Yritysvastuu

Fingridin toiminta vaikuttaa suoraan suomalaisten hyvinvointiin. Vastuullisuus on meille luonteva arvo ja vastuullinen liiketoimintatapa strateginen valintamme, kun toteutamme yhteiskunnallisesti merkittävää tehtäväämme. Meille vastuullisuus ja yritysvastuu tarkoittaa, että huolehdimme ihmisistä ja toimintamme ympäristövaikutuksista sekä noudatamme hyvää hallintotapaa turvatessamme suomalaisille varman sähkön. Olemme mukana edistämässä myös globaaleja vastuullisuustavoitteita. YK:n kestävän kehityksen 17:sta tavoitteesta (Sustainable Development Goals) edistämme osaltamme erityisesti energiaan, infrastruktuuriin ja ilmastotekoihin liittyviä tavoitteita.

Fingridin strategia ja sen näkökulmat ovat yritysvastuutyömme lähtökohta. Yritysvastuu on keskeistä strategiamme toteuttamisessa ja liiketoimintaosaamisessamme. Toimimalla vastuullisesti kaikilla osa-alueilla tuotamme parhaiten arvoa sidosryhmillemme ja varmistamme hankkeidemme yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden.

Johdamme yritysvastuuta Fingridin johtamisjärjestelmään integroituna. Yritysvastuutyö linkittyy systemaattisena ja tavoitteellisena perusliiketoimintaamme ja johtamisen vuosikelloomme. Olemme tunnistaneet liiketoimintamme olennaiset asiat ja asettaneet niille tavoitteet, mistä kerromme vuosikertomuksen kohdassa Strategia. Johtoryhmä varmisti olennaisuusanalyysin ajantasaisuuden osana strategiaprosessia 2017 ja otti huomioon vastuullisuuden vahvan strategia- ja liiketoimintayhteyden, vaikutuksen Fingridin kykyyn luoda arvoa sekä GRI-raportointiohjeiston (Global Reporting Initiative) koko arvoketjuun ulottuvat vaatimukset. Toimintamme suunnittelussa yritysvastuu on strategiaan pohjautuen mukana, kun arvioimme kehittämismahdollisuuksia ja työstämme toimenpiteitä seuraavalle vuodelle. Yritysvastuuriskit ovat osa riskienhallintaamme.

Vastuullisuuden näkyminen fingridiläisten päivittäisessä työssä on meille keskeistä. Integroidun ja tavoitteellisen yritysvastuutyömme teoista ja luvuista liittyen esimerkiksi henkilöstön hyvinvointiin, työturvallisuuteen, ympäristövaikutuksiin ja verojalanjälkeen kerromme vuosikertomuksessamme aina kyseisen vastuullisuuden osa-alueen yhteydessä.

Fingridin hallitus hyväksyy Fingridin toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ja seuraa yhtiön toiminnan vastuullisuutta. Yritysvastuun johtamisen järjestämisestä ja integroimisesta osaksi liiketoimintaa vastaa yhtiön hallitus. Toimitusjohtaja ja toimintojen johtajat vastaavat yritysvastuun toteutumisesta omilla vastuualueillaan. Kaikessa päätöksenteossa ja toimintaa arvioitaessa otetaan taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla tasapainoisesti huomioon sosiaaliset kysymykset ja ympäristövaikutukset. Yritysvastuuta koordinoi yhtiötasolla talous ja liiketoiminnan kehitys -näkökulman ohjausryhmä, jota johtaa talous- ja rahoitusjohtaja. Ohjausryhmää tukee yhtiön kehityspäälliköistä koostuva liiketoiminnan kehitysryhmä. Yritysvastuutyön koordinoinnista vastaa nimetty kehityspäällikkö.

Jokainen fingridiläinen sitoutuu noudattamaan työssään yhteisiä arvojamme ja toimintaperiaatteitamme, joiden perustana ovat Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloite sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet. Osana toimintaperiaatteitamme olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisiä ja ihmisoikeuksia. Olemme varmistaneet ymmärryksemme ihmisoikeusvaikutuksistamme tekemällä yleisarvioinnin YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden huolellisuusvelvoiteprosessin mukaisesti ja päivittäneet toimintasuunnitelmamme toimintavuonna.

Varmistamme toimintaperiaatteidemme toteutumista esimiestyössämme ja koko työyhteisön voimin. Henkilöstön käytössä on luottamuksellinen, riippumaton ilmoituskanava epäiltäessä toimintaperiaatteiden vastaista toimintaa. Autamme uudet työntekijämme sisäistämään toimintaperiaatteet verkkoperehdytyksellä. Vuonna 2017 varmistimme henkilöstömme ymmärrystä vastuullisuudesta omassa toimenkuvassa ja erityisesti hankintojen vastuullisuudesta. Osallistuimme yritysvastuuverkosto FIBSin ihmisoikeusvalmennukseen. Saavutimme erinomaisen AAA-arvosanan toimintavuonna toteutetussa kyselyssä, jossa henkilöstömme arvioi toimintatapojemme vastuullisuutta.

Ulkoistamiseen perustuvassa liiketoimintamallissamme vastuullisilla hankintakäytännöillä on vaikuttavuutta. Fingrid on sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteeseen ja toimintaperiaatteemme ovat linjassa aloitteen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristönsuojeluun ja korruptionvastaisuuteen liittyvien periaatteiden kanssa. Sitoutumisemme tähän globaaliin aloitteeseen vahvistaa yritysvastuun strategista ja operatiivista integroitumista toimintatapoihimme sekä tukee yritysvastuuta ja kestävää kehitystä edistävää yhteistyötämme sopimuskumppaniemme kanssa. Hankinnoissamme edellytämme sopimuskumppaneiltamme sitoutumista yritysvastuuvaatimuksiimme ja valvomme niiden toteutumista riskiperusteisesti. Vastaavalla periaatteella olemme valmiita sitoutumaan sopimuskumppaniemme Fingridille asettamiin yritysvastuuvaatimuksiin.

Kantaverkkoinfrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapitäminen kilpailutetaan, ja eri puolilla Suomea sijaitsevilla työmaillamme on osaavaa työvoimaa myös ulkomailta. Varmistamme selvitysvelvollisuutemme ja vastuumme käyttäessämme ulkopuolista työvoimaa. Toimintavuonna auditoimme työmaitamme tilaajavastuun, työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinnan varmistamiseksi 13 kertaa, mikä osoitti työmaiden toimintojen ja perehdytyksen olevan yleisesti hyvällä tasolla. Kehityskohteet liittyivät tyypillisesti turvallisuussuunnitteluun ja dokumentointiin. Seurasimme niiden korjaamisen etenemistä työmaakokouksissa. Koulutimme uusia kunnossapidon palvelutoimittajiamme ja johtoaukeiden raivausurakoitsijoita myös vastuullisten liiketoimintatapojen varmistamisen näkökulmasta. Lisäksi vastuullisuus oli teemana palvelutoimittajapäivässämme 2017.

Kansainvälisiin tavarahankintoihimme liittyen vakiinnutimme toimintavuonna käyttöömme kolmannen osapuolen tarjoaman auditointipalvelun. Yritysvastuuvaatimustemme toteutumista varmistettiin yhteensä 11 toimittaja-auditoinnilla Espanjassa, Kiinassa, Puolassa, Ranskassa, Suomessa, Turkissa, Unkarissa, Venäjällä ja Virossa. Auditoitavana oli sekä suoria sopimuskumppaneitamme että heidän toimittajiaan. Auditoinneissa havaitut merkittävimmät poikkeamat liittyivät työturvallisuuteen ja työtunteihin sekä alihankkijoiden vastuullisuuden seurantaan. Puutuimme epäkohtiin yhteistyössä toimenpidesuunnitelmien mukaisesti ja vaikuttavuutemme näkyi konkreettisina parannuksina. Asiantuntijamme havainnoivat työturvallisuutta ja työoloja myös teknisten tehdastestien yhteydessä.

Läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi olemme raportoineet yritysvastuustamme kansainvälisen GRI-viitekehyksen (Global Reporting Initiative) mukaisesti vuodesta 2011 alkaen. Vuoden 2017 raportointi on toteutettu GRI-standardien peruslaajuuden (core) vaatimusten mukaisesti.  Hallituksen toimintakertomuksessa raportoimme myös muista kuin taloudellisista tiedoista, vaikka tätä koskevat lakimuutokset eivät tuoneet Fingridille velvoitteita. Fingrid raportoi myös verojalanjäljestään vuosikertomuksen Talous, rahoitus ja riskienhallinta -osiossa. Emme tee erityisjärjestelyitä verojen minimoimiseksi ja osingot maksetaan pääosin Suomen valtiolle ja suomalaisille eläke- ja vakuutusyhtiöille. Fingridillä on myös Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki osoituksena yhteiskunnallisesti vaikuttavan tehtävän vastuullisesta hoitamisesta.

Vuoden varrelta

Voimajohtoalueet värikkäiksi ja tuottaviksi