Ilmastonmuutos ja energiajärjestelmän murros

YK:n ilmastosopimuksen kokouksessa Pariisissa sovittiin 2015 uudesta ilmastosopimuksesta. Sopimuksen voimaan tulemiseen tarvittiin määräenemmistö, joiden osuus maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä on yhteensä vähintään 55 prosenttia. Sopimuksen voimaantulokynnys ylittyi lokakuussa 2016, kun muun muassa EU ratifioi sopimuksen. Pariisin sopimus astui voimaan 4.11.2016. Suomi sitoutui päätökseen 14.11.2016.

Päästövähennystavoitteiden lisäksi sopimuksessa on asetettu pitkän aikavälin tavoite ilmastonmuutokseen sopeutumiselle sekä tavoite suunnata kohti vähähiilistä ja ilmastokestävää kehitystä.

Energia-ala on keskeisessä roolissa ilmastonmuutosta torjuttaessa. Sähkön tuotantorakenne muuttuu uusiutuvan energian osuuden kasvaessa ja säätökelpoisen fossiilisen lauhdetuotannon vähentyessä. Tuuli- ja aurinkoenergia ovat pian kannattavia ilman tukia.

Tuuli- ja aurinkovoiman lisääntyminen aiheuttaa sähköjärjestelmässä niukkuutta tehosta, joustavuudesta ja järjestelmän inertiasta. Hinnanvaihtelut lisääntyvät, mikä tuo liiketoimintamahdollisuuksia joustavalle tuotannolle ja kulutukselle sekä sähkön varastointitekniikoille.

Fingrid torjuu osaltaan ilmastomuutosta rakentamalla ja ylläpitämällä kantaverkkoa. Ilmastonmuutoksen torjunnasta seuraava sähkön tuotantorakenteen muutos aiheuttaa muutoksia sähköjärjestelmässä. Mahdollistamme uuden energiantuotannon liittämisen kantaverkkoon. Varmistamme järjestelmäreservien riittävyyden myös tulevaisuudessa ja valmistaudumme joustavan tuotantokapasiteetin vähenemiseen samalla kun kehitämme sähkömarkkinoita vähähiilisen sähköjärjestelmän tarpeisiin.

Meidän roolimme on tuoda aktiivisesti esille sähkömarkkinamalliin parannusehdotuksia, jotka mahdollistavat markkinaehtoisella ja puhtaalla tiellä pysymisen. Haemme käyttötoimintaan uusia ratkaisuja, joilla sähköjärjestelmä toimii varmasti ja löytää markkinoiden tukemana tuotannon ja kulutuksen tasapainon.

Jatkossa toimintaympäristömme laajentuu kattamaan yhä enemmän asioita vähittäismarkkinoista Euroopan tason kansainväliseen yhteistyöhön. Asiakkaiksemme tulee uudenlaisia toimijoita. Yhteistyömme jakeluverkkoyhtiöiden kanssa on entistä tärkeämpää.

Ilmastonmuutoksen myötä hirmumyrskyjen ja muiden sään ääri-ilmiöiden todennäköisyys kasvaa. Ne voivat aiheuttaa laajamittaisia ja pitkäkestoisia vaurioita sähköverkkoihin. Tämä edellyttää meiltä hyvää varautumista osana muuta jatkuvuussuunnittelua.