Johtamisjärjestelmä

Johtamisen tavoitteena on hallituksen hyväksymän strategian toimeenpano sekä yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen tuloksellisella tavalla, vastuullisesti ja kestävästi. Johtamisessa noudatamme sisäisen valvonnan menettelytapoja, jotka varmistavat hyvän hallintotavan.

Matriisirakenne

Olemme organisoineet yhtiön toiminnan strategiaa tehokkaasti toteuttavaksi matriisirakenteeksi, jossa ohjaamme liiketoimintaa neljän näkökulman kautta: asiakkaat ja yhteiskunta, talous, sisäiset prosessit, henkilöstö ja osaaminen. Sisäisiä prosesseja ovat siirtokapasiteetin varmistaminen, käyttövarmuuden hallinta ja sähkömarkkinoiden toiminnan edistäminen.

Jokaisen strategian näkökulman tavoitteiden valmistelua ja toimintaa ohjaa toimitusjohtajan nimeämä omistaja ja tämän tukena johtoryhmän hyväksymä ohjausryhmä. Näkökulman omistaja toimii ohjausryhmän puheenjohtajana ja päättää tarvittavista ohjausryhmän alaisista tiimeistä ja työryhmistä. Näkökulmien tavoitteet ja toimintalinjaukset perustuvat yhtiön strategiaan, ja ne hyväksytään johtoryhmässä.

Näkökulman omistaja vastaa näkökulmaan liittyvien merkittävien kustannusten, tulojen ja investointien ennustamisesta, riskienhallinnasta, viestinnästä ja sidosryhmätoiminnasta sekä toimintaa tukevien tietojärjestelmä-, tiedonhallinta- ja liiketoimintaratkaisujen laadun ja kustannustehokkuuden varmistamisesta. Yhtiön ICT on organisoitu vastaavalla tavalla. ICT-johtajan tukena toimii ohjausryhmä, joka muodostuu yhtiön liiketoimintojen ja ICT-toiminnon avainhenkilöistä.

Henkilöstö on organisoitu toiminnoittain, joiden johtajat vastaavat vastuualueidensa mukaisten tehtävien vuosisuunnittelusta ja budjetoinnista sekä toimintasuunnitelmien toimeenpanosta strategiassa asetettujen liiketoimintatavoitteiden mukaisesti.

Toimintojen johtajat vastaavat toimintojensa hallinnon ja päätösmenettelyjen asianmukaisuudesta, toiminnan vastuullisuudesta, laadusta ja kustannustehokkuudesta, seurannan edellyttämien tietojen oikeellisuudesta, kontrolleista, riskeistä ja riskienhallintatoimenpiteiden käytännön toteuttamisesta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden ja muun yhtiön ohjeistuksen mukaisesti.

Ohjejärjestelmä

Ohjejärjestelmämme on kolmitasoinen: hallituksen hyväksymiä periaatteita täsmentävät johtoryhmän hyväksymät politiikat, joita täydentävät näkökulmien ja toimintojen antamat yksityiskohtaisemmat ohjeet.

Fingridin hallituksen hyväksymät periaatedokumentit:

  • Fingridin toimintaperiaatteet
  • Johtamisen periaatteet
  • Yritystalouden ja rahoitustoiminnan periaatteet
  • Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet
  • Kantaverkon kehittämisen ja kunnonhallinnan periaatteet
  • Käyttövarmuuden hallinnan periaatteet
  • Sähkömarkkinoiden edistämisen periaatteet
  • Sisäpiiriohje