Strategia

Asetamme toiminnallemme rohkeat ja kunnianhimoiset tavoitteet. Yrityskulttuurimme on avoin, yhteisöllinen, uudistuva ja tavoitteellinen sekä hyviä hallintotapoja noudattava.

Kehitämme toimintaamme pitkäjänteisesti ja tasapainossa asiakkaiden, yhteiskunnan, talouden ja henkilöstön näkökulmien kanssa. Haemme laatua ja tehokkuutta yhdistämällä oman ydinosaamisemme maailman parhaiden toimijoiden kanssa. Toimimalla vastuullisesti ansaitsemme asiakkaiden, yhteiskunnan, omistajien ja työyhteisön luottamuksen.

Strategian valmistelussa ja toimeenpanossa tarkastelemme vision asettamia vaatimuksia mahdollisimman tasapainoisesti neljän eri näkökulman kannalta. Organisaatiomalliksi olemme valinneet tehokasta toimeenpanoa tukevan ja henkilöstöä laajasti osallistavan matriisirakenteen.

Asiakkaamme ja sidosryhmämme odottavat meidän turvaavan yhteiskunnalle varman sähkönsaannin, toimivat sähkömarkkinat ja edullisen siirtohinnoittelun kantaverkossa. Kehitämme palveluitamme yhdessä asiakkaidemme kanssa, heidän tarpeidensa ja liiketoimintansa haasteiden mukaisesti. Kaiken asiakastyömme perustana on kysely, kuuntelu ja selkeä viestintä. Toimintatapamme on tasapuolinen ja huomioimme alan toimijoiden erilaiset tarpeet. Edistämme uusien palveluiden syntymistä ja pyrimme mahdollistamaan uusien toimijoiden tulon sähkömarkkinoille.

Taloudenhoidon lähtökohtana on, että vastaamme pitkäjänteisesti yhteiskunnan odotuksiin, olemme kustannustehokkaita ja tuotamme arvoa omistajille. Päätöksentekomme ja toimintamme perustuu oikeaan ja ajankohtaiseen tietoon sekä haluun olla tehokas, tuloksellinen ja vastuullinen. Olemme kantaverkkotoiminnan esikuva kansainvälistyvillä sähkömarkkinoilla, mikä edellyttää toimintamme ja tuottavuutemme jatkuvaa kehittämistä. Suunnittelemme investoinnit ennakoivasti ja perusteellisesti yritystaloudellisten vaatimusten mukaisesti ottaen huomioon myös yhteiskunnan. Varmistamme onnistuneilla rahoitustoimenpiteillä investointien ja toiminnan ylläpidon. Huolehdimme siitä, että yhtiön kaikkien liiketoimintojen tulos on sääntelyn sallimalla tasolla. 

Olemme kuvanneet sisäiset prosessit yhtiön päätehtävien mukaisesti.

Käyttövarmuuden hallinta edellyttää luotettavaa ja ennakoivaa sähkönsiirtoa. Tavoitteenamme on pitää valot päällä valtakunnassa ja huolehtia siitä, että Suomen sähköjärjestelmässä sähkön kulutus ja tuotanto ovat joka hetki tasapainossa. Pohjoismaisen sähköjärjestelmän kehittäminen yhteisenä kokonaisuutena edistää käyttövarmuutta ja resurssien tehokasta käyttöä. Ylläpidämme vahvaa käyttötoiminnan osaamista hoitamalla valvomotoiminnan itse. Omistamme myös suurimman osan varavoimalaitoksista osana nopeata häiriöreserviä.

Edistämme sähkömarkkinoiden toimintaa ja kehitämme aktiivisesti markkinoita yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Markkinaehtoisuuden varmistaminen hyödyttää asiakkaita ja mahdollistaa kustannustehokkaan siirtymän puhtaaseen sähköjärjestelmään. Eurooppalaiset säädökset ja alueelliset markkinasääntöjä koskevat ratkaisut vaikuttavat merkittävästi markkinoihin. Osallistumme aktiivisesti eurooppalaisten säädösten valmisteluun ja käyttöönottoon. Pyrimme pitämään sähkönsiirtoyhteydet maiden välillä ja Suomen sisällä riittävinä. Sähkömarkkinoiden tarpeisiin annamme tietoa markkinoista ja hoidamme tasepalvelun tehokkaasti. Rakennamme toimivia tukku- ja vähittäismarkkinoita sekä kehitämme reaaliaikamarkkinoita.

Tavoitteenamme on, että siirtokapasiteetin varmistamisessa teemme investoinnit siirtoverkkoon tehokkaasti ja kansantalouden kannalta oikeaan aikaan sekä huolehdimme verkon kunnosta. Suunnittelemme siirtoverkkoa tulevien vuosikymmenien tarpeisiin. Rakennamme ja kunnostamme verkkoa turvallisesti ja joustavasti vastaamaan yhteiskunnan sähköntuotanto- ja -kulutustarpeita. Kymmenvuotiskaudella 2018-2027 investoinnit ovat noin 1,2 miljardia euroa.

Kehitämme henkilöstöä ja osaamista niin, että työyhteisömme on tuottava, innovatiivinen ja hyvinvoiva. Varmistamme tämän strategisella johtamisella. Johtamisotteemme on tavoitteellinen ja henkilöstöä osallistava. Näemme henkilöstön voimavarana, joka on mukana kehittämässä liiketoimintaa ja strategiaa, kulttuuria ja muutosta. Yhtiön strategia ja henkilöstöjohtamisen käytännöt ovat linjassa keskenään. Henkilöstön kyvykkyyden ja etenemisen varmistamme selkeillä esimies- ja asiantuntijaurilla ja niitä tukevalla osaamisen kehittämisellä.

Olennaisten asioiden tunnistaminen

Olemme asettaneet keskeiset tavoitteemme tunnistamalla Fingridin strategian ja yhtiön perusliiketoiminnalle olennaiset asiat. Arvioimme vuosittain olennaisuusanalyysin päivitystarpeet toimintaympäristö- ja sidosryhmäanalyysin sekä strategiapäivityksen perusteella, osana strategiaprosessia. Käytämme tavoitteiden saavuttamista johtoryhmän ja henkilöstön palkitsemisen perusteena.

Strategiaprosessi, olennaisuusanalyysi ja tavoitteiden seuranta integroituna kokonaisuutena

Strategiset hankkeet

Strategian toimeenpanon tavoitteena on toiminnan jatkuva parantaminen.  Seuraavat yhtiötason monivuotiset, strategiset hankkeet ovat yhtiössä meneillään:

  • Verkkosäännöt käytännöiksi: toimivat markkinat ja käyttövarmuuden varmistavat käytännöt
  • Olkiluoto 3-ydinvoimala verkkoon: maailman suurin ydinvoimalaitos käyttövarmasti verkossa
  • Reaaliaikamarkkinat Pohjoismaihin: kulutus ja tuotanto varmasti tasapainoon yhteisillä markkinoilla
  • Fingrid taskuun: Fingrid palveluksessasi ajasta ja paikasta riippumatta
  • Data kuntoon ja tuottamaan: oikea ja olennainen tieto tehokäytössä
  • Vaikuttava yrityskulttuuri: uudistumiskykyinen ja muutoksiin rohkeasti tarttuva fingridiläinen
  • Kuluttajat markkinoille: sähkön käyttäjät osallistumaan ja hyötymään sähkömarkkinoista

Jokaiselle strategiselle hankkeelle on nimetty johtoryhmätason vastuuhenkilö. Toteutamme strategisia hankkeita organisaatiossamme osana vuotuisia toimintasuunnitelmia, ja seuraamme hankkeiden etenemistä säännöllisesti hallitus- ja johtoryhmätasolla.