Toimitusjohtajan katsaus

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö

Yhtiön toimintavuosi 2017 oli työntäyteinen. Saavutimme hyvin vuodelle 2017 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kehitimme kantaverkkoa tulevaisuuden sähköjärjestelmää varten. Kantaverkon siirtokapasiteetti oli tehokkaasti käytössä ja siirtovarmuus pysyi erinomaisella tasolla. Nostimme sähkömarkkinoiden kannalta tärkeän tasasähköyhteyksien luotettavuuden kautta aikojen parhaalle tasolle. Taloudellisesti Fingrid on hyvässä kunnossa, vaikka yhtiö on viime vuosina investoinut ja kehittänyt toimintaansa merkittävästi. Tuloskehitys on ollut vahva. Konsernin liikevaihto oli 672,0 (586,1) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto oli 130,8 (138,7) miljoonaa euroa. Arviomme mukaan kantaverkkotoimintaa sääntelevän valvontamallin mukainen tulos vuodelta 2017 jää hieman alijäämäiseksi. Päätimme loppuvuodesta säilyttää kantaverkkopalvelumaksut ennallaan vuodelle 2018.

Tulevaisuuteen varaudutaan nyt

Pohdimme Fingridissä jatkuvasti tulevaisuutta ja sen vaikutuksia kantaverkkoyhtiön toimintaan. Meidän kannaltamme keskeisiä tulevaisuuden ajureita ovat energiajärjestelmän siirtyminen kohti uusia tuotantotapoja ja -tekniikoita sekä yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset. Yhteiskunnan sähköistäminen on tehokas tapa lopettaa energiajärjestelmän tuottamat huomattavat hiilidioksidipäästöt. Luotettava sähkönsaanti on varmistettava yhteiskunnassa, joka ei enää toimi ilman sähköä. Kantaverkkoyhtiönä Fingridillä on keskeinen rooli Suomen sähköistäjänä. Varautuminen toimialan muutoksiin ja tuleviin investointeihin vaatii huolellista työtä. Tänään tehdyt päätökset vaikuttavat vielä vuosikymmenienkin päästä. Yhteiskunnan pyrkimys kohti entistä suurempaa tasa-arvoa ja avoimuutta sopii myös hyvin yhteen toimintamme kanssa, joka on jo pitkään perustunut näihin tekijöihin. Vuonna 2017 toteutetut Corporate Spiritin People Power ja Great Place to Work työilmapiirimittaukset osoittavat, että Fingrid kuuluu Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon.

Erilainen kantaverkkoyhtiö

Fingrid erottuu asiakaslähtöisellä toimintatavallaan vertailussa muihin kantaverkkoyhtiöihin. Teemme työtä asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi. Asiakkaan äänen tulee kuulua jokaiselle fingridiläiselle. Vuoden 2017 palautteen perusteella asiakkaamme luottavat meihin. Työllemme on leimallista myös maailmanluokan parhaimpiin kuuluva tehokkuus, joka perustuu kykyymme yhdistää oma ydinosaamisemme kunkin alan parhaiden osaajien kanssa. Fingridin asiakaslähtöisyys, tehokkuus ja innovatiivisuus on noteerattu myös maailmalla. Yhtiö sijoittui maailman kolmen parhaan kantaverkkobrändin joukkoon Islannissa lokakuussa 2017 pidetyssä CHARGE-energiakonferenssissa. Saavutus ei olisi ollut mahdollinen ilman sujuvaa yhteistyötä asiakkaidemme ja palvelutuottajiemme kanssa.

Globalisoituvassa toimintaympäristössä kantaverkkoyhtiön liiketoiminnan vastuullisuus nousee entistä merkittävämpään rooliin. Sitoutumisemme Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -yritysvastuualoitteeseen kertoo osaltaan yritysvastuun ja läpinäkyvyyden tärkeydestä Fingridille. Toteutamme strategiaamme yritysvastuun periaatteiden mukaisesti. 

Teemme merkittävää kehitystyötä sähköjärjestelmän toimitusvarmuuden ja markkinoiden puolesta. Sähköjärjestelmän modernisointi ja digitalisointi tuottavat jatkuvasti uusia innovaatioita. Ilman merkittäviä teknologisia läpimurtoja siirtyminen uuteen, puhtaaseen sähköjärjestelmään ei ole mahdollista. Tärkeää on, että uudet teknologiat saadaan integroitua tehokkaasti sähköjärjestelmään. Markkinoiden ”näkymätön käsi” on uusien teknologioiden paras kumppani: kilpailu ja markkinat ohjaavat tehokkaasti investointeja, ja toisaalta hinta ohjaa uusien teknologioiden käyttöä siten, että ne tukevat mahdollisimman hyvin sähköjärjestelmän tasapainotusta. Toimivat markkinat palkitsevat oikeudenmukaisesti markkinatoimijoita ja kannustavat heitä löytämään uusia ratkaisuja. On ollut ilahduttavaa nähdä, että sähkön kulutuksen joustot ovat vähitellen löytämässä paikkaansa sähkömarkkinoilla. Tästä saatiin hyviä esimerkkejä myös vuonna 2017. Vastaavaa kehitystä sopii toivoa myös akkuteknologian osalta. Toivottavaa on, että markkinat houkuttelevat uusia investointeja myös sähkön tuotantoon.

Sähkömarkkinoiden edistämisessä olemme integraatiomyönteisiä. Tältä osin olemmekin huolissamme pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuudesta. Viime aikoina on ollut nähtävissä selkeitä valtapelin tunnusmerkkejä vanhan, luottamukseen perustuvan yhteistyön sijaan. 

Haemme uusia ratkaisuja laajalla rintamalla tekemällä yhteistyötä innovatiivisten yritysten kanssa. Me keskitymme perustehtäväämme, emmekä ole hakemassa uutta liiketoimintaa. Fingridin tehtävänä on tukea ja edesauttaa suomalaisia yrityksiä tekemällä näiden kanssa yhteistä kehitystyötä ja toimimalla uuden yritystoiminnan kasvualustana. Tällä tavoin voimme parhaalla mahdollisella tavalla tukea Suomen menestystä ja toteuttaa perustehtäväämme kaikkien suomalaisten kantaverkkoyhtiönä.

Jukka Ruusunen
toimitusjohtaja