Ympäristö

Kun rakennamme ja kunnostamme voimajohtoja, sähköasemia ja varavoimalaitoksia varmistamme, että ympäristövaikutukset ja maankäyttökysymykset otetaan pitkäjänteisesti huomioon. Kerromme periaatteemme ympäristövaikutustemme vähentämiseksi maankäyttö- ja ympäristöpolitiikassamme. Keskeistä on ympäristövaikutusten huolellinen arviointi ja ympäristöriskeihin ennalta varautuminen. Toimintavuonna kehitimme ympäristöjohtamistamme sertifioimalla varavoimalaitostemme toimintaa koskevan ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmän.

Sitoutamme urakoitsijat ja palvelutoimittajat toimintatapoihimme ympäristöasioita koskevien sopimusehtojen, ympäristökoulutuksen ja auditointien avulla. Kaikki työmaillamme työskentelevät suorittavat ympäristöasioita koskevan verkkokoulutuksen. Toimintavuonna annoimme ympäristökoulutusta investointihankkeita ja kunnossapitosopimuksia aloitettaessa sekä sähköasemien sammutusvesien hallinnasta ja varavoimalaitosten ympäristöjärjestelmän käyttöönotosta sekä öljynerotinten huollosta. Kokosimme ympäristöasioiden ohjeet työmaita varten taskukokoiseksi tietopaketiksi, ympäristöpakaksi. Työmaillamme ympäristöasioita seurattiin osana työmaavalvontaa. Ympäristövaatimusten, työturvallisuuden ja tilaajavastuun toteutumista varmistettiin yhteensä 13 auditoinnissa. Lisäksi varavoimalaitoksilla tehtiin kaksi kokonaisturvallisuusauditointia.

Tavoitteenamme on kantaverkon investointiprojektien ja kunnossapidon onnistuminen ilman ympäristöpoikkeamia. Paransimme sähköasemien ja varavoimalaitosten kemikaaliturvallisuutta useilla kehittämishankkeilla, liittyen muun muassa muuntajan suoja-altaiden vesityksen ja öljynerotuksen järjestelmiin. Kahdessa opinnäytetyössä tutkittiin biohajoavien ja paloturvallisten esteriöljyjen teknistä soveltuvuutta Fingridin muuntajiin sekä niiden kustannustehokkuutta verrattuna perinteisiin mineraaliöljymuuntajiin. Huutokosken varavoimalaitoksen perusparannushankkeen valmistuttua parani myös laitoksen ympäristöturvallisuus. Toiminnassamme ilmeni vuoden aikana kuitenkin yksi merkittävä ympäristöpoikkeama, kun voimajohtotyömaalla työkoneen onnettomuustilanteessa vuoti hydrauliikkaöljyä noin 120 litraa.

Fingrid osallistuu aktiivisesti maankäytön suunnitteluun varmistaakseen turvallisuuden ja kantaverkon maankäyttövaraukset. Annoimme toimintavuonna noin 260 kaavoitusta ja ympäristövaikutusten arviointeja koskevaa lausuntoa. Lisäksi ohjasimme kantaverkon läheisyydessä tapahtuvaa rakentamista antamalla turvallisuusohjeita ja maankäytön rajoituksia sisältäviä lausuntoja noin 510 kappaletta.

Olimme mukana muun muassa säteilylainsäädännön uudistamisessa, missä ajankohtaista oli ionisoimattoman säteilyn yleisöaltistuslainsäädännön valmistelu. Jatkoimme sähkö- ja magneettikenttien työntekijäaltistukseen liittyen mittauksia sähköasemilla ja teetimme aiheesta opinnäytetyön. Julkaisimme edelleen ulkopuolisen asiantuntijatahon kanssa tilannekatsauksia sähkö- ja magneettikenttiin liittyvistä lääketieteellispainotteisista tutkimuksista maailmalla. Aiemmasta poikkeavaa näyttöä terveysvaikutuksista ei ole todettu, mutta ymmärrämme voimajohtojen sähkö- ja magneettikenttien huolestuttavan ihmisiä voimajohtojemme läheisyydessä ja jatkamme tutkimusten seuraamista.

Voimajohtohankkeidemme vaikutukset ihmisiin ja luontoon selvitetään hankkeesta riippuen joko ympäristövaikutusten arviointimenettelylainsäädännön edellyttämällä YVA-menettelyllä tai vaikutuksiltaan vähäisemmissä hankkeissa ympäristöselvityksellä. Maanomistajien kuulemisella on suuri merkitys, jotta voimajohto onnistutaan sovittamaan ympäristöönsä ottaen huomioon eri näkökulmat ja sidosryhmät. Hyödynnämme voimajohtohankkeissamme ensisijaisesti olemassa olevia voimajohtokäytäviä maankäyttö- ja rakennuslain valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti. Suunniteltaessa voimajohtoreittiä uuteen maastokäytävään keskeistä on asutuksen ja muiden tärkeiden kohteiden välttäminen.

Toimintavuonna ympäristövaikutuksia selvitettiin neljässä voimajohtohankkeessa. Voimajohtojen PyhänselkäKeminmaa ja PyhänselkäNuojua ympäristövaikutusten arviointimenettelyt käynnistyivät uudistuneen YVA-lainsäännön mukaisesti ja hankkeita esiteltiin neljässä yleisötilaisuudessa. Ympäristöselvitys laadittiin kahdesta voimajohtohankkeesta (ImatraHuutokoski ja KittilänjärviTaivalkoski). Edistimme maanomistajien osallistumista hankkeiden suunnitteluun tiedottamalla kirjeitse ja sähköisen palautejärjestelmän avulla. YVA ry palkitsi Hyvä YVA -palkinnolla edellisvuonna päättyneen Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen tarvitsemien voimajohtojen YVA-menettelymme.

Voimajohdon rakentamisen, käytön ja kunnossapidon mahdollistamiseksi Fingrid lunastaa johtoalueeseen käyttöoikeuden. Lunastuslupapäätös saatiin Hikiä–Orimattila voimajohtoja varten. Lunastuslain mukaisia maanomistajien kuulemistilaisuuksia pidettiin viisi kappaletta. Tarkoituksenmukaisen johtosuunnittelun varmistaminen ei edellyttänyt asuinkiinteistöjen ostamista tai lunastamista. Yhteistyö maanomistajien kanssa on voimajohtohankkeissa tärkeää. Saimme maanomistajilta päättynyttä voimajohtohankettamme Varkaus–Kontiolahti koskeneesta kyselystä yleisarvosanaksi noin 4, kun asteikko oli 1–5. Kyselyyn vastasi 185 maanomistajaa vastausprosentin ollessa 51. Maanomistajat odottavat Fingridiltä ennakoivaa ja täsmällistä tiedottamista töiden etenemisestä sekä korostavat etukäteen sopimisen tärkeyttä teiden käytössä ja pelloilla ja pihapiireissä liikkumisessa. Olemme ottaneet tämän huomioon kehittäessämme tiedottamistamme. Lähetimme lakisääteisen tiedottamisen lisäksi yhteensä yli 10 000 kirjettä maanomistajille liittyen muun muassa ympäristövaikutusten arviointiin, voimajohtojen rakentamiseen ja voimajohtoalueiden kasvuston käsittelyyn. Kokeilimme myös uusia tiedottamisen kanavia, kuten sosiaalista mediaa.

Myös voimajohtojen kunnossapitotöitä ja kasvustonkäsittelyä tekevät palvelutoimittajamme ohjeistetaan huomioimaan maanomistajat ja ympäristöasiat. Toimintavuonna aloitettiin uusien huoltotiesopimusten tekeminen seuraavalle 10-vuotiskaudelle yhteistyössä Suomen Tieyhdistys ry:n, MTK ry:n ja SLC rf:n kanssa uudistetun huoltoteiden käyttömaksusuosituksen perusteella.

Säännöllisen raivauksen vuoksi avoimina ja valoisina pysyvät voimajohtoaukeat muuttavat paikallista maankäyttöä ja maisemaa. Luonnon monimuotoisuuden kannalta vaikutukset voivat olla myös myönteisiä, kun voimajohtoaukea toimii korvaavana elinympäristönä niittyjen vähenemisestä tai soiden ojituksesta kärsiville lajeille. Toimintavuonna edistimme voimajohtoalueiden hyödyntämistä luonnon ja ihmisten hyväksi julkaisemalla maanomistajille aiheesta ideakortteja ja tarjoamalla starttirahaa perinneympäristöjen hoitoon. Viestimme myös kunnille maankäytön suunnittelun mahdollisuuksista edistää johtoalueiden kestävää hyödyntämistä. Kokeilimme tekopökkelöiden tekemistä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeän lahopuun lisäämiseksi osana MTK:n ja Energiateollisuus ry:n hanketta, jossa pohditaan metsäluonnon monimuotoisuuden varmistamista sähkönsiirron reunametsien hoidossa. Yleisen turvallisuuden varmistamiseksi jouduimme poistamaan voimajohtopylväässä olleen kalasääsken pesän. Fingridin vastuulla on sähköjärjestelmän toimivuus ja sähköturvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa.

Sähkönsiirrossa syntyy energiahäviöitä, jotka ovat suuruusluokaltaan noin prosentti Suomen sähkönkulutuksesta. Niitä korvaavan sähkön tuottamisesta aiheutuu ilmastovaikutusta. Minimoimme häviöitä pitämällä siirtoverkon jännitteen mahdollisimman korkealla sekä tekemällä energiatehokkaita kantaverkkoinvestointeja ja laitehankintoja. Fingrid on mukana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa 20172025 kuuden prosentin energiansäästötavoitteella, mikä tarkoittaa noin 84 500 megawattituntia pienempää energiankulutusta vuonna 2025. Ilmastovaikutusta aiheutuu myös varavoimalaitoksistamme sekä sähköasemalaitteissamme käytettävästä, voimakkaana kasvihuonekaasuna tunnetusta rikkiheksafluoridikaasusta (SF6). SF6-kaasupäästömme olivat noin 24 (21) kilogrammaa. Vuoden 2017 lopussa sähköasemillamme oli SF6-kaasua yhteensä noin 45 (37) tonnia, ja pitkän aikavälin vuosittainen vuototaso on ollut keskimäärin alle 0,2 prosenttia. Fingridin SF6-kaasun valvontamenetelmät ovat kansainvälisesti korkeatasoisia ja pienetkin vuodot havaitaan reaaliaikaisesti. Fingridin suorat hiilidioksidipäästöt ja sähkön kulutuksesta ja häviöistä johtuvat epäsuorat hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2017 yhteensä 230 341 hiilidioksiditonnia, josta suurin osa (noin 96%) aiheutui häviöistä.

Fingridin merkittävimmät ympäristövaikutukset

Vuoden varrelta

Fingridille toistamiseen ympäristövaikutusten arvioinnin palkinto

Varavoimalaitosten toimintaa koskeva ympäristöjärjestelmä sertifioitu