Talous ja rahoitus

Yhtiön taloudenhoidon näkökulmasta vuosi oli menestyksekäs ja sujui suunnitelmien mukaan. Tulos säilyi hyvänä kuten myös kustannustehokkuus, jonka ylläpitämiseksi tehtiin arjessa paljon työtä. Vuoden alussa kantaverkkosiirron hintaa nostettiin jonkin verran, minkä seurauksena se on nyt kohtuullisen hyvin tasapainossa suhteessa lähivuosien kustannustasoon ja investointeihin. Eurooppalaisessa vertailussa Fingrid on edelleen halvimpien yhtiöiden joukossa samalla, kun siirron luotettavuus on maailman huippua. Vuosi 2017 oli yhtiön omien laskelmien mukaan hieman alijäämäinen suhteessa siihen tulokseen, jonka sääntely olisi sallinut. Yhtiön lyhyt- ja pitkäaikaisen velan hoito ja rahoitusriskeiltä suojautuminen kansainvälisillä pääomamarkkinoilla työllisti yhtiötä tavanomaiseen tapaan suhteellisen paljon ja onnistui mainiosti. Työ pääoman käytön tehostamiseksi jatkuu ja on keskeinen menestystekijä sille, että operatiivinen toiminta voi jatkua keskeytyksettä ja sitä voidaan kehittää. Kaiken kaikkiaan yhtiön talous ja rahoitus on vakaalla pohjalla, mikä osaltaan mahdollistaa hallitun siirtymisen kohti uutta puhdasta sähköjärjestelmää.

Konsernin liikevaihto oli 672,0 (586,1) miljoonaa euroa. Kantaverkkotuotot kasvoivat 412,1 (382,4) miljoonaan euroon vuoden alussa toteutetun kantaverkkohinnoittelun muutoksen ja sähkön kulutuksen kasvun seurauksena, joka on tariffin keskeinen elementti. Kuluneen vuoden sähkön kulutus oli 85,5 (85,1) terawattituntia. Fingrid siirsi verkossaan sähköä 66,2 (68,5) terawattituntia, joka on 75,5 (77,3) prosenttia kokonaissähkönsiirrosta Suomessa. Tasesähkön myynti oli 213,9 (153,9) miljoonaa euroa. Tasesähkön myynnin kasvu oli seurausta taseselvityksen siirtymisestä eSett Oy:n hoidettavaksi, minkä johdosta rajatasevastaaville myyty tasesähkö raportoidaan ulkoisena liikevaihtona. Rajasiirtotuotot laskivat Suomen ja Venäjän väliseltä yhteydeltä 20,7 (24,0) miljoonaan euroon, mikä oli seurausta alhaisemmasta toteutuneesta Venäjän siirtotariffista. Venäjän tuonnissa on käytössä siirtotariffi, joka perustuu Suomen aluehinnan ja Luoteis-Venäjän alueellisen hinnan väliseen eroon. Fingridin saamat pullonkaulatuotot Suomen ja Ruotsin välisiltä yhteyksiltä laskivat 25,5 (37,5) miljoonaan euroon, jotka on käytetty Hirvisuo-Pyhänselkä verkkoinvestointiin.  Liiketoiminnan muut tuotot olivat 2,9 (12,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muiden tuottojen lasku johtui vuonna 2016 tehdystä 6,3 miljoonan euron pullonkaulatuottojen tuloutuksesta, joka tehtiin rajakapasiteetin ylläpidosta ja vastakaupasta syntyneitä kustannuksia vastaan sääntelyn mukaisesti sekä 3,5 miljoonaa euroa alhaisemmista käyttöomaisuuden myyntivoitoista.

Konsernin kulut olivat 499,0 (442,2) miljoonaa euroa. Tasesähkön kulut kasvoivat edellisvuotisesta tasosta 186,0 (121,7) miljoonaan euroon johtuen edellä mainitusta taseselvityksen siirrosta eSett Oy:n hoidettavaksi. Häviösähkökulut olivat 47,5 (57,6) miljoonaa euroa. Häviösähkökulujen laskuun on vaikuttanut alhaisempi häviösähkön hankintahinta ja laskenut häviösähkön määrä. Toteutunut häviösähkön hankinnan keskihinta oli 37,62 (43,87) euroa megawattitunnilta. Kantaverkon käyttövarmuuden varmistavien reservien kulut olivat 51,5 (50,5) miljoonaa euroa. Poistot olivat 96,9 (99,2) miljoonaa euroa. Kantaverkon kunnonhallintakulut olivat 24,5 (24,1) miljoonaa euroa ja henkilöstökulut 29,4 (28,6) miljoonaa euroa.

Yhtiön luottoluokitus säilyi korkeana, mikä heijastaa yhtiön vahvaa kokonaistaloudellista tilannetta ja velanhoitokykyä. Konsernin nettorahoituskulut tilikauden aikana olivat 22,8 (18,7) miljoonaa euroa, joihin sisältyvä rahoitusjohdannaisten käyvän arvon muutos oli -8,2 (5,1) miljoonaa euroa.

Korolliset lainat olivat 1 082,7 (1 107,7) miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia lainoja oli 813,4 (842,9) miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia lainoja 269,3 (264,9) miljoonaa euroa. Vuonna 2017 yhtiö laski liikkeelle 100 miljoonan euron suuruisen kymmenen vuoden vihreän joukkovelkakirjan. Tällä rahoitetaan yhtiön investointeja, joilla odotetaan olevan nettovaikutuksiltaan pitkäaikaisia positiivisia ympäristövaikutuksia.

Yhtiön maksuvalmius säilyi hyvänä. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitus- ja rahavarat olivat 31.12.2017 yhteensä 83,8 (79,7) miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on maksuvalmiutta turvaava 300 miljoonan euron suuruinen nostamaton sitova valmiusluotto sekä 50 miljoonan euron suuruiset ei-sitovat tililimiitit. Yhtiö on käyttänyt tilikaudella valmiusluoton toisen jatko-option. Tämä pidensi valmiusluoton laina-aikaa 11.12.2022 asti.

Rahoitukseen liittyvissä johdannaissopimuksissa oli vastapuoliin liittyvää riskiä 8 (16) miljoonaa euroa. Yhtiön valuutta- ja hyödykehintariskit oli suojattu.

Fingridillä on luokituspalvelusopimukset S&P Global (S&P) ja Fitch Ratings (Fitch):n kanssa:

  • S&P piti 31.10.2017 Fingrid Oyj:n vakuudettoman seniorivelan luokituksen ja pitkäaikaisen yritysluokituksen ennallaan tasolla 'AA-' ja lyhytaikaisen yritysluokituksen tasolla 'A-1+', näkymät vakaat
  • Fitch vahvisti 5.12.2017 Fingrid Oyj:n vakuudettoman seniorivelan luokituksen tasolle 'AA-', pitkäaikaisen yritysluokituksen tasolle 'A+' ja lyhytaikaisen yritysluokituksen 'F1', näkymät vakaat. Fingridin saama luokitus oli päätöksentekohetkenä korkein voimassaoleva luokitus, jonka Fitch on eurooppalaiselle säännellylle verkkoyhtiölle antanut.

Fingrid raportoi verojalanjäljestään, eikä tee erityisjärjestelyitä verojen minimoimiseksi . Osingot maksetaan pääosin Suomen valtiolle ja suomalaisille eläke- ja vakuutusyhtiöille.

 

Fingridin veronjalanjälki, M€ 2017 2016 2015
Maksettavat verot                                                          
  Tuloverot

30,58

25,78

30,81

 

Työttömyysvakuutusmaksut

0,74

0,85

0,48

 

Sosiaaliturvamaksut

0,22

0,46

0,44

 

Kiinteistöverot

0,42

0,41

0,39

 

Sähkövero omakäyttösähköstä

0,005

0,02

0,01

Yhteensä maksettavat verot

 

31,96

27,52

32,13

Kerättävät ja tilitettävät verot                                               
 

Arvonlisävero, nettotilitetyt

62,00

50,41

38,88

 

Sähkövero (sis. huoltovarmuusmaksun)

35,71

38,47

36,25

 

Ennakonpidätys

7,23

6,97

6,78

Yhteensä tilitettävät verot

 

104,95

95,85

81,90

Yhteenveto kattaa verot ja veroluontoiset maksut, joista Fingridillä on lakimääräinen velvollisuus maksaa tai kerätä kyseinen vero tai maksu. Sen sijaan sellaiset verot, jotka sisältyvät tuotteen tai palvelun ostohintaan ja joista Fingridillä ei ole lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta, eivät sisälly yhteenvedon tietoihin. Kaikki yhteenvedossa olevat verot ja veroluontoiset maksut kohdistuvat Suomeen. Konsernilla ei ole ollut raportointivuosina toimintaa ulkomailla.

 *eSett Oy on Suomen, Ruotsin ja Norjan kantaverkkoyhtiöiden yhteisesti omistama yhtiö, jonka tehtävänä on taseselvitys Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Vuoden varrelta

Fingridin vihreä joukkovelkakirja osana yhtiön kokonaisvastuullista toimintamallia