Tilintarkastuskertomus

Fingrid Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että

 • konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti
 • tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausuntomme on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle annetun lisäraportin kanssa.

Tilintarkastuksen kohde

Olemme tilintarkastaneet Fingrid Oyj:n (y-tunnus 1072894-3) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Tilinpäätös sisältää:

 • konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista
 • emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Riippumattomuus

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja koskevien säännösten mukaisia, emmekä ole suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5. artiklan 1-kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. Suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 6.

Tarkastuksen yleinen lähestymistapa

Yhteenveto

 • Konsernitilinpäätökselle määritetty olennaisuus: € 12 miljoonaa.
 • Konsernitilinpäätöksen tarkastus käsittää emoyhtiö Fingrid Oyj:n lisäksi konsernin tytäryhtiöt, jotka ovat suomalaisia.  
 • Liikevaihto
 • Aineelliset hyödykkeet ja poistot
 • Rahoituserät ja johdannaiset

Osana tilintarkastuksen suunnittelua olemme määrittäneet olennaisuuden ja arvioineet riskiä siitä, että tilinpäätöksessä on olennainen virheellisyys. Erityisesti olemme arvioineet alueita, joiden osalta johto on tehnyt subjektiivisia arvioita. Tällaisia ovat esimerkiksi merkittävät kirjanpidolliset arviot, joihin liittyy oletuksia ja tulevien tapahtumien arviointia.

Olennaisuus

Tarkastuksemme suunnitteluun ja suorittamiseen on vaikuttanut soveltamamme olennaisuus. Tilintarkastuksen tavoitteena on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena olennaista virheellisyyttä. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä. Niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Perustuen ammatilliseen harkintaamme määritimme olennaisuuteen liittyen tiettyjä kvantitatiivisia raja-arvoja, kuten alla olevassa taulukossa kuvatun konsernitilinpäätökselle määritetyn olennaisuuden. Nämä raja-arvot yhdessä kvalitatiivisten tekijöiden kanssa auttoivat meitä määrittämään tarkastuksen kokonaislaajuuden ja yksittäisten tilintarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja laajuuden sekä arvioimaan virheellisyyksien vaikutusta tilinpäätökseen kokonaisuuten.

Konsernitilinpäätökselle määritetty olennaisuus

€ 12 miljoonaa

Olennaisuuden määrittämisessä käytetty vertailukohde

Yhdistelmä tilikauden tuloksesta ennen veroja ja taseen loppusummasta. tilikauden tuloksesta ennen veroja ja taseen loppusummasta.

Perustelut vertailukohteen valinnalle

Olemme valinneet yllä kuvatun yhdistelmän olennaisuuden määrittämisen perustaksi, koska käsityksemme mukaan tilinpäätöksen lukijat kiinnittävät huomiota näihin eriin arvioidessaan konsernin tulosta ja taloudellista asemaa. Mielestämme kumpikaan luvuista yksinään ei ole riittävä määritettäessä olennaisuutta johtuen yhteisön toiminnan erityispiirteistä kuten toiminnasta säännellyllä markkinalla. Erille on laskennassa määritelty eri painoarvot joiden perusteella konsernin olennaisuus on määritelty.

Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen laajuuden määrittäminen

Tilintarkastuksemme laajuutta määrittäessämme olemme ottaneet huomioon Fingrid Oyj -konsernin rakenteen, toimialan sekä taloudelliseen raportointiin liittyvät prosessit ja kontrollit.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan ovat olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä laatiessamme siitä annettavaa lausuntoa, emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa.

Otamme kaikissa tilintarkastuksissamme huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän sisältyy arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski.

Konsernitilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka Miten seikkaa on käsitelty tilintarkastuksessa

Liikevaihto

Liiketieto 1 "Liikevaihto" ja laadintaperiaate - "Liikevaihto ja tuloutusperiaatteet" sekä harkintaa ja arvioita koskeva kohta "Tasesähkön oston ja myynnin arvioiminen”.

Yhtiön merkittävimmät liikevaihtovirrat liittyvät kantaverkkotuloihin ja tasesähkön myyntiin, jotka pääsääntöisesti laskutetaan kuukausikohtaisesti.

Tasesähkökaupan tuotot selviävät valtakunnallisen taseselvitysten kautta, joka valmistuu viimeistään 13 päivän kuluttua toimituspäivästä. Tämän johdosta tilinpäätöksessä tasesähkökaupan tuotot ovat osittain arvionvaraisia.  Yhtiön johto tekee arvioinnin taseselvityksen antamien alustavien taseselvitystietojen ja tuotot jaksotetaan tilinpäätökseen tämän mukaisina.

 

 

Liikevaihdon tarkastus kokonaisuutena oli yhdistelmä kontrolli- ja aineistotarkastustoimenpiteitä. Aineistotarkastustoimenpiteet sisälsivät sekä analyyttisiä toimenpiteitä, että yksityiskohtaisia tarkastustoimenpiteitä.

Kantaverkkotulojen ja muiden liikevaihdon erien tarkastuksessa kiinnitimme huomiota erityisesti laskutuksen perustumiseen tehtyihin päätöksiin ja laskutusperusteisiin.  Lisäksi tarkastimme tuottojen kirjaamista oikealle tilikaudelle vertaamalla laskutettuja määriä toteutuneen sähkönsiirron seurantaan. 

Tasesähkökauppaan liittyvän jaksotuksen tarkastuksessa olemme voineet hyödyntää tarkastushetkellä jo käytössä olevaa toteumatietoa ja verrata näitä keskenään jaksotuksen oikeellisuuden arvioinnissa. Lisäksi olemme testanneet yhtiön aiempien arvioiden tarkkuutta.

Aineelliset hyödykkeet ja poisto

Liitetieto 11 "Aineelliset hyödykkeet" sekä laadintaperiaate "Aineelliset hyödykkeet"

Arvioimme nämä erät tilintarkastuksen kannalta keskeisiksi johtuen niiden määrällisestä merkittävyydestä yhtiön tilinpäätöksessä sekä taloudellisiin pitoaikoihin liittyvien arvioiden merkityksellisyydestä johtuen.  Yhtiön omistama sähköverkko on myös pohjana verkkotoiminnan eriytetyn taseen pysyvien vastaavien sähköverkko-omaisuuden laskennassa, kun lasketaan sähköverkko-omaisuuden oikaistua arvoa Energiaviraston määrittämän kohtuullisen tuoton laskentaa varten. Aineellisten hyödykkeiden tasearvo 31.12.2017 oli 1 676 milj. € eli 79 % koko taseen arvosta. Tilikauden poistot olivat -97 milj. €.

Kantaverkkoinvestoinnit käsittävät sekä voimajohtoja että kytkinlaitosten ja sähköasemien rakentamista. Projektit valmistuvat yleensä 2-3 osakokonaisuutena, jolloin jonkin kokonaisuuden taloudellinen hyödyntäminen ja käyttöönotto on mahdollista ennen koko projektin valmistumista. Tarkastuksen kannalta arvioimme keskeisiksi seikoiksi tarkastaa investointiprojekteille kohdistettujen kulujen aktivointikelpoisuutta ja, että valmistuneen investoinnin tai sen osan taloudellinen pitoaika on oikein määritetty käyttäen johdonmukaisia periaatteita ja, että poistolaskenta aloitetaan oikea-aikaisesti. Päätettyjen korvausinvestointien osalta on keskeistä arvioida niiden vaikutukset korvattavan omaisuuserän taloudellisiin pitoaikoihin.

Kantaverkkoinvestointien tarkastuksessa arvioimme konsernin aktivointiperiaatteiden johdonmukaisuutta verrattuna aikaisempiin kausiin sekä yhdenmukaisuutta yhtiön konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kanssa. Tarkastuksen perustaksi hankimme ymmärrystä konsernin investointiprosessista ja siihen liittyvistä kontrolleista.

Aineistotestauksessa arvioimme mm. taseeseen kirjattujen investointien aktivointikelpoisuuden. Käyttämämme testimenetelmät olivat yhdistelmä kontrollien testausta ja yksityiskohtaista aineistotarkastusta. Investointien osalta testasimme, että valmistunut investointi on kohdistettu oikeille tase-erille, poistot on aloitettu oikea-aikaisesti ja määritellyt taloudelliset pitoajat vastasivat johdonmukaisesti yhtiön käyttämiä ja laadintaperiaatteissa esitettyjä pitoaikoja.

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi keskustelimme johdon kanssa poistoajoista, jotka ovat perustana kohtuullisen tuoton laskennassa ja siihen liittyvässä viranomaisraportoinnissa. Korvausinvestointien osalta testasimme aineistotarkastustoimenpitein, että korvattavien omaisuuserien taloudellisia pitoaikoja on muutettu yhtiön käytännön mukaisesti siten, että jäljellä oleva tasearvo tulee poistetuksi, kun korvaava investointi otetaan käyttöön.

Rahoituserät ja johdannaiset

Liitetiedot 14 "Lainat", 19 "Rahavarat", 20 "Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat", 23 "Johdannaisinstrumentit" sekä näitä koskevat laadintaperiaatteet ja tuloslaskelmaeriä koskevat liitetiedot 6 "Liiketoiminnan muut kulut" ja 17 "Korkotuotot ja -kulut lainoista ja muista saamisista"

Määrittelimme rahoitusvelat ja johdannaisinstrumentit tilintarkastuksen kannalta keskeisiksi tarkastuskohteiksi johtuen sekä niiden määrällisestä merkittävyydestä yhtiön tilinpäätöksessä että käyvän arvon muutosten vaikutuksesta yhtiön tulokseen.

Tilinpäätöksen rahoituserät muodostuvat pääosin yhtiön liikkeeseenlaskemista joukkovelkakirjalainoista. Rahoitusvelkojen tasearvo 31.12.2017 oli 1 083 milj. € eli 51 % koko taseen arvosta.

Rahoitusjohdannaiset

Yhtiö solmii johdannaissopimuksia suojatakseen rahoitukseen liittyviä korko-ja valuuttakurssiriskejä hallituksen hyväksymän Yritystalouden ja rahoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti. Yhtiön johdannaistransaktiot koostuvat korko- ja valuuttajohdannaisista sekä ostetuista optioista, joilla suojataan lainsalkkua äkillistä lyhyiden korkojen muutosta vastaan. Yhtiön käyttämien korko- ja valuuttajohdannaisten arvostuksia ei aina saada suoraan julkisesti noteeratuilta toimivilta markkinoilta, mutta arvostamisessa tarvittavat syöttötiedot perustuvat todettavissa olevaan markkinatietoon suoraan tai välillisesti.

Sähköjohdannaiset

Sähkön siirrossa syntyy häviöitä, jotka yhtiö on velvollinen korvaamaan. Fyysisen häviösähkön toimituksen yhtiön hankkii sähköpörssistä. Sähköjohdannaisia yhtiö käyttää häviösähkön hankinnan hintariskiltä suojautumiseen. Hintasuojauksen ajanjakso on neljä vuotta ja sitä toteutetaan siten, että toimitusvuotta edeltävän syyskuun loppuun mennessä on seuraavan vuoden hintasuojaus täysimääräisesti toteutettu. Hintasuojaukseen yhtiö käyttää pääsääntöisesti pörssin noteeraamia tuotteita, mutta voi käyttää myös vastaavia OTC-tuotteita.

Rahoitusinstrumenttien tarkastus kokonaisuutena oli yhdistelmä  eri tarkastustoimenpiteitä. Tarkastuksessa arvioimme yhtiön keskeiset kontrollit, joilla varmistetaan tapahtumien kirjaaminen yhtiön kirjanpidon järjestelmään sekä arvostamiseen liittyvät käytännöt. Aineistotarkastustoimenpiteet sisälsivät sekä analyyttisiä toimenpiteitä, että yksityiskohtaisia tarkastustoimenpiteitä.

Rahoitusvelkojen tarkastuksessa keskeisiä toimenpiteitä olivat niiden  täsmäyttäminen ulkopuolisiin vahvistuksiin, arvostuksen ja hankintamenojaksotuksen varmentaminen sekä esitystavan oikeellisuus lyhyt- ja pitkäaikaisissa erissä. Tuloslaskelman osalta varmensimme analyyttisin ja yksityiskohtaisin aineistotarkastustoimenpitein rahoitustuottojen ja –kulujen kirjauksia.

Tilinpäätöksessä esitettyjen johdannaisten olemassaolon varmensimme täsmäyttämällä ja vertaamalla järjestelmissä ja tilinpäätöksessä esitetyn informaation täydellisyyttä ja oikeellisuutta kolmansilta osapuolilta saatuihin ulkopuolisiin vahvistuksiin.

Johdannaisten arvostamiseen liittyen arvioimme käytettyjen arvostusmenetelmien johdonmukaisuutta ja perustumista yleisesti käytettyihin arvostusmenetelmiin. Tarkastuksessa testasimme yhtiön rahoituskirjanpidon raportoimien arvostusten oikeellisuutta vertaamalla niitä arvostuksiin, jotka saimme käyttämällä yleisesti markkinoilla olevien järjestelmien tuottamaa hintatietoa. Sähköjohdannaisten arvostukset täsmäytettiin noteeratuilta markkinoilta saataviin hintatietoihin. Käyvän arvon kirjausten oikeellisuutta tuloslaskelmassa varmensimme täsmäyttämällä ne taseesta johdettuihin käyvän arvon muutoksiin.

 

 

 

 

Emoyhtiön tilinpäätöksen osalta ei ole sellaisia tilintarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja, joista olisi viestittävä kertomuksessamme.

Konsernitilinpäätöksen tai emoyhtiön tilinpäätöksen osalta ei ole EU-asetuksen 537/2014 10. artiklan 2 c -kohdassa tarkoitettuja merkittäviä olennaisen virheellisyyden riskejä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

 • Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
 • Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
 • Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
 • Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.
 • Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.
 • Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että olemme noudattaneet riippumattomuutta koskevia relevantteja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista ja muista seikoista, joiden voi kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa tapauksissa niihin liittyvistä varotoimista.

Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduista seikoista olivat merkittävimpiä tarkasteltavana olevan tilikauden tilintarkastuksessa ja näin ollen ovat tilintarkastuksen kannalta keskeisiä. Kuvaamme kyseiset seikat tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös tai määräys estää kyseisen seikan julkistamisen tai kun äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa toteamme, ettei kyseisestä seikasta viestitä tilintarkastuskertomuksessa, koska siitä aiheutuvien epäedullisten vaikutusten voitaisiin kohtuudella odottaa olevan suuremmat kuin tällaisesta viestinnästä koituva yleinen etu.

Muut raportointivelvoitteet

Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot

PricewaterhouseCoopers Oy on toiminut Fingrid Oyj:n tilintarkastajana yhtäjaksoisesti 21 vuotta alkaen 29.11.1996, jolloin meidät valittiin tilintarkastajaksi yhtiön perustamiskokouksessa.

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen ja vuosikertomukseen sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä tilinpäätöstä eikä sitä koskevaa tilintarkastuskertomustamme. Olemme saaneet toimintakertomuksen käyttöömme ennen tämän tilintarkastuskertomuksen antamispäivää ja odotamme saavamme vuosikertomuksen käyttöömme kyseisen päivän jälkeen.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että

 • toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia
 • toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme ennen tilintarkastuskertomuksen antamispäivää käyttöömme saamaamme muuhun informaatioon kohdistamamme työn perusteella johtopäätöksen, että kyseisessä muussa informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Muut lausunnot 

Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissä 1.3.2018

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Heikki Lassila
KHT