Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Fingrid Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain mukaisesti (Finnish Accounting Standards, FAS). Tilinpäätöksen erät on arvostettu alkuperäisen hankintamenon perusteella.

Ulkomaan valuutan määräiset erät

Ulkomaan valuutan määräiset kaupalliset tapahtumat ja rahoituserät kirjataan tapahtumapäivänä Euroopan keskuspankin keskikurssiin. Korolliset velat ja saatavat ja niiden suojaukset arvostetaan tilinpäätöksessä Euroopan keskuspankin julkaisemaan tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Eräpäivänä korollisista veloista ja saatavista ja niitä vastaavista suojauksista aiheutuvat kurssierot kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Kaupallisen valuuttavirran suojaamiseen käytetyistä johdannaisista syntyvät kurssierot kirjataan oikaisemaan vastaavaa erää tuloslaskelmassa.

Korko- ja valuuttajohdannaiset

Koron- ja valuutanvaihtosopimuksia sekä valuuttatermiinejä ja korko-optioita on käytetty Rahoitustoiminnan politiikan mukaisesti Fingridin tase-erien korko- ja valuuttariskin sekä kaupallisten erien suojaamiseen. Johdannaissopimukset kirjataan samoja kirjanpidon kirjausperiaatteita noudattaen kuin erät, joita johdannaiset suojaavat. Koron- ja valuutanvaihtosopimusten ja korko-optioiden korkoerät jaksotetaan ja kirjataan tuloslaskelmaan korkotuottoihin ja -kuluihin. Korollista velkaa ja saatavia suojaavien valuuttatermiinien korko-osuus jaksotetaan niiden voimassaoloajalle ja kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Korko-optioista maksetut tai saadut preemiot jaksotetaan niiden suojausajanjaksolle.

Sähköjohdannaiset

Fingrid suojaa häviösähköhankintansa käyttämällä NASDAQ OMX Oslo ASA:n noteeraamia futuuri-tuotteita. Kauppaa voidaan käydä myös OTC-markkinoilla NASDAQ OMX Oslo ASA:n finanssituotteita vastaavilla tuotteilla. Näistä aiheutuvilla menoilla ja tuloilla oikaistaan häviösähköhankinnan ostoja tuloslaskelmassa sillä kaudella, johon niiden suojausvaikutus kohdistuu.

Tutkimus- ja kehitysmenot

Tutkimus- ja kehitysmenot käsitellään vuosikuluina.

Käyttöomaisuuden arvostus

Käyttöomaisuus aktivoidaan välittömään hankintamenoon. Suunnitelmapoistot lasketaan tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella. Tilivuoden aikana käyttöön otetun käyttöomaisuuden poistot lasketaan hyödykekohtaisesti käyttöönottokuukausien mukaan.

Poistoajat ovat seuraavat:

Liikearvo = 20 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot:

     Johtoalueiden käyttöoikeudet = 30-40 vuotta
     Muut käyttöoikeudet taloudellisen käyttöajan mukaan, enintään = 10 vuotta
     Ohjelmistot = 3 vuotta

Rakennukset ja rakennelmat

     Sähköasemien rakennukset ja erilliset rakennukset = 40 vuotta
     Sähköasemien rakennelmat = 30 vuotta
     Kaasuturbiinivoimalaitosten rakennukset ja rakennelmat = 20-40 vuotta
     Erilliset rakennelmat = 15 vuotta

Voimajohdot

     Voimajohdot 400 kV = 40 vuotta
     Tasasähköjohdot = 40 vuotta
     Voimajohdot 110-220 kV =30 vuotta
     Kreosoottipylväät ja niiden hävittämiskustannukset* = 30 vuotta
     Voimajohtojen (400 kV) alumiinipylväät = 10 vuotta
     Valokuitu-ukkosjohtimet = 10-20 vuotta

Koneet ja kalusto

     Sähköasemien koneet = 10-30 vuotta
     Kaasuturbiinivoimalaitokset = 20 vuotta
     Muut koneet ja kalusto = 3-5 vuotta

* Hävittämiskustannukset on diskontattu nykyarvoon, joka on lisätty käyttöomaisuuden arvoon ja kirjattu pakollisena varauksena.

Liikearvon poistoaika on 20 vuotta, koska kantaverkkoliiketoiminta on luonteeltaan pitkäaikaista liiketoimintaa, jonka tuotot kertyvät usean vuosikymmenen ajalta.

Päästöoikeudet

Päästöoikeudet käsitellään kirjanpidossa Kirjanpitolautakunnan lausunnon 1767/2005 nettomenettelyn mukaisesti.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus esitetään FIFO -periaatteen mukaisesti hankintamenon, sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä.

Rahat, pankkisaamiset ja arvopaperit rahoitusomaisuudessa

Rahat ja pankkisaamiset sisältävät käteiset varat ja pankkitilit. Rahoitusarvopaperit ovat sijoitus- ja yritystodistuksia, sekä sijoituksia lyhyen koron rahastoihin. Markkinanoteeratut arvopaperit ja niihin rinnastettavat varat arvostetaan alkuperäiseen hankintahintaan tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Korolliset velat

Pitkäaikaiset korolliset velat muodostuvat rahoituslaitoslainoista ja kansainvälisen joukkovelkakirjaohjelman alla liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjoista. Lyhytaikaiset korolliset velat koostuvat kotimaisen ja kansainvälisen yritystodistusohjelman alla liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista sekä pitkäaikaisten lainojen ja joukkovelkakirjalainojen lyhytaikaisesta osuudesta. Velkaohjelmien puitteissa liikkeeseen lasketut velkakirjat ovat sekä euro- että ulkomaan valuutan määräisiä. Fingridillä on sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoista velkaa. Korko jaksotetaan velan laina-ajalle. Velkakirjan mahdollinen yli- tai alihinta jaksotetaan kyseisen velkakirjan laina-ajalle. Valmiusluottojen järjestelypalkkiot kirjataan pääsääntöisesti heti kuluksi ja luotonvarausprovisiot kirjataan kuluksi sopimusajalle.

Rahoitusriskien hallinta

Rahoitusriskien hallinnassa noudatettavat periaatteet on esitetty konsernin liitetiedoissa luvussa 6.2 ja 6.3.

Tuloverot

Veroihin kirjataan tilikauden tulosta vastaava suoriteperusteinen vero sekä aikaisempien tilikausien verojen oikaisut.

Laskennalliset verot

Yhtiö kirjaa laskennallisen verosaamisen investointeihin käyttämistään pullonkaulatuotoista, jotka tulevat sen vuoden verotettavaksi tuloksi ja veroiksi minkä aikana ne on käytetty. Pullonkaulatuotoista kirjattu verosaaminen tuloutuu pullonkaulatuotoilla katetuista investoinneista verotuksessa tehtävien poistojen mukaisesti. Kirjanpidossa investointeihin kohdistettu pullonkaulatuotot kirjataan hankintamenon vähennykseksi. Muilta osin laskennallisia verosaamisia ja -velkoja ei kirjata tuloslaskelmaan tai taseeseen vaan ne esitetään liitetiedoissa.

2. LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN

Fingrid Oyj:n liiketoiminta on kokonaisuudessaan järjestelmävastuullista kantaverkkoliiketoimintaa, minkä johdosta liikevaihdon jakoa toimialoittain ei ole.

LIIKEVAIHTO, 1 000 € 2017 2016
Kantaverkkotulot 412 082 382 395
Tasesähkön myynti 213 872 153 881
Rajasiirto 20 711 24 015
Läpisiirtotuotot 8 647 13 199
Tehoreservi palvelutuotot 293 295
Alkuperätakuupalvelutuotot 234 244
Muu liikevaihto 9 553 7 382
Yhteensä 665 393 581 410
3. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT, 1 000 € 2016 2015
     
Vuokratuotot 922 1 196
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 3 796 2 424
Saadut avustukset 282 199
Pullonkaulatuotot 6 325 0
Muut tuotot 1 368 1 539
Yhteensä 12 693 5 358
4. MATERIAALIT JA PALVELUT, 1 000 € 2017 2016
     
Ostot tilikauden aikana 234 232 170 793
Häviösähköhankinnat 47 397 57 555
Varastojen muutos, lisäys (-) tai vähennys (+) -1 260 396
Aineet ja tarvikkeet 280 369 228 745
Palvelut 13 615 13 010
Yhteensä 293 984 241 755
5. HENKILÖSTÖKULUT, 1 000 € 2017 2016
     
Palkat ja palkkiot 24 187 22 735
Eläkekulut 4 139 4 433
Muut henkilösivukulut 1 059 1 430
Yhteensä 29 385 28 598
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot, 1 000 € 2017 2016
Juhani Järvi, puheenjohtaja (6.6.2014 alkaen) 39 34
Helena Walldén, puheenjohtaja (6.4.2016 saakka)   11
Juha Majanen, varapuheenjohtaja (22.3.2012 alkaen) 24 23
Sanna Syri, hallituksen jäsen (14.4.2015 alkaen) 19 20
Esko Torsti, hallituksen jäsen (22.3.2012 alkaen) 20 20
Anu Hämäläinen, hallituksen jäsen (6.4.2016 alkaen) 19 14
Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja 416 352
     
Yhtiön palveluksessa toimihenkilöitä tilikauden aikana:    
Henkilöstö keskimäärin 352 336
Henkilöstö vuoden lopussa 355 334
6. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT, 1 000 € 2017 2016
Liikearvo 4 289 6 433
Muut pitkävaikutteiset menot 6 390 5 856
Rakennukset ja rakennelmat 8 535 8 100
Koneet ja kalusto 48 104 50 973
Voimajohdot 36 427 36 904
Yhteensä* 103 745 108 267
* sähköverkon poistot (liitetiedot 12 ja 13) 89 658 88 967
7. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT, 1 000 € 2017 2016
Ulkopuoliset urakat ja työsuoritukset ym. 56 173 53 277
Verkkovuokrat 241 241
Muut vuokrakulut 3 381 2 575
Muut kulut 10 331 9 681
Yhteensä 70 126 65 774
8. TILINTARKASTUSYHTEISÖN PALKKIOT, 1 000 € 2017 2016
PricewaterhouseCoopers Oy:    
Tilintarkastuspalkkiot 63 61
Veroneuvonta 20 21
Tilintarkastuslain 1.1,2 §:ssä tarkoitetut toimeksiannot 0 3
Muut palkkiot 41 60
Yhtensä 124 145
9. RAHOITUSTUOTOT JA KULUT, 1 000 € 2017 2016
Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä 139 294
Osinkotuotot muilta 1 119 565
Korko- ja muut rahoitustuotot muilta 4 768 7 332
  6 025 8 192
Korko- ja muut rahoituskulut saman konsernin yrityksille 0 0
Korko- ja muut rahoituskulut muille -23 205 -28 313
  -23 205 -28 313
Yhteensä -17 180 -20 121
10. TULOVEROT, 1 000 € 2017 2016
Tuloverot tilikaudelta 33197 25722
Tuloverot edellisiltä tilikausilta 6217  
Laskennallisten verojen muutos -8 846  
Yhteensä 30 568 25 722
Taseeseen kirjatut laskennalliset verosaamiset, 1 000 €
Väliaikaiset erot pullonkaulatuotoista 8 846  
Yhteensä 8 846  
     
Taseeseen kirjaamattomat laskennalliset verovelat ja -saamiset, 1 000 €
Laskennalliset verosaamiset    
Väliaikaisista eroista 295 296
  295 296
Laskennalliset verovelat    
Väliaikaisista eroista 220 242
Tilinpäätössiirroista 89 779 89 779
  90 000 90 021
Yhteensä 89 705 89 725
11. LIIKEARVO, 1 000 € 2017 2016
Hankintameno 1.1. 128 664 128 664
Hankintameno 31.12. 128 664 128 664
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -124 375 -117 942
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. -4 289 -6 433
Kirjanpitoarvo 31.12. -0 4 289
     
Kertynyt poistoero 1.1. -4 289 -10 722
Poistoeron vähennys 1.1. - 31.12. 4 289 6 433
Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus 31.12. 0 -4 289
12. MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT, 1 000 € 2017 2016
Hankintameno 1.1. 183 719 180 861
Lisäykset 1.1.-31.12. 5 959 3 548
Vähennykset 1.1.-31.12. -126 -690
Hankintameno 31.12. 189 553 183 719
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -103 949 -98 519
Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 60 427
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. -6 390 -5 856
Kirjanpitoarvo 31.12.* 79 273 79 770
     
Kertynyt poistoero 1.1. -52 620 -53 378
Poistoerojen lisäys 1.1.-31.12. -5 908 -737
Poistoeron vähennys 1.1.-31.12. 6 481 1 496
Kokonais- ja suunnitelmanpoistojen kertynyt erotus 31.12. -52 047 -52 620
*Sähköverkon nettoinvestoinnit, 1 000 € 2017 2016
Kirjanpitoarvo 31.12. 71 258 74 378
Kirjanpitoarvo 1.1. -74 378 -77 101
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 4 030 3 941
Vähennykset 1.1.-31.12. 66 263
Yhteensä 976 1 482
13. AINEELLISET HYÖDYKKEET, 1 000 € 2017 2016
Maa- ja vesialueet    
Hankintameno 1.1. 15 701 15 349
Lisäykset 1.1.-31.12. 274 393
Vähennykset 1.1.-31.12. 0 -41
Hankintameno 31.12. 15 974 15 701
     
Rakennukset ja rakennelmat    
Hankintameno 1.1. 253 104 218 637
Lisäykset 1.1.-31.12. 24 614 34 634
Vähennykset 1.1.-31.12. -5 -168
Hankintameno 31.12. 277 712 253 104
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -59 464 -51 436
Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 5 73
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. -8 535 -8 100
Kirjanpitoarvo 31.12. 209 719 193 640
Kertynyt poistoero 1.1. -12 694 -12 649
Poistoeron lisäys 1.1.-31.12. -9 383 -970
Poistoeron vähennys 1.1.-31.12. 8 535 925
Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus 31.12. -13 542 -12 694
     
Koneet ja kalusto    
Hankintameno 1.1. 1 091 578 1 029 839
Lisäykset 1.1.-31.12. 31 938 61 839
Vähennykset 1.1.-31.12. -718 -100
Hankintameno 31.12. 1 122 798 1 091 578
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -515 261 -464 296
Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 718 8
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. -48 104 -50 973
Kirjanpitoarvo 31.12. 560 151 576 317
Kertynyt poistoero 1.1. -90 425 -97 309
Poistoeron lisäys 1.1.-31.12. -44 144 -782
Poistoeron vähennys 1.1.-31.12. 48 104 7 665
Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus 31.12. -86 466 -90 425
     
Voimajohdot    
Hankintameno 1.1. 1 290 658 1 221 808
Lisäykset 1.1.-31.12. -1 658 74 414
Vähennykset 1.1.-31.12. -433 -5 565
Hankintameno 31.12. 1 288 567 1 290 658
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -481 783 -448 824
Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 184 3 944
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. -36 427 -36 904
Kirjanpitoarvo 31.12. 770 541 808 875
Kertynyt poistoero 1.1. -288 869 -274 839
Poistoeron lisäys 1.1.-31.12. -44 400 -50 934
Poistoeron vähennys 1.1.-31.12. 36 427 36 904
Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus 31.12. -296 842 -288 869
     
Muut aineelliset hyödykkeet    
Hankintameno 1.1. 118 118
Hankintameno 31.12. 118 118
     
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat    
Hankintameno 1.1. 59 404 120 816
Lisäykset 1.1.-31.12. 94 299 116 534
Siirrot muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 1.1.-31.12. -70 047 -177 946
Hankintameno 31.12. 83 656 59 404
     
Aineelliset hyödykkeet yhteensä* 1 640 160 1 654 054
     
* Sähköverkon verkkoinvestoinnit, 1 000 € 2017 2016
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 609 354 1 618 586
Kirjanpitoarvo 1.1. -1 618 586 -1 635 324
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 85 628 85 026
Vähennykset 1.1.-31.12. 249 1 742
Yhteensä 76 645 70 030
 
14. SIJOITUKSET, 1 000 € 2017 2016
Osuudet saman konsernin yrityksissä    
Hankintameno 1.1. 507 505
Lisäykset 1.1.-31.12. 0 3
Hankintameno 31.12. 507 507
     
Osuudet omistusyhteysyrityksissä    
Hankintameno 1.1. 8 588 8 588
Vähennykset 1.1.-31.12. 0 0
Hankintameno 31.12. 8 588 8 588
     
Muut osakkeet ja osuudet    
Hankintameno 1.1. 1 965 1 885
Lisäykset 1.1.-31.12. 139 227
Vähennykset 1.1.-31.12. -8 -147
Hankintameno 31.12. 2 097 1 965
Sijoitukset yhteensä 11 192 11 060
15. VAIHTO-OMAISUUS, 1 000 € 2017 2016
Aineet ja tarvikkeet 31.12. 13 248 12 139
Keskeneräiset työt 281 131
Yhteensä 13 529 12 269
16. PITKÄAIKAISET SAAMISET, 1 000 € 2017 2016
Lainasaamiset konserniyrityksiltä 5 000 2 808
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 4 000 4 000
Yhteensä 9 000 6 808
17. SAAMISET KONSERNIYRITYKSISSÄ, 1 000 € 2017 2016
Lyhytaikaiset:    
Myyntisaamiset 772 799
Korkosaamiset 62 27
Yhteensä 833 827
18. SAAMISET OMISTUSYHTEYSYRITYKSISSÄ, 1 000 € 2017 2016
Lyhytaikaiset:    
Myyntisaamiset 3 888 125
Korkosaamiset 46 18
Yhteensä 3 934 144
19. SIIRTOSAAMISET, 1 000 € 2017 2016
Korot ja muut rahoituserät 6 545 7 333
Myynnin ja ostojen jaksotukset 2 201 1 666
Verosaamiset 2 331 0
Muut siirtosaamiset 789 200
Yhteensä 11 866 9 199
20. SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT, KULUKSI KIRJAAMATTOMAT MENOT JA PÄÄOMA-ALENNUKSET LAINOJEN LIIKKEESEEN LASKEMISESTA, 1 000 € 2017 2016
Pääoma-alennukset 1 624 1 039
21. RAHAVARAT, 1 000 € 2017 2016
Yritystodistukset 6 496 12 991
Lyhyen koron rahastot 56 472 44 402
Pankkitalletukset 10 000 10 000
Rahavarat ja pankkisaamiset 10 303 11 939
Yhteensä 83 271 79 333
22. OMA-PÄÄOMA, 1 000 € 2017 2016
     
Osakepääoma 1.1. 55 922 55 922
Osakepääoma 31.12. 55 922 55 922
     
Ylikurssirahasto 1.1. 55 922 55 922
Ylikurssirahasto 31.12. 55 922 55 922
     
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 175 954 162 088
Osingonjako -98 000 -90 000
Voitto edellisiltä vuosilta 31.12. 77 954 72 088
Tilikauden voitto 123 358 103 866
     
Oma pääoma 31.12. 313 158 287 799
Omasta pääomasta jakokelpoisia varoja 201 313 175 954
Osakemäärä, kpl Osake-sarja A Osake-sarja B Yhteensä
1.1.2017 2 078 1 247 3 325
31.12.2017 2 078 1 247 3 325
       

A-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kolmella äänellä ja B-sarjan osake yhdellä äänellä. Valittaessa hallituksen jäseniä jokainen A-sarjan osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kymmenellä äänellä ja jokainen B-sarjan osake yhdellä äänellä.

B-sarjan osakkeet tuottavat oikeuden saada ennen A-sarjan osakkeita voitonjakoon käytettävissä olevista varoista jäljempänä määritelty vuotuinen osinko. Ellei vuotuista osinkoa voida jakaa osakkeille jonakin vuonna, osakkeet tuottavat oikeuden saada jakamatta jäänyt määrä myöhempinä vuosina voitonjakoon käytettävissä olevista varoista, kuitenkin siten, että B-sarjan osakkeet tuottavat oikeuden saada vuotuinen osinko ja jakamatta jäänyt määrä ennen A-sarjan osakkeita. B-sarjan osakkeilla ei ole oikeutta saada muuta osinkoa.

Yhtiökokous päättää osingon maksusta.

Kulloinkin jaettavaksi päätetystä osingosta jaetaan A-sarjan kaikille osakkeille kahdeksankymmentäkaksi 82 prosenttia ja B-sarjan kaikille osakkeille kahdeksantoista 18 prosenttia kuitenkin siten, että B-sarjan osakkeille jaetaan ensin kultakin tilikaudelta jaettavaksi päätetystä osingosta kaksikymmentä 20 miljoonaa euroa. Ellei edellä mainittua kahdenkymmenen (20) miljoonan euron suuruista tilikausittaista vähimmäismäärää jaeta (kokonaan tai osittain) B-sarjan osakkeille jonakin tilikautena, B-sarjan osakkeet tuottavat oikeuden saada kyseinen jakamatta jäänyt vähimmäismäärä (tai tällaisten jakamatta jääneiden tilikausittaisten vähimmäismäärien kumulatiivinen kertymä) seuraavan osingonjaon, maksettavien mahdollisten jako-osuuksien tai muun varojenjaon yhteydessä ennen muuta osinkoa, jako-osuutta tai varojenjakoa kunnes jakamatta jäänyt vähimmäismäärä on kokonaisuudessaan tullut jaetuksi B-sarjan osakkeille.

Määräysvallattomia osuuksia ei ole.

23. TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ, 1 000 € 2017 2016
Kertynyt poistoero suunnitelman mukaisista ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotuksesta. 448 897 448 897
24. JOUKKOVELKAKIRJALAINAT, 1 000 €       2017 2016
           
Valuutta Nimellisarvo Eräpäivä Korko    
EUR 20 000 11.04.2017 vaihtuvakorkoinen   20 000
EUR 25 000 11.04.2017 vaihtuvakorkoinen   25 000
EUR 30 000 15.06.2017 3,07%   30 000
EUR 50 000 20.09.2020 vaihtuvakorkoinen 50 000 50 000,00
EUR 30 000 19.09.2022 vaihtuvakorkoinen 30 000 30 000,00
EUR 30 000 11.09.2023 2,71% 30 000 30 000
EUR 300 000 03.04.2024 3,50% 300 000 300 000
EUR 100 000 23.11.2027 1,125 % 100 000  
EUR 25 000 27.03.2028 2,71% 25 000 25 000
EUR 10 000 12.09.2028 3,27% 10 000 10 000
EUR 80 000 24.04.2029 2,95% 80 000 80 000
EUR 30 000 30.05.2029 2,89% 30 000 30 000
        655 000 630 000
           
           
JPY 500 000 22.06.2017 1,28%   4 507
        0 4 507
           
           
NOK 200 000 11.04.2017 5,16%   24 620
NOK 200 000 10.11.2017 5,12%   23 725
NOK 200 000 12.11.2019 5,37% 23 725 23 725
NOK 100 000 16.09.2025 4,31% 12 512 12 512
        36 237 84 582
           
           
SEK 1 000 000 19.11.2018 vaihtuvakorkoinen 107 307,65 107 308
        107 308 107 308
           
Joukkovelkakirjalainat, pitkäaikaiset yhteensä       691 237 698 544
Joukkovelkakirjalainat, lyhytaikaiset yhteensä       107 308 127 852
Yhteensä       798 544 826 396
   
25. VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI SITÄ PIDEMMÄN AJAN KULUTTUA, 1 000 € 2017 2016
Joukkovelkakirjalainat 617 512 517 512
Lainat rahoituslaitoksilta 72 554 90 216
Yhteensä 690 066 607 728
26. VELAT SAMAN KONSERNIN YRITYKSILLE, 1 000 € 2017 2016
Lyhytaikaiset:    
Muut velat 1 158 1 103
Yhteensä 1 158 1 103
27. VELAT OMISTUSYHTEYSYRITYKSILLE, 1 000 € 2017 2016
Lyhytaikaiset:    
Ostovelat 3 376 152
Yhteensä 3 376 152
28. MUUT VELAT, 1 000 € 2017 2016
Lyhytaikaiset:    
Muut lainat / yritystodistukset (kansainväliset ja kotimaiset) 145 243 120 128
Arvonlisäverovelka 12 378 11 860
Sähköverovelka 3 092 3 093
Saadut vakuudet 923 923
Muut velat 588 667
Yhteensä 162 225 136 671
29. SIIRTOVELAT, 1 000 € 2017 2016
Lyhytaikaiset:    
Korko ja muut rahoituserät 11 757 12 822
Palkat ja henkilösivukulut 6 613 5 693
Myynnin ja ostojen jaksotukset 8 751 5 766
Muut siirtovelat 5 150 5 277
Yhteensä 32 271 29 558
30. PAKOLLISET VARAUKSET, 1 000 € 2017 2016
Kreosootti- ja suolakyllästeiset puupylväät, hävittämiskustannukset 1 474 1 481
Yhteensä 1 474 1 481
31. JOHDANNAISINSTRUMENTIT, 1 000 €
  2017 2016 Hierarkian taso
Korko- ja valuutta-
johdannaiset
Käypä arvo pos. 31.12.17 Käypä arvo neg. 31.12.17 Käypä nettoarvo 31.12.17 Nimel-lisarvo 31.12.17 Käypä arvo pos. 31.12.16 Käypä arvo neg. 31.12.16 Käypä nettoarvo 31.12.16 Nimel-lisarvo 31.12.16  
Valuutan- ja koronvaihto-
sopimukset
3 837 -12 660 -8 822 143 544 6 930 -12 487 -5 558 196 396 Taso 2
Valuuttatermiinit   -123 -123 1 167 46   46 2 271 Taso 2
Koronvaihto-sopimukset 23 209 -7 487 15 722 430 000 26 667 -6 725 19 943 360 000 Taso 2
Ostetut korko-optiot 787   787 571 587 1 350   1 350 514 685 Taso 2
Yhteensä 27 833 -20 270 7 563 1 146 298 34 993 -19 212 15 781 1 073 352  
Sähkö-
johdannaiset
Käypä arvo pos. 31.12.17 Käypä arvo neg. 31.12.17 Käypä nettoarvo 31.12.17 TWh 31.12.17 Käypä arvo pos. 31.12.16 Käypä arvo neg. 31.12.16 Käypä nettoarvo 31.12.16 TWh 31.12.16  
Sähköfutuurit, NASDAQ OMX Commodities 1 009,71 -134,63 875,08 1,13         Taso 1
Sähkötermiinit, NASDAQ OMX Commodities 2 904,97 -1 244,44 1 660,52 3,75 1 639,52 -8 157,40 -6 517,87 4,07 Taso 1
Yhteensä 3915 -1379 2536 4,88 1640 -8157 -6518 4,07  
32. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, 1 000 € 2017 2016
     
Vuokravastuut    
Tulevan vuoden maksut 4 079 3 536
Myöhemmin 28 192 28 653
  32 270 32 189
Käyttöoikeussopimukset    
Tulevan vuoden maksut 10 769 7 601
Myöhemmin 62 011 72 677
  72 780 80 278
Annetut pantit    
Tilipanttaus, kiinteistövuokrasopimusten vakuudeksi 0 9
Tilipanttaus, tulliluoton vakuudeksi 200 280
Tilipanttaus valmisteveron vakuudeksi 280 0
  480 289
Muut taloudelliset vastuut    
Vuokravakuus, takaus 38 38
Luotonvarausprovisio ja sitoutumispalkkio:    
Tuleva vuosi 400 395
Myöhemmin 1 154 1 154
  1 592 1 587
33. LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTOJEN OIKAISUT, 1 000 € 2017 2016
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa    
Poistot 103 745 108 267
Käyttöomaisuuden myyntivoitot/- tappiot (-/+) -340 -3 778
Yhteensä 103 404 104 489

34. OIKEUDENKÄYNNIT JA VIRANOMAISMENETTELYT

Fingridiä vastaan nostettiin joulukuussa 2016 kanne, jossa vaadittiin tarkentumatonta vahingonkorvaussummaa väitetyn sopimusrikkomuksen perusteella. Riita-asian oikeuskäsittely päättyi käräjäoikeuden joulukuussa 2017 antamaan välituomioon, jonka mukaan asiassa ei ollut näytetty Fingridin syyllistyneen sopimusrikkomukseen.

Fingrid on valittanut markkinaoikeuteen Energiaviraston 2.1.2017 antamasta päätöksestä siltä osin kuin Energiavirasto velvoitti Fingridin toimittamaan säätösähkösopimuksia koskevat ehdot ja maksujen määräytymisperusteet Energiaviraston vahvistettavaksi. Fingridin näkemyksen mukaan päätöksen antohetkellä voimassa ollut lainsäädäntö ei edellyttänyt säätösähkön hankintaan liittyvien ehtojen etukäteistä vahvistamista viranomaisella. Asian käsittely markkinaoikeudessa on yhä kesken. Oikeudenkäynnillä ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön tulokseen tai taloudelliseen asemaan.

35. SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAINEN LIIKETOIMINTOJEN ERIYTTÄMINEN

Tase- ja säätösähkö

Jokainen sähkömarkkinatoimija on velvollinen huolehtimaan sähkötaseensa tasapainottamisesta joko sopimalla siitä Fingridin kanssa tai jonkun muun toimijan kanssa. Fingrid ostaa ja myy tasesähköä tasapainottaakseen sähkömarkkinatoimijan (tasevastaavan) tunnittaisen sähkötaseen. Tasesähkökauppa ja tasesähkön hinnoittelu perustuvat tasepalvelusopimukseen, jonka ehdot ovat yhtäläiset ja julkiset.

Fingrid huolehtii maan hetkellisen tehotasapainon ylläpidosta ostamalla ja myymällä säätösähköä Suomessa. Tasevastaavat voivat osallistua pohjoismaiseen säätösähkömarkkinaan jättämällä tarjouksia käytössään olevasta kapasiteetista. Säätösähkömarkkinoille osallistumisen ehdot ja säätösähkön hinnoittelu perustuvat tasepalvelusopimukseen.

Fingrid on vastuussa valtakunnallisen taseselvityksen järjestämisestä. Toukokuun 2017 alusta alkaen Fingrid on siirtänyt taseselvityksen laatimisen Suomen, Ruotsin ja Norjan kantaverkkoyhtiöiden yhteisesti omistaman eSett Oy:n hoidettavaksi. Taseselvitys tapahtuu käyttötunnin jälkeen selvittämällä toteutuneet sähkön tuotannot, kulutukset ja sähkökaupat. Taseselvityksen tuloksena saadaan kunkin sähkökaupan osapuolen sähkötaseet.

Tasevastuun hoito

Energiaviraston päätöksen mukaan Fingrid Oyj:n tulee eriyttää valtakunnallisen tasevastuun hoitoon liittyvä toiminta sähkömarkkinalain 12 luvun mukaisesti. Tasevastuun hoito sisältyy kantaverkkotoimintaan.

Tasepalveluyksikön tuloslaskelman eriyttäminen on toteutettu sisäisen laskennan avulla seuraavasti:

Tuotot suoraan
Erilliskustannukset suoraan
Tuotannolliset kustannukset aiheuttamisperiaatteella
Hallinnolliset kustannukset aiheuttamisperiaatteella
Poistot aiheuttamisperiaatteella Fingrid Oyj:n poistokäytännön mukaan
Rahoitustuotot ja -kulut laskennallisen velan perusteella
Tuloverot laskennallisesti tuloksesta

Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin vuoden 2017 aikana oli 11 (12). Liikevoitto oli 0,5 (3,7) prosenttia liikevaihdosta.

TASEVASTUUN HOITO,
ERIYTETTY TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016
1 000 € 1 000 €
LIIKEVAIHTO* 219 344 165 393
Liiketoiminnan muut tuotot 1 1
Materiaalit ja palvelut* -213 014 -156 520
Henkilöstökulut -1 148 -1 385
Poistot ja arvonalentumiset -434 -181
Liiketoiminnan muut kulut -3 718 -1 129
     
LIIKEVOITTO 1 028 6 178
Rahoitustuotot ja -kulut 81 48
     
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 110 6 226
Tilinpäätössiirrot -81 -89
Tuloverot -206 -884
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 823 5 253
TASEVASTUUN HOITO,
ERIYTETTY TASE
VASTAAVAA 31.12.2017 31.12.2016
  1 000 € 1 000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT    
Aineettomat hyödykkeet    
Muut pitkävaikutteiset menot 1 311 385
Aineelliset hyödykkeet    
Koneet ja kalusto 461 247
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat   62
Sijoitukset    
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 2 001 2 001
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 772 2 695
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Pitkäaikaiset    
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 4 000 4 000
Lyhytaikaiset saamiset    
Myyntisaamiset 2 649 27 420
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 10 594 18 469
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 13 214 144
Muut saamiset 2 234 1 504
  28 690 47 537
Rahat ja pankkisaamiset 1 1
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 32 691 51 538
VASTAAVAA YHTEENSÄ 36 463 54 233
VASTATTAVAA 31.12.2017 31.12.2016
1 000 € 1 000 €
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 32 32
Ylikurssirahasto 286 286
Edellisten tilikausien voitto 21 873 16 620
Tilikauden voitto 823 5 253
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 23 013 22 190
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ -389 -470
VIERAS PÄÄOMA    
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Ostovelat 520 30 724
Velat saman konsernin yrityksille   906
Velat omistusyhteysyrityksille 13 113  
Siirtovelat 206 884
  13 839 32 513
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 13 839 32 513
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 36 463 54 233

Tiedonvaihdon kehittäminen

Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä. Tehokkaan ja oikeellisen tiedonvaihdon kehittämiseksi Fingrid tekee tiivistä yhteistyötä mm. sähkömarkkinatoimijoiden, etujärjestöjen, palveluntarjoajien, valvovan viranomaisen, lainsäätäjän, kansallisten ja kansainvälisten sanomaliikennettä kehittävien organisaatioiden sekä muiden kantaverkkoyhtiöiden kanssa.

Energiaviraston päätöksen mukaan Fingrid Oyj:n tulee eriyttää tiedonvaihdon kehittämiseen liittyvä toiminta sähkömarkkinalain 12 luvun mukaisesti. Tiedonvaihdon kehittäminen on osa kantaverkkotoimintaa.

Tiedonvaihdon kehittämisen tuloslaskelman eriyttäminen on toteutettu sisäisen laskennan avulla seuraavasti:

Tuotot suoraan
Erilliskustannukset suoraan
Hallinnolliset kustannukset aiheuttamisperiaatteella
Tuloverot laskennallisesti tuloksesta

 

TIEDONVAIHDON KEHITTÄMINEN,
ERIYTETTY TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016
1 000 € 1 000 €
     
LIIKEVAIHTO 575 595
Henkilöstökulut -116 -144
Liiketoiminnan muut kulut -374 -392
LIIKEVOITTO 86 59
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 86 59
Tuloverot -17 -12
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 69 48
TIEDONVAIHDON KEHITTÄMINEN,
ERIYTETTY TASE
VASTAAVAA 31.12.2017 31.12.2016
1 000 € 1 000 €
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Myyntisaamiset 0,78  
Muut saamiset 130 147
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 131 147
VASTAAVAA YHTEENSÄ 131 147
VASTATTAVAA 31.12.2017 31.12.2016
1 000 € 1 000 €
     
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 3 3
Edellisten tilikausien tulos -589 -636
Tilikauden voitto 69 48
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -518 -586
VIERAS PÄÄOMA    
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Ostovelat 11 12
Velat saman konsernin yrityksille 575 686
Muut velat 62 36
  649 734
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 649 734
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 131 147

Kantaverkkotoiminta

Kantaverkkotoiminta on luvanvaraista sähkön kantaverkossa harjoitettua sähköverkkotoimintaa. Sähköverkkotoiminta on määritelty sähkömarkkinanlain ensimmäisessä luvussa ja kantaverkkotoiminta viidennessä luvussa. Fingrid Oyj:n toiminnasta kantaverkkotoimintaan eivät kuulu tehoreservijärjestelyn ja sähkön alkuperätakuupalvelun hallinnoinnin hoitamiseen liittyvä toiminta sekä vuonna 2015 käynnistetty datahub-projekti. Kantaverkkotoimintaan kuulumattomat toiminnot muodostavat sähkömarkkinalain 12 luvun mukaisesti kantaverkkotoiminnasta eriytettävän muun liiketoiminnan.

Kantaverkkotoiminnan ja muun toiminnan tuloslaskelman ja taseen eriyttäminen on toteutettu sähkömarkkinalain 12 luvun mukaisesti ja kohdistamisessa on käytetty sisäisen laskennan tietoja seuraavasti:

 

Tuotot suoraan
Erilliskustannukset suoraan
Tuotannolliset kustannukset aiheuttamisperiaatteella
Hallinnolliset kustannukset aiheuttamisperiaatteella
Poistot aiheuttamisperiaatteella Fingrid Oyj:n poistokäytännön mukaan
Rahoitustuotot ja -kulut laskennallisen velan perusteella
Tuloverot laskennallisesti tuloksesta
Tase-erät aiheuttamisperiaatteella
ERIYTETTY TULOSLASKELMA KANTAVERKKOLIIKETOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA
1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2017
1 000 € 1 000 €
LIIKEVAIHTO 663 176 2 217
Liiketoiminnan muut tuotot 2 952  
Materiaalit ja palvelut -293 984  
Henkilöstökulut -28 182 -1 203
Poistot ja arvonalentumiset -103 745  
Liiketoiminnan muut kulut -69 112 -1 014
     
LIIKEVOITTO 171 106 0
Rahoitustuotot ja -kulut -17 424 245
     
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 153 682 245
     
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 153 682 245
Tuloverot -30 519 -49
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 123 163 196
ERIYTETTY TASE KANTAVERKKOLIIKETOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA
VASTAAVAA 31.12.2017 31.12.2017
  1 000 € 1 000 €
Aineettomat hyödykkeet:    
Liikearvo    
Muut aineettomat hyödykkeet 79 273  
  79 273  
Aineelliset hyödykkeet    
Maa- ja vesialueet 15 974  
Rakennukset ja rakennelmat 209 719  
Koneet ja kalusto 560 151  
Voimajohdot 770 541  
Muut aineelliset hyödykkeet 118  
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 83 656  
  1 640 159  
Sijoitukset:    
Osuudet saman konsernin yrityksissä   507
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 8 588  
Muut osakkeet ja osuudet 2 097  
  10 685 507
     
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 730 117 507
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Vaihto-omaisuus 13 528,91  
     
Saamiset    
Pitkäaikaiset    
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä   5 000
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 4 000  
Laskennalliset verosaamiset 8 846  
  12 846 5 000
Lyhytaikaiset    
Myyntisaamiset 75 074  
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 5 445 833
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 3 934  
Muut saamiset 1 448  
Siirtosaamiset 11 866  
  97 767 833
Rahoitusarvopaperit 62 968  
Rahat ja pankkisaamiset 20 303  
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 207 413 5 833
VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 937 530 6 340
ERIYTETTY TASE KANTAVERKKOLIIKETOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA
VASTATTAVAA 31.12.2017 31.12.2017
  1 000 € 1 000 €
     
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 55 920 3
Ylikurssirahasto 55 922  
Edellisten tilikausien voitto 77 695 259
Tilikauden voitto 123 163 196
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 312 700 458
     
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 448 897  
     
PAKOLLISET VARAUKSET 1 474  
     
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen    
Joukkovelkakirjalainat 691 237  
Lainat rahoituslaitoksilta 129 541  
  820 778  
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Joukkovelkakirjalainat 107 308  
Lainat rahoituslaitoksilta 22 474  
Ostovelat 25 308  
Velat saman konsernin yrityksille 1 158 5 445
Velat omistusyhteysyrityksille 3 376  
Muut velat 162 053 172
Siirtovelat 32 006 266
  353 682 5 883
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 174 459 5 883
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 937 530 6 340
Kantaverkkotoiminnan eriytettyyn taseeseen sisältyvät muut pysyvät vastaavat
ERIYTETTY TASE KANTAVERKKOLIIKETOIMINTA
VASTAAVAA 31.12.2017
  1 000 €
Aineettomat hyödykkeet:  
Muut aineettomat hyödykkeet 8 016
  8 016
Aineelliset hyödykkeet  
Maa- ja vesialueet 15 732
Rakennukset ja rakennelmat 4 258
Koneet ja kalusto 9 557
Voimajohdot 1 140
Muut aineelliset hyödykkeet 118
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 83 656
  114 462
   
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 122 477
   

Pullonkaulatuotot kantaverkkotoiminnassa

Verkonhaltijan on käytettävä saamansa pullonkaulatuotot EY-asetuksen 714/2009 16 artiklan 6 kohdan mukaisiin tarkoituksiin, joita ovat jaetun kapasiteetin tosiasiallisen saatavuuden takaaminen sekä yhteenliittämiskapasiteettia ylläpitävät tai lisäävät verkkoinvestoinnit. Fingridin kantaverkkotoiminnan hinnoittelun sääntelyssä tapahtuneen muutoksen seurauksena yhtiö sisällyttää 1.1.2016 jälkeen saadut pullonkaulatuotot taseeseen muiden velkojen erään siirtovelat. Siirtoveloista pullonkaulatuottoja tuloutetaan tuloslaskelmaan liiketoiminnan muina tuottoina sitä mukaa, kun niitä vastaavat sääntelyssä määritellyt kulut kertyvät vuosikustannuksina tuloslaskelmaan. Vaihtoehtoisesti ne kirjataan taseessa tehtyjä sääntelyssä määriteltyjä investointeja vastaan pienentämään aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenoa, minkä seurauksena kyseisten hyödykkeiden poistot pienenevät. Ennen 1.1.2016 saadut pullonkaulatuotot kirjattiin liikevaihtoon. Vuodelta 2017 kertyneet pullonkaulatuotot käytettiin kokonaan Hirvisuo-Pyhänselkä verkkoinvestointiin ja vuodelta 2016 kertyneet pullonkaulatuotot on käytetty rajasiirtoyhteyksien kehittämiseen ja kunnossapitoon, sekä osittain Hirvisuo-Pyhänselkä verkkoinvestointiin. Hirvisuo-Pyhänselkä verkkoinvestointi tukee sähkönsiirtoa Pohjois-Ruotsista Suomeen.

Pullonkaulatuotot, 1 000 € 2017 2016
Pullonkaulatuotot 1.1.    
Kertyneet pullonkaulatuotot 25 752 39 863
Pullonkaulatuottoja vastaavat kulut   -6 325
Pullonkaulatuottoja vastaavat investoinnit -25 752 -33 538
Käyttämättömät pullonkaulatuotot 31.12.    
     

Vastakaupat

Kantaverkkotoiminnassa käyttövarmuuden turvaamiseksi tehdyistä vastakaupoista aiheutuneista kuluista pullonkaulatuottoja voidaan käyttää rajayhteyksillä tehtyjen vastakauppakuluja vastaan.

Vastakaupat, 1 000 € 2017 2016
Vastakaupat Suomen ja Ruotsin välillä 366 2 531
Vastakaupat Suomen ja Viron välillä 96 87
Vastakaupat Suomen sisäisillä yhteyksillä 1 295 1 242
Vastakaupat yhteensä 1 756 3 861
36. PÄÄSTÖOIKEUDET

Fingridille ei ole myönnetty maksuttomia päästöoikeuksia päästökauppakaudelle 2013 - 2020.
Päästöoikeuksien käytöllä oli vähäinen merkitys yhtiön tulokseen vuonna 2017.

  2017 2016
Kaikki CO2-päästöt yhteensä tCO2 5 817 10 335