Emoyhtiön rahavirtalaskelma

8.3 Emoyhtiön rahavirtalaskelma
    1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016
  Liitetieto
Liiketoiminnan rahavirrat:      
Tilikauden voitto 22 123 358 401,74 103 866 300,72
Oikaisut:      
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 33 103 404 458,81 104 488 603,07
Korkokulut ja muut rahoituskulut   23 205 080,13 28 312 997,36
Korkotuotot   -4 767 603,36 -7 332 443,33
Osinkotuotot   -1 257 688,06 -859 062,19
Verot   30 567 832,63 25 722 449,53
Käyttöpääoman muutokset:      
Myynti- ja muiden saamisten muutos   -9 443 145,18 -13 573 931,59
Vaihto-omaisuuden muutos   -1 259 792,59 395 852,70
Osto- ja muiden velkojen muutos   4 185 979,27 7 437 144,67
Pullonkaulatuotot   25 752 020,51 39 864 046,47
Varausten muutos   -6 800,00 -186 600,00
Maksetut korot   -19 012 238,47 -22 481 770,87
Saadut korot   415 917,88 436 541,27
Maksetut verot 10 -41 871 316,36 -33 782 121,37
Liiketoiminnan nettorahavirta   233 271 106,95 232 308 006,44
       
Investointien rahavirrat:      
       
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 13 -101 357 371,07 -138 768 010,88
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 12 -5 893 088,91 -3 284 749,24
Investoinnit muihin sijoituksiin 14 -131 620,68 -82 347,14
Luovutustulot muista sijoituksista 14 118 990,19 152 000,00
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 13 543 925,81 5 885 200,00
Myönnetyt lainat   -2 120 610,67 -4 300 000,00
Saadut osingot 9 1 257 688,06 859 062,19
Investointien nettorahavirta   -107 582 087,27 -139 538 845,07
Rahoituksen rahavirrat:      
Lyhytaikaisten lainojen nostot   451 535 449,76 240 118 091,67
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut   -425 554 006,96 -195 087 574,26
Pitkäaikaisten lainojen nostot   100 000 000,00 80 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -149 732 292,07 -164 824 440,82
Maksetut osingot 22 -97 999 992,05 -90 000 003,75
       
Rahoituksen nettorahavirta   -121 750 841,32 -129 793 927,16
Raha- ja rahoitusvarojen muutos   3 938 178,36 -37 024 765,79
Raha- ja rahoitusvarat tilikauden alussa   79 332 826,58 116 357 592,37
Raha- ja rahoitusvarat tilikauden lopussa 21 83 271 004,94 79 332 826,58