Emoyhtiön tase

8.2 Emoyhtiön tase
VASTAAVAA   31.12.2017 31.12.2016
  Liitetieto
Aineettomat hyödykkeet:      
Liikearvo 11 0,00 4 288 792,08
Muut aineettomat hyödykkeet 12 79 273 488,45 79 770 462,84
    79 273 488,45 84 059 254,92
Aineelliset hyödykkeet 13    
Maa- ja vesialueet   15 974 431,21 15 700 654,61
Rakennukset ja rakennelmat   209 719 017,99 193 639 539,82
Koneet ja kalusto   560 151 242,49 576 316 710,23
Voimajohdot   770 540 624,65 808 874 948,90
Muut aineelliset hyödykkeet   117 516,35 117 516,35
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat   83 656 395,80 59 404 402,54
    1 640 159 228,49 1 654 053 772,45
Sijoitukset: 14    
Osuudet saman konsernin yrityksissä   507 063,77 507 063,77
Osuudet omistusyhteysyrityksissä   8 587 578,95 8 587 578,95
Muut osakkeet ja osuudet   2 096 934,13 1 965 313,45
    11 191 576,85 11 059 956,17
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ   1 730 624 293,79 1 749 172 983,54
       
VAIHTUVAT VASTAAVAT      
Vaihto-omaisuus 15 13 528 910,29 12 269 117,70
Saamiset      
Pitkäaikaiset      
Lainasaamiset konserniyrityksiltä 16 5 000 000,00 2 807 700,00
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 16 4 000 000,00 4 000 000,00
Laskennalliset verosaamiset 10 8 846 460,43 0,00
    17 846 460,43 6 807 700,00
       
Lyhytaikaiset      
Myyntisaamiset   75 073 908,08 70 674 359,79
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 17 833 329,87 826 575,41
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 18 3 934 309,64 143 749,03
Muut saamiset   1 447 709,38 1 298 105,32
Siirtosaamiset 19,20 11 866 139,02 9 198 988,07
    93 155 395,99 82 141 777,62
       
Rahoitusarvopaperit 21 62 968 050,83 57 393 757,42
Rahat ja pankkisaamiset 21 20 302 954,11 21 939 069,16
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ   207 801 771,65 180 551 421,90
VASTAAVAA YHTEENSÄ   1 938 426 065,44 1 929 724 405,44
VASTATTAVAA   31.12.2017 31.12.2016
  Liitetieto
       
OMA PÄÄOMA 22    
Osakepääoma   55 922 485,55 55 922 485,55
Ylikurssirahasto   55 922 485,55 55 922 485,55
Edellisten tilikausien voitto   77 954 261,01 72 087 952,34
Tilikauden voitto   123 358 401,74 103 866 300,72
       
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ   313 157 633,85 287 799 224,16
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 23 448 896 757,27 448 896 757,27
PAKOLLISET VARAUKSET 30 1 474 146,78 1 480 946,78
       
VIERAS PÄÄOMA      
       
Pitkäaikainen      
Joukkovelkakirjalainat 24,25 691 236 522,43 698 544 173,57
Lainat rahoituslaitoksilta   129 541 125,54 151 203 463,20
    820 777 647,97 849 747 636,77
Lyhytaikainen      
Joukkovelkakirjalainat 24 107 307 651,26 127 852 092,56
Lainat rahoituslaitoksilta   22 473 741,62 21 662 337,66
Ostovelat   25 308 354,72 24 801 601,35
Velat saman konsernin yrityksille 26 1 157 812,70 1 102 734,71
Velat omistusyhteysyrityksille 27 3 375 839,59 151 737,02
Muut velat 28 162 224 988,65 136 671 358,46
Siirtovelat 29 32 271 491,03 29 557 978,70
    354 119 879,57 341 799 840,46
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ   1 174 897 527,54 1 191 547 477,23
VASTATTAVAA YHTEENSÄ   1 938 426 065,44 1 929 724 405,44