Muut liitetiedot

Päästöoikeudet

Fingridin varavoimalaitokset ovat ympäristölupavelvollisia ja kuuluvat Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän piiriin. Fingridille ei ole myönnetty maksuttomia päästöoikeuksia päästökauppakaudelle 2013-2020. Päästöoikeuksia ostettiin vuonna 2017 4150 yksikköä (tCO2). Päästökaupan taloudellinen merkitys oli Fingridille vähäinen. Päästökaupan piiriin kuuluvat CO2-päästöt, ovat olleet yhteensä 5 817 tonnia vuonna 2017 (10 335).

 Laadintaperiaatteet

Päästöoikeudet

Ilmaiseksi saadut päästöoikeudet kirjataan aineettomiin hyödykkeisiin nimellisarvoonsa ja ostetut hankintahintaan. Palautettavia päästöoikeuksia varten kirjataan velka. Jos konsernilla on riittävästi päästöoikeuksia kattamaan palautusvelvoitteet, velka kirjataan ko. päästöoikeuksia vastaavalla kirjanpitoarvolla. Jos päästöoikeudet eivät riitä kattamaan palautusvelvollisuuksia, arvostetaan velka ko. päästöoikeuksien markkina-arvoon. Päästöoikeuksista ei kirjata poistoja. Taseesta poiskirjaaminen tapahtuu niiden luovutushetkellä, jolloin toteutuneet päästöt on selvitetty. Velasta johtuva kulu kirjataan tuloslaskelmaan materiaalit ja palvelut ryhmän kuluihin. Päästöoikeuksien myyntivoitot sisältyvät muihin tuottoihin.

25. VARAUKSET, 1000 € 2017 2016
Kreosootti- ja suolakyllästeisten puupylväiden hävittämiskustannusten varaus 1.1. 1 481 1 668
Käytetyt varaukset -7 -187
Varaukset 31.12. 1 474 1 481

 Laadintaperiaatteet

Varaukset

Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisempaan tapahtumaan perustuva oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite ja on todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää maksusuoritusta ja velvoitteen määrä voidaan luotettavasti arvioida. Varaukset arvostetaan velvoitteen kattamiseksi vaadittavien menojen nykyarvoon. Nykyarvon laskennassa käytetty diskonttaustekijä valitaan siten, että se kuvastaa markkinoiden näkemystä tarkasteluhetken rahan aika-arvosta ja velvoitteeseen liittyvistä riskeistä.

26. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, 1 000 € 2017 2016
Annetut tilipantit    
Kiinteistövuokraussopimusten vakuudeksi   9
Tulliluoton vakuudeksi 200 280
Tilipanttaus valmisteveron vakuudeksi 280  
  480 289
Muut taloudelliset vastuut    
Vuokravakuus, takaus 38 38
Luotonvarausprovisio ja sitoutumispalkkio:    
Tuleva vuosi 400 395
Myöhemmin 1 154 1 154
  1 592 1 587
     
Investointisitoumukset, joita ei kirjattu kirjanpitoon 93 991 84 572
 
Investointisitoumukset ovat yhtiön tekemiä sopimuksia kantaverkon rakennushankkeiden toteuttamiseksi.
     
Varavoimalaitosten käyttöoikeussopimuksista suoritettavat maksut:    
Yhden vuoden kuluessa 10 769 7 601
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa 34 124 36 477
Yli viiden vuoden kuluttua 27 888 36 201
Yhteensä 72 780 80 278

Fingridillä on järjestelmävastuun mukainen velvoite ylläpitää nopeaa häiriöreserviä, jolla varaudutaan sähköjärjestelmän häiriöihin. Varmistaakseen nopean häiriöreservin saatavuuden Fingrid on oman varavoimalaitoskapasiteetin ohella hankkinut tähän käyttötarkoitukseen soveltuvaa voimalaitoskapasiteettia pitkäaikaisin käyttöoikeussopimuksin.

OIKEUDENKÄYNNIT JA VIRANOMAISMENETTELYT

Fingridiä vastaan nostettiin joulukuussa 2016 kanne, jossa vaadittiin tarkentumatonta vahingonkorvaussummaa väitetyn sopimusrikkomuksen perusteella. Riita-asian oikeuskäsittely päättyi käräjäoikeuden joulukuussa 2017 antamaan välituomioon, jonka mukaan asiassa ei ollut näytetty Fingridin syyllistyneen sopimusrikkomukseen.

Fingrid on valittanut markkinaoikeuteen Energiaviraston 2.1.2017 antamasta päätöksestä siltä osin kuin Energiavirasto velvoitti Fingridin toimittamaan säätösähkösopimuksia koskevat ehdot ja maksujen määräytymisperusteet Energiaviraston vahvistettavaksi. Fingridin näkemyksen mukaan päätöksen antohetkellä voimassa ollut lainsäädäntö ei edellyttänyt säätösähkön hankintaan liittyvien ehtojen etukäteistä vahvistamista viranomaisella. Asian käsittely markkinaoikeudessa on yhä kesken. Oikeudenkäynnillä ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön tulokseen tai taloudelliseen asemaan.

TILINPÄÄTÖSPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konsernin johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia tilinpäätöspäivän jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet tilinpäätöslaskelmiin.

KONSERNIN YHTEYSTIEDOT JA TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

Fingrid Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu, julkinen osakeyhtiö. Fingridin konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaan. Fingridin kotipaikka on Helsinki, ja sen rekisteröity osoite on PL 530 (Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki), 00101 Helsinki.

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa internet-osoitteesta www.fingrid.fi tai Fingrid Oyj:n pääkonttorista.

Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina ja ne perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei laadintaperiaatteissa tai liitetiedoissa ole toisin mainittu.

Fingrid Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 1.3.2018 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus muuttaa tilinpäätöstä.