Yhteenveto rahoitusvaroista, rahoitusveloista ja johdannaisista

Fingridin rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin jaoteltuina muodostuvat seuraavasti:

22. RAHOITUSVARAT JA -VELAT ARVOSTUSRYHMITTÄIN, 1 000 €
Tase-erä 31.12.2017 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat/velat Myytävissä olevat rahoitusvarat Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat/velat Yhteensä Liitetieto
           
Pitkäaikaiset rahoitusvarat:          
Korko- ja valuuttajohdannaiset 25097     25097 23
Sähköjohdannaiset 2665     2665 23
Lainasaamiset     4000 4000  
Lyhytaikaiset rahoitusvarat:          
Korko- ja valuuttajohdannaiset 5     5 23
Sähköjohdannaiset 240     240 23
Myyntisaamiset ja muut saamiset     90330 90330 3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 63465     63465 20
Rahavarat     20303 20303 19
Rahoitusvarat yhteensä: 91472 0 114633 206105  
           
Pitkäaikaiset rahoitusvelat:          
Lainat     813404 813404 14
Korko- ja valuuttajohdannaiset 12387     12387 23
Sähköjohdannaiset       0 23
Lyhytaikaiset rahoitusvelat:          
Lainat     269304 269304 14
Korko- ja valuuttajohdannaiset 6945     6945 23
Sähköjohdannaiset 1244     1244 23
Ostovelat ja muut velat     46818 46818 7
Rahoitusvelat yhteensä 20576 0 1129526 1150102  
           
Tase-erä 31.12.2016 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat/velat Myytävissä olevat rahoitusvarat Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat/velat Yhteensä Liitetieto
Pitkäaikaiset rahoitusvarat:          
Myytävissä olevat sijoitukset   101   101  
Korko- ja valuuttajohdannaiset 29403     29403 23
Sähköjohdannaiset 254     254 23
Lainasaamiset     4000 4000  
Lyhytaikaiset rahoitusvarat:          
Korko- ja valuuttajohdannaiset 1475     1475 23
Sähköjohdannaiset 1385     1385 23
Myyntisaamiset ja muut saamiset     79887 79887 3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 57790     57790 20
Rahavarat     21939 21939 19
Rahoitusvarat yhteensä: 90308 101 105826 196235  
           
Pitkäaikaiset rahoitusvelat:          
Lainat     842 866 842 866 14
Korko- ja valuuttajohdannaiset 13 196     13 196 23
Sähköjohdannaiset 5 371     5 371 23
Lyhytaikaiset rahoitusvelat:          
Lainat     264 865 264 865 14
Korko- ja valuuttajohdannaiset 5 072     5 072 23
Sähköjohdannaiset 2 786     2 786 23
Ostovelat ja muut velat     39 666 39 666 7
Rahoitusvelat yhteensä 26 426 0 1 147 397 1 173 823  

Fingrid käyttää johdannaisia ainoastaan suojaamistarkoituksessa, vaikka suojauslaskentaa ei sovelletakaan. Ennen kaupantekoa on kahdenkeskisissä johdannaissopimuksissa oltava voimassa oleva puitesopimus (ISDA). ISDA -sopimuksen mukaisesti sopimuksen alaiset johdannaiset voidaan netottaa ehdollisissa tilanteissa kuten sopimusrikkomus tai konkurssi. Yhtiöllä oli ISDA:n mukaisesti netotettavissa olevia johdannaisia yhteensä käyvältä arvoltaan 7,6 milj. euroa vuonna 2017 (15,8). Pörssien kautta välitettyjen sähköfutuurien markkina-arvon kattamiseksi Fingrid asettaa vakuuden. Sähkön hintariskin hallinta on kuvattu luvussa 4.7. Korko- ja valuuttariskin suojaus on kuvattu luvussa 6.3.

Yhtiön johdannaistransaktiot koostuvat lainasalkkua suojaavista koronvaihtosopimuksista ja koron- ja valuutanvaihtosopimuksista sekä ostetuista optioista, joilla suojataan lainasalkku äkillistä lyhyiden korkojen muutosta vastaan. Termiinisopimuksilla kiinnitetään ei-euromääräisten liiketoiminnan sopimusten valuuttakurssi. Sähköfutuurit on tehty tulevien häviösähkön hankintojen hintariskin suojaamistarkoituksessa.

Alla oleva taulukko sisältää konsernin kaikki johdannaiset.

23. Johdannaisinstrumentit, 1000 €
  2017 2016 Hierarkian taso
Korko- ja valuutta-
johdannaiset
Käypä arvo pos. Käypä arvo neg. Käypä nettoarvo Nimel-lisarvo Käypä arvo pos. Käypä arvo neg. Käypä nettoarvo Nimel-lisarvo  
31.12.17 31.12.17 31.12.17 31.12.17 31.12.16 31.12.16 31.12.16 31.12.16  
Valuutan- ja koronvaihto-
sopimukset
3 837 -12 660 -8 822 143 544 6 930 -12 487 -5 558 196 396 Taso 2
Valuuttatermiinit   -123 -123 1 167 46   46 2 271 Taso 2
Koronvaihto-sopimukset 23 209 -7 487 15 722 430 000 26 667 -6 725 19 943 360 000 Taso 2
Ostetut korko-optiot 787   787 571 587 1 350   1 350 514 685 Taso 2
Yhteensä 27 833 -20 270 7 563 1 146 298 34 993 -19 212 15 781 1 073 352  
Sähköjohdannaiset Käypä arvo pos. Käypä arvo neg. Käypä nettoarvo TWh Käypä arvo pos. Käypä arvo neg. Käypä nettoarvo TWh  
31.12.17 31.12.17 31.12.17 31.12.17 31.12.16 31.12.16 31.12.16 31.12.16  
Sähköfutuurit, NASDAQ OMX Commodities 1 010 -135 875 1         Taso 1
Sähkötermiinit, NASDAQ OMX Commodities 2 905 -1 244 1 661 4 1 640 -8 157 -6 518 4 Taso 1
Yhteensä 3 915 -1 379 2 536 4,88 1 640 -8 157 -6 518 4  
                   

Käypä nettoarvo osoittaa johdannaisten realisointituloksen, jos johdannaiset olisi suljettu vuoden 2017 viimeisenä kaupankäyntipäivänä. Käypä nettoarvo ei ole johdettavissa taseen nettojohdannaisvelkaan tai -saamiseen, koska tässä esityksessä huomioidaan siirtyvät korot.
Seuraava kuvio havainnollistaa yhtiön kaikkien valuutta- ja korkojohdannaisten käyvän nettoarvon ja sen muutoksen vuonna 2017.

Rahoitusjohdannaisten arvonmuutos

Fingridin häviösähkön hintasuojauksen tarkoituksena on vähentää markkinahintojen vaihtelun vaikutusta häviösähkön hankintakustannukseen ja antaa riittävää ennakoitavuutta, jotta kantaverkkopalvelun hintatasoon kohdistuvat vuotuiset muutospaineet olisivat häviösähkökustannusten osalta maltillisia. Fingridin häviösähkön hintasuojauksessa käytettyjen sähköfutuurien liikevoittoon kirjattu käyvän arvon muutos oli 9,1 miljoonaa euroa positiivinen (35,3 miljoonaa euroa positiivinen). Sähköfutuurien käyvän arvon vaihtelu saattaa olla huomattavaa. Positiivinen tulosvaikutus johtui nousseen sähkön spot-hinnan vaikutuksesta sähköfutuurien käypään arvoon. Fingrid pitää hankkimansa futuurit koko maturiteetin.


Sähkön hinnan muutoksen herkkyyttä sähköfutuurien käypään arvoon mitataan 10 prosentin muutoksena markkinahinnassa tilinpäätöshetkellä avoinna oleville sähköjohdannaissopimuksille. Sähkön markkinahinnan 10 prosentin nousu/lasku vaikuttaisi konsernin tulokseen ennen veroja 9,4 miljoonaa euroa positiivisesti / 9,4 miljoonaa euroa negatiivisesti.


Seuraava kuvio havainnollistaa yhtiön sähköfutuurien käyvän nettoarvon ja sen muutoksen vuonna 2017.

sähköfuurien

 Laadintaperiaatteet

Johdannaisinstrumentit
Johdannaiset kirjataan alun perin johdannaissopimuksen solmimispäivän käypään arvoon, ja sen jälkeen ne arvostetaan käypään arvoon. Johdannaisten käyvän arvon muutokset kirjataan tulokseen. Yhtiö solmii johdannaissopimuksia vain suojautuakseen riskeiltä yritystalouden ja rahoitustoiminnan politiikan sekä häviösähkön suojauspolitiikan mukaisesti.

Sähköfutuurit
Yhtiö solmii sähköfutuurisopimuksia suojatakseen häviösähköennusteen mukaisen sähkön hankinnan hintariskiä. Fingrid lopetti sähköfutuurien suojauslaskennan vuoden 2014 alusta, minkä johdosta sähköfutuurien koko arvonmuutos on kirjattu ja kirjataan jatkossa tuloslaskelmaan. Taseessa oleva suojausrahasto purettiin tulosvaikutteisesti, tulosta 11,6 miljoonaa euroa vähentävästi, tasaerissä vuosien 2015 ja 2016 aikana.

Korko- ja valuuttajohdannaiset
Yhtiö solmii johdannaissopimuksia suojatakseen rahoitusriskejä (korko- ja valuuttapositiota) hallituksen hyväksymän Yritystalouden ja rahoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti. Fingrid ei sovella suojauslaskentaa näiden johdannaisten osalta. Johdannaisvara tai -velka merkitään kirjanpitoon alun perin käypään arvoon. Tilinpäätöspäivänä johdannaiset arvostetaan käypään arvoon ja arvonmuutos merkitään suoraan tuloslaskelmaan rahoitustuottoihin ja  kuluihin.

Johdannaisten käyvät arvot tilinpäätöspäivänä perustuvat eri laskentamenetelmiin. Valuuttatermiinit on arvostettu termiinihintoihin. Koron- ja valuutanvaihtosopimukset on arvostettu kunkin valuutan korkokäyrän perusteella nykyarvoon. Korko-optiot on arvostettu markkinoilla yleisesti käytettyjen optiohinnoittelumallien mukaisesti.

IFRS 9 -standardin käyttöönotto, voimaan 1.1.2018
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit korvaa IAS 39 -standardin ja se tuo muutoksia rahoitusvarojen luokitteluun ja arvostamiseen, niiden arvonalentumisen määrittämiseen sekä suojauslaskennan periaatteisiin.
Konsernin rahoitusvaroja ja -velkoja on käyty läpi ja uuden IFRS 9 -standardin käyttöönotolla 1.1.2018 ei odoteta olevan olennaista vaikutusta yhtiön raportoimaan taloudelliseen asemaan ja tulokseen. Konsernin rahoitusvarat sisältävät sijoituksia lyhytaikaisiin rahamarkkina-arvopapereihin (yritys-, sijoitus- ja kuntatodistuksiin) sekä sijoituksia lyhyen koron rahastoihin. Sijoitukset lyhyen koron rahastoihin on nykyisin luokiteltu ja kirjattu käypään arvoon tulosvaikutteisesti ja IFRS 9:ää sovellettaessa ne kirjataan ja arvostetaan edelleen samalla periaatteella käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Sijoitukset lyhytaikaisiin rahamakkina-arvopapereihin on aikaisemmin kirjattu käypään arvoon tulosvaikutteisesti ja IFRS 9:ää sovellettaessa ne kirjataan  jaksotettuun hankintamenoon, muutoksella ei kuitenkaan ole olennaista vaikutusta yhtiön taloudelliseen tulokseen.

Konsernin myytävissä olevista sijoituksista on vuoden 2017 aikana luovuttu ja tästä johtuen niiden arvo taseessa 31.12.2017 on nolla eikä niistä tehdä avaavaan taseeseen 1.1.2018 kirjausta.

Rahoitusvelkojen kirjanpitokäsittely ei muutu, sillä uudet vaatimukset vaikuttavat vain käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi nimenomaisesti luokiteltujen rahoitusvelkojen kirjanpitokäsittelyyn, eikä konsernilla ole tällaisia velkoja. Taseesta pois kirjaamista koskevat säännöt on siirretty muuttumattomina standardista IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen.
Konserni ei sovella suojauslaskentaa ja uudet IFRS 9 -standardin mukaiset suojauslaskentaa koskevat säännöt eivät vaikuta yhtiön kirjanpitokäsittelyyn.