Oma pääoma ja osingonjako

Yhtiön oma pääoma muodostuu kahdesta osakelajista. Osakkeiden omistusrakenne sekä äänioikeuden jakautuminen on kuvattu seuraavissa diagrammeissa.

Osakkeiden omistusrakenne
Äänten jakautiminen
OSAKKEENOMISTAJAT RYHMITTÄIN 31.12.2017 Osakemäärä kpl Osakkeista % Äänistä %
Julkisyhteisöt 1 768 53,17 70,87
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1 557 46,83 29,12
Yhteensä 3 325,00 100,00 100,00
       
Osakkeenomistajat 31.12.2017 Osakemäärä
kpl
Osakkeista
%
Äänistä
%
Suomen Valtio, valtiovarainministeriön edustamana 939 28,24 37,66
Aino Holdingyhtiö Ky 878 26,41 11,74
Huoltovarmuuskeskus 828 24,90 33,20
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 661 19,88 17,15
Imatran Seudun Sähkö Oy 10 0,30 0,13
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 6 0,18 0,08
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 0,03 0,01
OP Vakuutus Oy 1 0,03 0,01
Valtion Eläkerahasto 1 0,03 0,01
Yhteensä 3 325 100 100

Yhtiön osakepääoma on 55 922 485,55 euroa. Yhtiön osakkeet jakautuvat A-sarjan osakkeisiin ja B-sarjan osakkeisiin. A-sarjan osakkeita on 2 078 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 1 247 kappaletta.

Osakkeiden enimmäismäärä on 13 300 kappaletta kuten myös vuonna 2016. Osakkeella ei ole nimellisarvoa.

A-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kolmella äänellä ja B-sarjan osake yhdellä äänellä. Valittaessa hallituksen jäseniä jokainen A-sarjan osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kymmenellä äänellä ja jokainen B-sarjan osake yhdellä äänellä.

B-sarjan osakkeet tuottavat oikeuden saada ennen A-sarjan osakkeita voitonjakoon käytettävissä olevista varoista jäljempänä määritelty vuotuinen vähimmäisosinko. Ellei vuotuista vähimmäisosinkoa voida jakaa osakkeille jonakin vuonna, osakkeet tuottavat oikeuden saada jakamatta jäänyt määrä myöhempinä vuosina voitonjakoon käytettävissä olevista varoista, kuitenkin siten, että B-sarjan osakkeet tuottavat oikeuden saada vuotuinen vähimmäisosinko ja jakamatta jäänyt määrä ennen A-sarjan osakkeita. B-sarjan osakkeilla ei ole oikeutta saada muuta osinkoa.

Yhtiökokous päättää osingon maksusta
Kulloinkin jaettavaksi päätetystä osingosta jaetaan A-sarjan kaikille osakkeille 82 prosenttia ja B-sarjan kaikille osakkeille 18 prosenttia kuitenkin siten, että B-sarjan osakkeille jaetaan ensin kultakin tilikaudelta jaettavaksi päätetystä osingosta 20 miljoonaa euroa. Ellei edellä mainittua 20 miljoonan euron suuruista tilikausittaista vähimmäismäärää jaeta (kokonaan tai osittain) B-sarjan osakkeille jonakin tilikautena, B-sarjan osakkeet tuottavat oikeuden saada kyseinen jakamatta jäänyt vähimmäismäärä (tai tällaisten jakamatta jääneiden tilikausittaisten vähimmäismäärien kumulatiivinen kertymä) seuraavan osingonjaon, maksettavien mahdollisten jako-osuuksien tai muun varojenjaon yhteydessä ennen muuta osinkoa, jako-osuutta tai varojenjakoa kunnes jakamatta jäänyt vähimmäismäärä on kokonaisuudessaan tullut jaetuksi B-sarjan osakkeille. Määräysvallattomia osuuksia ei ole.

Oma pääoma koostuu osakepääomasta, ylikurssirahastosta, arvonmuutosrahastosta (sis. käyvän arvon rahaston), muuntoeroista sekä kertyneistä voittovaroista. Muuntoeroihin kirjataan pääomaosuusmenetelmän mukaiset osakkuusyhtiöiden nettoinvestointien muuntoerot. Tilikauden voitto kirjataan kertyneisiin voittovaroihin.

Ylikurssirahasto
Ylikurssirahastoon on kirjattu osakkeiden kirjanpidollisen vasta-arvon ja saadun arvon välinen erotus. Ylikurssirahasto on osakeyhtiölaissa tarkoitettua sidottua omaa pääomaa. Osakepääomaa voidaan korottaa siirtämällä varoja ylikurssirahastosta. Ylikurssirahastoa voidaan alentaa tappioiden kattamiseksi tai sitä voidaan tietyin edellytyksin palauttaa omistajille.

Arvonmuutosrahastot
Vuonna 2017 yhtiö luopui myytävissä olevista sijoituksistaan.

Oman pääoman rahastojen muutokset tilikauden aikana ilmenevät oman pääoman muutoslaskelmalla.

21. OSAKEPÄÄOMAN JAKAUTUMINEN
Osakepääoma jakautuu seuraavasti Osakemäärä
kpl
Osakkeista
%
Äänistä
%
Osakesarja A 2 078 62,50 83,33
Osakesarja B 1 247 37,50 16,67
Yhteensä 3 325 100,00 100,00

Fingridin osingonjako mitoitetaan siten, että osakkeenomistajat saavat kohtuullisen tuoton sijoittamalleen pääomalle ja toisaalta siten, että yhtiön rahoituksellinen asema ylläpidetään sellaisenaan.

Fingrid Oyj:n voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 201 312 662,75 euroa. Vuonna 2017 maksettiin osinkoa 98,0 miljoonaa euroa (90,0). Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut jaettavaksi osinkoa A-sarjan osakkeille enintään 68 470,00 ja B-sarjan osakkeille enintään 25 050,00 (2016: A-osake 37 536,09, B-osake 16 038,49) euroa osaketta kohden, jolloin osinko on kokonaisuudessaan enintään 173,5 (98,0) miljoonaa euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 48.700,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 17.820,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä 123.420.140,00 euroa osinkoa maksetaan 4.4.2018. Toinen erä enintään 19.770,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 7.230,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä enintään 50.097.870,00 euroa osinkoa maksetaan hallituksen niin päättäessä puolivuosikatsauksen vahvistamisen jälkeen hallitukselle yhtiökokouksessa annettavan valtuutuksen perusteella. Hallituksella on oikeus päättää osingon toisen erän maksamisesta valtuutuksen perusteella puolivuosikatsauksen vahvistamisen jälkeen arvioituaan yhtiön maksukykyä, rahoitusasemaa ja taloudellista kehitystä. Hallituksen saaman valtuutuksen perusteella päättämä osinko maksetaan päätöstä seuraavana kolmantena pankkipäivänä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Jakokelpoiset varat lasketaan emoyhtiön omasta pääomasta. Osinko maksetaan emoyhtiön voitonjakokelpoisten varojen perusteella.

Fingridin osinkopolitiikan lähtökohtana on jakaa valtaosa emoyhtiön tuloksesta osinkona. Päätöstä tehtäessä otetaan kuitenkin aina huomioon taloudelliset olosuhteet, yhtiön lähivuosien investointi- ja kehittämistarpeet ja yhtiön kulloinkin voimassa olevat taloudelliset tavoitteet.

Alla oleva kaavio näyttää konsernin IFRS-tuloslaskelman ja emoyhtiön FAS-tuloslaskelman väliset erot.

Siltalaskelma konsernin IFRS -tuloksesta


 Laadintaperiaatteet

Osingonjako
Hallituksen osingonjakoehdotusta ei kirjata tilinpäätökseen. Kirjaus velaksi ja omaan pääomaan tehdään vasta yhtiökokouksen päätöksen perusteella.