Rahavarat ja muut rahoitusvarat

6.4 Rahavarat ja muut rahoitusvarat
19. RAHAVARAT, 1 000 € 2017 2016
Pankkitalletukset 10 000 10 000
Pankkitilit ja käteisvarat 10 303 11 939
Yhteensä 20 303 21 939
20. KÄYPÄÄN ARVOON TULOSVAIKUTTEISESTI KIRJATTAVAT RAHOITUSVARAT, 1 000 € 2017 2016 Hierarkian taso
Yritystodistukset 6 499 12 998 Taso 2
Lyhyen koron rahastot 56 966 44 792 Taso 1
Yhteensä 63 465 57 790  


 Laadintaperiaatteet

Rahavarat
Taseen rahavarat muodostuvat käteis- ja tilivaroista sekä pankkitalletuksista, joiden alkuperäinen maturiteetti on enintään kolme kuukautta. Rahavirtalaskelman rahavaroihin luetaan lisäksi käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat. Rahavarat kirjataan pois taseesta, kun ne erääntyvät, myydään tai muutoin luovutetaan.

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat
Tähän ryhmään sisältyy kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä rahoitusvaroja. Tähän ryhmään luokiteltujen rahoitusvarojen ryhmä sisältää lyhytaikaisia rahamarkkina-arvopapereita (sijoitus- yritys- ja kuntatodistuksia) sekä lyhytaikaisia sijoituksia lyhyen koron rahastoihin. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat merkitään selvityspäivänä taseeseen käypään arvoon. Tämän jälkeen rahoitusvarat arvostetaan jokaisena raportointipäivänä käypään arvoon ja niiden arvonmuutos kirjataan tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Myös johdannaiset kuuluvat tähän ryhmään, mutta esitetään taseessa omilla riveillään. Johdannaisten laadintaperiaatteet on esitetty luvussa 6.6.

Myytävissä olevat sijoitukset
Fingridillä ei ole myytävissä oleviksi sijoituksiksi luokiteltuja rahoitusvaroja.

Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun ne erääntyvät, myydään tai muutoin luovutetaan niin että niihin liittyvät riskit ja edut ovat siirtyneet.