Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

5.2 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
11. AINEELLISET HYÖDYKKEET, 1 000 € 2017 2016
Maa- ja vesialueet    
Hankintameno 1.1. 15 701 15 349
Lisäykset 1.1.-31.12. 274 393
Vähennykset 1.1.-31.12.   -41
Hankintameno 31.12. 15 974 15 701
Kirjanpitoarvo 31.12. 15 974 15 701
     
Rakennukset ja rakennelmat    
Hankintameno 1.1. 254 823 220 357
Lisäykset 1.1.-31.12. 24 614 34 634
Vähennykset 1.1.-31.12. -5 -168
Hankintameno 31.12. 279 432 254 823
Kertyneet poistot 1.1. -61 108 -53 077
Vähennysten poistot 1.1.-31.12. 5 73
Poistot 1.1.-31.12. -8 538 -8 103
Kirjanpitoarvo 31.12. 209 792 193 716
     
Koneet ja kalusto    
Hankintameno 1.1. 1 115 218 1 053 479
Lisäykset 1.1.-31.12. 31 992 61 839
Vähennykset 1.1.-31.12. -718 -100
Hankintameno 31.12. 1 146 492 1 115 218
Kertyneet poistot 1.1. -536 937 -485 852
Vähennysten poistot 1.1.-31.12. 718 8
Poistot 1.1.-31.12. -48 224 -51 094
Kirjanpitoarvo 31.12. 562 049 578 281
     
Voimajohdot    
Hankintameno 1.1. 1 307 111 1 238 261
Lisäykset 1.1.-31.12. -1 658 74 414
Vähennykset 1.1.-31.12. -433 -5 565
Hankintameno 31.12. 1 305 020 1 307 111
Kertyneet poistot 1.1. -482 073 -448 647
Vähennysten poistot 1.1.-31.12. 184 3 944
Poistot 1.1.-31.12. -36 894 -37 370
Kirjanpitoarvo 31.12. 786 237 825 038
     
Muut aineelliset hyödykkeet    
Hankintameno 1.1. 23 721 22 756
Lisäykset 1.1.-31.12. 424 966
Hankintameno 31.12. 24 145 23 721
Kertyneet poistot 1.1. -16 119 -15 208
Poistot 1.1.-31.12. -966 -911
Kirjanpitoarvo 31.12. 7 060 7 602
     
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat    
Hankintameno 1.1. 59 404 120 816
Lisäykset 1.1.-31.12. 94 299 116 534
Siirrot muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 1.1.-31.12. -70 047 -177 946
Hankintameno 31.12. 83 656 59 404
Kirjanpitoarvo 31.12. 83 656 59 404
     
Aktivoidut korot    
Hankintameno 1.1. 11 442 9 426
Lisäykset 1.1.-31.12. 1 223 2 016
Hankintameno 31.12. 12 664 11 442
Kertyneet poistot 1.1. -1 021 -676
Poistot aktivoiduista koroista 1.1.-31.12. -412 -345
Kirjanpitoarvo 31.12. 11 232 10 421
Kirjanpitoarvo 31.12. 94 888 69 825
Aineelliset hyödykkeet 1 675 999 1 690 162
12. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET, 1 000 € 2017 2016
     
Maankäyttöoikeudet    
Hankintameno 1.1. 94 507 92 749
Lisäykset 1.1.-31.12. 706 2 022
Vähennykset 1.1.-31.12. -126 -263
Hankintameno 31.12. 95 087 94 507
Kirjanpitoarvo 31.12. 95 087 94 507
     
Muut aineettomat hyödykkeet    
Hankintameno 1.1. 31 644 30 853
Lisäykset 1.1.-31.12. 4 974 848
Vähennykset 1.1.-31.12. -485 -57
Hankintameno 31.12. 36 133 31 644
Kertyneet poistot 1.1. -29 571 -28 173
Poistot 1.1.-31.12. -1 855 -1 398
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 707 2 073
     
Kirjanpitoarvo 31.12. 99 795 96 580

Maankäyttöoikeuksia ei poisteta vaan testataan vuosittain liikearvon testauksen yhteydessä arvonalentumisen varalta.

Fingrid-konsernin koko liiketoiminta on Suomessa harjoitettavaa järjestelmävastuullista kantaverkkotoimintaa, jolle konsernin taseessa oleva liikearvo kokonaisuudessaan kohdistuu. Liikearvon taseessa oleva määrä on 87,9 miljoonaa euroa eikä siihen ole tullut muutoksia esitettävinä kausina. Koska regulaatiosääntelyn mukaisesti käypään arvon arvostettu yhtiön kantaverkko-omaisuuden nettovarojen arvo on noin 2 800,0 miljoonaa euroa verrattuna nettovarojen 1 863,7 miljoonan euron kirjanpitoarvoon, joka sisältää maankäyttöoikeudet ja liikearvon, omaisuuserien kirjanpitoarvo ei ole alentunut.


  Laadintaperiaatteet

Aineelliset hyödykkeet
Suurin osa yhtiön aineellisista hyödykkeistä muodostuu kantaverkko-omaisuudesta. Kantaverkko-omaisuus sisältää mm. 400 kV, 220 kV, 110 kV voimajohdot, tasasähköjohdot, johtokatujen käyttöoikeudet, sähköasemat asema-alueineen (rakennukset, rakennelmat, koneet ja laitteet, asema-alueen tiet), kaasuturbiinivoimalaitokset, polttoainesäiliöt, generaattorit ja turbiinit.

Aineelliset hyödykkeet on arvostettu taseessa alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla sekä mahdollisilla arvonalentumisilla. Jos käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osasta, jolla on eripituiset vaikutusajat, osat käsitellään erillisinä hyödykkeinä ja poistetaan erillisten vaikutusaikojensa kuluessa.

Kun käyttöomaisuushyödykkeen erillisenä hyödykkeenä käsitelty osa uusitaan, uuteen osaan liittyvät menot aktivoidaan. Muut myöhemmin syntyvät menot aktivoidaan vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne ovat toteutuneet.

Vieraan pääoman menot, kuten korkokulut ja järjestelypalkkiot, jotka välittömästi johtuvat ehdot täyttävän omaisuuserän hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta, muodostavat osan kyseisen omaisuuserän hankintamenoista. Ehdot täyttävä hyödyke on sellainen hyödyke, jonka saaminen valmiiksi sen aiottua käyttötarkoitusta varten vaatii välttämättä huomattavan pitkän ajan. Muut vieraan pääoman menot kirjataan kuluiksi. Hankintamenoon aktivoidut vieraan pääoman menot lasketaan konsernin keskimääräisen vieraan pääoman kustannusten mukaan.

Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä tehdään tasapoistot taloudellisen vaikutusajan mukaisesti. Tilivuoden aikana käyttöön otetun käyttöomaisuuden poistot lasketaan hyödykekohtaisesti käyttöönottokuukausien mukaan. Maa- ja vesialueista ei tehdä poistoja. Arvioidut taloudelliset pitoajat tarkistetaan jokaisena tilinpäätöspäivänä ja jos ne eroavat merkittävästi aikaisemmista arvioista, poistoaikoja muutetaan vastaavasti.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoajat:

Rakennukset ja rakennelmat

Sähköasemien rakennukset ja erilliset rakennukset  40 vuotta
Sähköasemien rakennelmat  30 vuotta
Kaasuturbiinivoimalaitosten rakennukset ja rakennelmat  20-40 vuotta
Erilliset rakennelmat  15 vuotta

Voimajohdot

Voimajohdot 400 kV  40 vuotta
Tasasähköjohdot  40 vuotta
Voimajohdot 110-220 kV  30 vuotta
Kreosoottipylväät ja niiden hävittämiskustannukset  30 vuotta
Voimajohtojen (400 kV) alumiinipylväät  10 vuotta
Valokuitu-ukkosjohtimet  10-20 vuotta

Koneet ja kalusto

Sähköasemien koneet  10-30 vuotta
Kaasuturbiinivoimalaitokset  20 vuotta
Muut koneet ja kalusto  3-5 vuotta

Käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä tai luovutuksesta syntyvät voitot tai tappiot kirjataan tuloslaskelmaan joko liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin. Taseesta poiskirjaaminen tapahtuu, kun taloudellinen vaikutusaika on päättynyt, hyödyke myyty, romutettu tai muutoin luovutettu ulkopuoliselle.

Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet

Yritysten ja liiketoimintojen hankinnasta syntynyt liikearvo muodostuu hankintamenon sekä hankittujen käypiin arvoihin arvostettujen yksilöitävissä olevien nettovarojen erotuksena. Liikearvo kohdistetaan rahavirtaa tuottaville yksiköille, ja se testataan vuosittain arvonalentumisten varalta. Osakkuusyritysten osalta liikearvo sisällytetään osakkuusyrityksen investoinnin arvoon.

Muita aineettomia hyödykkeitä ovat ohjelmistot, maankäyttö- ja päästöoikeudet. Ohjelmistot arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon ja poistetaan tasapoistoin arvioituna taloudellisena vaikutusaikanaan. Maankäyttöoikeuksista, joilla on rajaton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen varalta.

Päästöoikeuksia on käsitelty luvussa 7.2.

Aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät, myöhemmin toteutuvat menot aktivoidaan vain siinä tapauksessa, että niiden vaikutuksesta yritykselle koituva taloudellinen hyöty lisääntyy yli aiemman suoritustason. Muussa tapauksessa menot kirjataan kuluksi niiden syntymishetkellä.