Verot

Yhtiö maksaa tuloverot vallitsevan verokannan mukaan ilman erityisiä verojärjestelyitä. Tuloslaskelman tuloverot jakautuvat välittömiin veroihin -39,4 milj. euroa (-25,8) ja laskennallisen veron muutokseen 6,5 milj. euroa (-9,4). Fingridin efektiivinen veroaste vastaa olennaisilta osin Suomen yhtiöveroprosenttia 20%. Ainoa ero Suomen yhtiöverokannan ja Fingridin efektiivisen veroprosentin välillä johtuu pienestä määrästä vähennyskelvottomia eriä ja verovapaita tuloja 2017 yhteensä 0,2 milj. euroa (0,4). Alla oleva taulukko kuvaa Fingridin efektiivisen veroprosentin kehitystä. Vuoden 2013 luvuista on eliminoitu verokannan muutoksen vaikutus vuoden aikana.

Verot vuosina
10. LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT, 1 000 €
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2017 aikana:
Laskennalliset verosaamiset 31.12.2016 Kirjattu
tulos-
vaikutteisesti
Kirjattu
muihin laajan
tuloksen eriin
31.12.2017
Varaukset 296 -1   295
Lyhytaikaiset rahoitussaamiset 12 -9   3
Ostovelat ja muut velat 1 858 -291   1 566
Johdannaisinstrumentit 3 989 -781   3 207
Pullonkaulatuotot 0 8 846   8 846
Yhteensä 6 155 7 763 0 13 918
         
Laskennalliset verovelat        
Poistoero -89 779     -89 779
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -27 120 -1 545   -28 665
Myytävissä olevat sijoitukset -20 20   0
Muut saamiset -840 280   -560
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat -79 -20   -99
Lainat -2 332 -287   -2 619
Johdannaisinstrumentit -5 608 327   -5 281
Yhteensä -125 778 -1 225 0 -127 003
         
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2016 aikana:
         
Laskennalliset verosaamiset 31.12.2016 Kirjattu
tulos-
vaikutteisesti
Kirjattu
muihin laajan
tuloksen eriin
31.12.2017
Varaukset 334 -37   296
Lyhytaikaiset rahoitussaamiset 3 9   12
Ostovelat ja muut velat 6 336 -4 478   1 858
Johdannaisinstrumentit 9 800 -4 365 -1 446 3 989
Muut erät 6   -6 0
Yhteensä 16 479 -8 872 -1 452 6 155
         
Laskennalliset verovelat
Poistoero -89 779     -89 779
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -24 896 -2 224   -27 120
Myytävissä olevat sijoitukset -33   13 -20
Muut saamiset -1 005 166   -840
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat -39 -41   -79
Lainat -3 259 927   -2 332
Johdannaisinstrumentit -6 230 622   -5 608
Yhteensä -125 240 -551 13 -125 778

 Laadintaperiaatteet

Tuloverot
Konsernin tuloslaskelman veroihin kirjataan konserniyhtiöiden tilikauden tuloksia vastaavat suoriteperusteiset verot, aikaisempien tilikausien verojen oikaisut ja laskennallisten verojen muutokset. Laskennalliset verot on kirjattu kaikki Suomen yhtiöverokannan, 20%, mukaisesti. Verot merkitään tuloslaskelmaan, paitsi jos ne liittyvät muihin laajan tuloksen eriin jolloin myös vero kirjataan vastaavasti muihin laajan tuloksen eriin. Tällaisia eriä ovat konsernilla vain myytävissä olevat sijoitukset sähköjohdannaisten suojauslaskennan loputtua vuonna 2014.

Laskennalliset verosaamiset ja -velat kirjataan kaikista väliaikaisista eroista omaisuus- ja velkaerien verotusarvojen sekä kirjanpitoarvojen välillä velkamenetelmän mukaisesti. Laskennallinen vero on kirjattu tilinpäätöspäivään mennessä säädetyillä verokannoilla. Liikearvon alkuperäisestä kirjaamisesta johtuvaa laskennallista verovelkaa ei kuitenkaan kirjata, eikä laskennallista veroa kirjata silloin, kun se johtuu omaisuuserän tai velan alkuperäisestä kirjaamisesta, kun kyseessä ei ole liiketoimintojen yhdistäminen eikä liiketapahtuma toteutumisaikanaan vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan tuloon. Laskennalliset verosaamiset esitetään pitkäaikaisena saamisena ja vastaavasti laskennalliset verovelat pitkäaikaisena velkana.

Suurimmat väliaikaiset erot syntyvät käyttöomaisuuden poistoista, rahoitusinstrumenteista ja pullonkaulatuottojen käyttämisestä investointeihin. Ulkomaisen osakkuusyrityksen jakamattomista voittovaroista ei ole kirjattu laskennallista veroa, koska osingon vastaanottaminen ei aiheuta verovaikutusta pohjoismaisen verosopimuksen perusteella. Laskennallinen verosaaminen väliaikaisista eroista kirjataan siihen määrään asti, joka todennäköisesti voidaan hyödyntää tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan.