Liiketoiminnan kulut, velat ja ostojen luottoriskin hallinta

Fingridin liiketoiminnan kulut muodostuvat ja ovat kehittyneet seuraavasti:

Liiketoiminnan kulut

Kantaverkkotoiminnan erityispiirre on viime vuosina ollut, että kustannukset kasvavat erityisesti uusien tehtävien ja toimintaan kohdistuvien ulkoisten sekä yllättävien muutosten johdosta. Uusia tehtäviä ovat mm. pohjoismaisten tasemarkkinoiden kehittäminen, uuden sähkömarkkinalain ja eurooppalaisten verkkosääntöjen vaatimat muutokset sekä näiden tehtävien kehittämiskustannukset. Osa uusista tehtävistä ja vastuista on määrätty Fingridille laissa, minkä johdosta yhtiön on kehitettävä ja varmennettava toimintaansa yhä enemmän. Kustannuksia ovat aiheuttaneet mm. yhteiskunnan yhä suurempi riippuvuus sähköjärjestelmästä ja tietoturvaan kohdistuvat tarpeet. Fingrid on kuitenkin kansainvälisissä vertailututkimuksissa edelleen maailman kustannustehokkaimpien kantaverkkoyhtiöiden joukossa. Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut vuonna 2017 olivat 2,6 (2,4) miljoonaa euroa.

Kulut yhteensä
5. MATERIAALIT JA PALVELUT, 1 000 € 2017 2016
Häviösähkökulut 47 397 57 555
Tasesähkön osto 183 426 121 697
Reservikulut 46 245 44 907
Muut materiaalikulut 4 562 4 189
Varastojen muutos, lisäys (-) tai vähennys (+) -1 260 396
Tehoreservikulut 7 963 6 604
Läpisiirtokulut 13 015 12 645
Muut ulkopuoliset palvelut 600 365
Yhteensä 301 948 248 359
6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT, 1 000 € 2017 2016
Ulkopuoliset urakat ja työsuoritukset ym. 56 746 53 427
Voitot/tappiot sähköjohdannaisten käypään arvoon arvostamisesta -9 053 -35 310
Muut vuokrakulut 3 622 2 816
Muut kulut 10 603 9 653
Yhteensä 61 918 30 586
Tilintarkastusyhteisön palkkiot 2017 2016
PricewaterhouseCoopers Oy    
Tilintarkastuspalkkiot 68 65
Veroneuvonta 20 21
Tilintarkastuslain 1.1,2 §:ssä tarkoitetut toimeksiannot   3
Muut palkkiot 41 60
Yhteensä 130 149
Tilintarkastusyhteisön palkkiot sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin.

Tilintarkastusyhteisön palkkiot sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin.

Yhtiön toimintamalli perustuu laajalti ulkoistukseen sisältäen mm. verkkoinvestoinnit, kunnonhallinnan ja ICT-hankinnat. Yhtiö kilpailuttaa hankinnat hankintapolitiikassa kuvatun toimintamallin mukaisesti. Yhtiö toimii kaikissa hankinnoissaan puolueettomasti, tasapuolisesti ja avoimesti. Hankintapäätökset perustuvat ennalta ilmoitettuihin taloudellisiin ja laadullisiin seikkoihin, jotka pystytään jälkikäteen todentamaan. Hankinnoissa pyritään varmistamaan, että valitut toimittajat ja näiden alihankkijat toimivat vastuullisella tavalla. Toimittajien tulee sitoutua noudattamaan yhtiön laatimia Yritysvastuuvaatimuksia toimittajille.

7. OSTOVELAT JA MUUT VELAT, 1 000 € 2017 2016
Ostovelat 30 246 24 825
Ostovelat osakkuusyrityksille 3 376 152
Korkovelat 12 257 13 751
Arvonlisäverovelat 12 378 11 860
Saadut vakuudet 923 923
Sähköverovelka 3 092 3 093
Siirtovelat 20 627 19 259
Muut velat 588 755
Yhteensä 83 488 74 617
     
Siirtovelkoihin sisältyvät oleelliset erät 2017 2016
Henkilöstökulut 6 613 5 693
Myynnin ja ostojen jaksotukset 8 848 7 849
Verovelat 5 150 5 305
Muut siirtovelat 16 413
Yhteensä 20 627 19 259

Ostojen luottoriski
Toimintojen johtajat vastaavat toimittajiin liittyvästä luottoriskistä. Hankintapolitiikassa ja -ohjeessa sekä erillisessä ohjeistuksessa määritellään yhtiön toimittajilta vaadittavat taloudelliset kelpoisuuskriteerit ja niiden seuranta.

Yleiset hankintaperiaatteet                
Konsernissa noudatetaan kolmea vaihtoehtoista hankintatapaa tavaroita tai palveluita hankittaessa. Kun hankinnan arvo on alle 30 000 euroa ja kilpailutuksen hyödyt ovat pienemmät kuin hankinnasta aiheutuvat kustannukset, hankinta voidaan toteuttaa ilman kilpailutusta tai suullisen tarjouspyynnön avulla. Hankinnasta tehdään aina kirjallinen tilaus tai hankintasopimus. Kun hankinnan arvioitu arvo ylittää 30 000 euroa, mutta jää alle erityisalojen julkisiin hankintoihin sovellettavan kynnysarvon, hankinta kilpailutetaan kirjallista tarjouspyyntömenettelyä noudattaen. Kun Fingridiä koskevat erityisalojen julkisten hankintojen kynnysarvot ylittyvät (vuonna 2017 tavarat ja palvelut 418 000 euroa ja rakennusurakat 5 225 000 euroa), noudatetaan erityisalojen hankintalain mukaista hankintamenettelyä.