Tuottoihin liittyvät saamiset ja luottoriskin hallinta

4.4 Tuottoihin liittyvät saamiset ja luottoriskin hallinta
3. MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET, 1 000 € 2017 2016
Myyntisaamiset 80 915 72 914
Myyntisaamiset osakkuusyrityksiltä 3 888 125
Korkosaamiset osakkuusyrityksiltä 46 18
Siirtosaamiset 9 771 7 835
Muut saamiset 1 448 1 298
Yhteensä 96 068 82 191
Siirtosaamisiin sisältyvät oleelliset erät 2 017 2 016
Myynnin jaksotukset 1 634 1 153
Ostojen jaksotukset/ennakkomaksut 2 281 2 364
Korkosaamiset 2 737 4 118
Vuokrat/ennakkomaksut 789 200
Verosaamiset 2 331 0
Yhteensä 9 771 7 835

Luottoriskin hallinta - asiakkaat

Sähkömarkkinalaki velvoittaa yhtiön ottamaan asiakkaikseen kantaverkkoon liittyvät jakeluverkkoyhtiöt sekä sähkön tuottajat ja kuluttajat. Tästä seuraa, että yhtiö ei voi luottoriskianalyysin pohjalta valita asiakkaitaan tai periä näiltä erisuuruisia maksuja. Pääsääntöisesti yhtiön asiakkailta ei vaadita vakuuksia myyntilaskujen suorituksen saamiseksi, mutta maksusuorituksen viivästyttyä maksuhäiriötilanteissa näin voidaan menetellä. Asiakasvastuuyksikön vastuulla on seurata asiakkaiden luottokelpoisuutta rahoitusyksikön tukemana. Rahoitusyksikkö on määrittänyt asiakkaiden maksuhäiriöistä seuraavan toimintaprosessin Kantaverkkosopimuksen palveluehdoissa. Fingrid vaatii vakuuden joko pankkitakauksena tai ennakkomaksuna sähköverkkoon liitettyjen sähköverovelvollisten asiakkaiden sähköveron kattamiseksi Kantaverkkosopimuksen palveluehtojen mukaisesti. Vuoden vaihteessa yhtiöllä oli vähäisiä erääntyneitä saamisia, joiden luottoriskin katsotaan olevan vähäinen ja jotka yhtiö arvioi varmasti saavansa. Yhtiöllä ei ole saamisiin liittyviä arvonalennuksia.

Rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen netottaminen
Myyntisaamisia ja ostovelkoja on netotettu taseessa alla olevan taulukon mukaisesti. Netotetut erät liittyvät tasesähkön ostoon ja myyntiin, ja yhtiöllä on laillisesti toimeenpantavissa oleva kuittausoikeus näihin eriin kaikissa tilanteissa. Yhtiö myös käyttää netotusoikeuttaan.

4. MYYNTISAAMISTEN JA OSTOVELKOJEN TASEESSA NETOTETUT MÄÄRÄT, 1 000 €
  2017 2016
  Myyntisaamisten / ostovelkojen bruttomäärä Netotettujen erien määrä Taseessa esitettävät netto-
myyntisaamiset ja ostovelat
Myyntisaamisten / ostovelkojen bruttomäärä Netotettujen erien määrä Taseessa esitettävät netto-
myyntisaamiset ja ostovelat
Myyntisaamiset 94 764 -9 961 84 803 88 176 -15 136 73 040
Ostovelat 43 583 -9 961 33 622 40 113 -15 136 24 976
 

 Laadintaperiaatteet

Myyntisaamiset ja muut saamiset
Myyntisaamiset ja muut saamiset kirjataan alun perin käypään arvoon, minkä jälkeen ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Epävarmojen saamisten määrä arvioidaan perustuen yksittäisten erien riskiin. Saamisten arvonalentumiskirjaus tehdään, kun on olemassa perusteltu näyttö, että konserni ei tule saamaan kaikkia saamisiaan alkuperäisin ehdoin (esim. velallisen vakavat taloudelliset ongelmat, todennäköisyys, että velallinen ajautuu konkurssiin tai muihin taloudellisiin järjestelyihin sekä maksujen eräpäivien laiminlyönti yli 90 päivällä). Arvonalentumiset kirjataan suoraan vähentämään saamisten kirjanpitoarvoa ja liiketoiminnan muihin kuluihin. Fingridillä ei ole ollut arvonalentumisia esitettävinä kausina.

Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäksi yhtiöllä on pieni määrä lainasaamisia osakkuusyhtiöiltä. Nämä ovat pitkäaikaisia ja
kuvattu luvussa 7.1. Saamiset osakkuusyhtiöiltä on kirjattu näitä samoja laadintaperiaatteita noudattaen.