Liikevaihdon ja tuloksen syntyminen

Liikevaihto muodostuu seuraavasti:

Liikevaihto 2016
1. LIIKEVAIHTO, 1 000 € 2017 2016
Kantaverkkotuotot 412 082 382 395
Tasesähkön myynti 213 872 153 881
Rajasiirtotuotot 20 711 24 015
Läpisiirtotuotot 8 647 13 199
Tehoreservituotot 8 264 7 023
Muu liikevaihto 8 416 5 607
Yhteensä 671 992 586 120

Kantaverkkotuotot muodostuvat pääosin sähkönsiirron yksikköhinnan ja volyymin tulona. Energiavirasto hyväksyy kantaverkkopalvelujen hinnoittelurakenteen, jonka pohjalta Fingrid asettaa sähkönsiirron yksikköhinnat talviajalle ja muun ajan kulutukselle. Talviaika alkaa joulukuun ensimmäinen päivä ja loppuu helmikuun viimeinen päivä. Lisäksi Fingrid perii kantaverkkoon otto, anto ja tehomaksua. Fingrid pyrkii asettamaan sähkönsiirron yksikköhinnat vuosittain joka syksy seuraavalle vuodelle vuodeksi kerrallaan. Kantaverkkopalveluiden puitteissa asiakas saa oikeuden siirtää sähköä kantaverkosta ja kantaverkkoon liittymispisteensä kautta. Kantaverkkopalvelusta sovitaan kantaverkkosopimuksella, joka solmitaan kantaverkkoon liittyneen asiakkaan ja Fingridin kesken.

Jokainen sähkömarkkinatoimija on velvollinen huolehtimaan sähkötaseensa tasapainottamisesta joko sopimalla siitä Fingridin tai jonkun muun toimijan kanssa. Fingrid ostaa ja myy tasesähköä tasapainottaakseen sähkömarkkinatoimijan (tasevastaavan) tunnittaisen sähkötaseen. Tasesähkökauppa ja tasesähkön hinnoittelu perustuvat tasepalvelusopimukseen, jonka ehdot ovat yhtäläiset ja julkiset.

Fingrid huolehtii maan jokahetkisen tehotasapainon ylläpidosta ostamalla ja myymällä säätösähköä Suomessa. Tasevastaavat voivat osallistua pohjoismaiseen säätösähkömarkkinaan jättämällä tarjouksia käytössään olevasta kapasiteetista. Säätösähkömarkkinoille osallistumisen ehdot ja säätösähkön hinnoittelu perustuvat tasepalvelusopimukseen.

Pohjoismaisten ulkomaanyhteyksien siirtopalvelut mahdollistavat osallistumisen pohjoismaiseen Elspot- ja Elbas-pörssikauppaan. Konserni tarjoaa Venäjän yhteyksillä kiinteitä siirtopalveluita kaikkien sähkökaupan osapuolten käyttöön. Siirtopalvelu on tarkoitettu kiinteäluonteiselle sähkön tuonnille. Sopiessaan Venäjän siirtopalveluista asiakas varaa käyttöönsä siirto-oikeuden erikseen sovittavaksi ajaksi. Siirtovarauksen pienin yksikkö on 50 MW. Sopimusehdot ovat yhtäläiset ja julkiset.

Läpisiirtokorvaukset (ITC) ovat Fingridin tuottoja ja/tai kuluja, joita kantaverkkoyhtiö saa kantaverkkonsa käytöstä muilta eurooppalaisilta kantaverkkoyhtiöiltä ja/tai maksaa muille kantaverkkoyhtiöille käyttäessään niiden verkkoa palvellessaan omia asiakkaitaan.

Tehoreservipalvelun avulla turvataan sähkön toimintavarmuus Suomessa sähköjärjestelmän tilanteissa, joissa suunniteltu sähkön hankinta ei riitä kattamaan ennakoitua sähkön kulutusta. Tehoreservinä voivat toimia sekä voimalaitokset että sähkön kulutuksen joustoon kykenevät kohteet.

2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT, 1 000 € 2017 2016
Vuokratuotot 942 922
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 321 3 792
Saadut avustukset 170 282
Pullonkaulatuotot 0 6 325
Muut tuotot 1 500 1 368
Yhteensä 2 933 12 689
Liikevaihto ja liiketoiminnan tulos

 Laadintaperiaatteet

Liikevaihto ja tuloutusperiaatteet
Myynnin tuloutus tapahtuu palvelun luovutuksen perusteella. Sähkön siirto tuloutetaan, kun siirto on tapahtunut. Tasesähköpalvelut tuloutetaan palvelun luovutuksen perusteella. Kertaluonteiset liittymismaksut tuloutetaan kun liittymisestä on asiakkaan kanssa sovittu. Liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista on vähennetty mm. välilliset verot.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin käyttöönotto, voimaan 1.1.2018
IFRS 15 korvaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä koskevan IAS 18:n ja pitkäaikaishankkeita koskevan IAS 11:n.
Uuden standardin perusperiaatteena on, että myyntituotot kirjataan, kun tavaraa tai palvelua koskeva määräysvalta siirtyy asiakkaalle – aiemmin käytettyjen riskien ja etujen sijaan tarkastellaan siis määräysvaltaa.
Myyntituottojen kirjaamisessa on sovellettava uutta viisivaiheista prosessia:
•yksilöidään asiakassopimukset
•yksilöidään erilliset suoritevelvoitteet
•määritetään sopimuksen mukainen transaktiohinta
•kohdistetaan transaktiohinta erillisille suoritevelvoitteille, ja
•kirjataan myyntituotto, kun kukin suoritevelvoite on täytetty.
Merkittävimpänä muutoksena nykyiseen käytäntöön verrattuna on myyntituottojen kirjaamisajankohdan muuttuminen: kantaverkon liittymismaksujen tuloutusajankohta muuttuu uuden standardin myötä. Kuten kaikkiin uusiin standardeihin, myös tähän liittyy uusia liitetietovaatimuksia. Näillä kirjanpitokäsittelyä koskevilla muutoksilla on jonkin verran vaikutusta yrityksen liiketoimintakäytäntöihin, jotka koskevat järjestelmiä, prosesseja, kontrolleja, kompensaatiojärjestelyjä ja sijoittajaviestintää.

Myynnin tuloutus tapahtuu palvelun luovutuksen perusteella. Sähkön siirto tuloutetaan, kun siirto on tapahtunut. Tasesähköpalvelut tuloutetaan palvelun luovutuksen perusteella. Fingrid on määritellyt suoritevelvoitteet kuhunkin sopimukseen liittyen ja tulouttamista on tarkasteltu jokaisen suoritevelvoitteen osalta erikseen. Suoritevelvoitteen täyttämisasteen määrittämiseen tulee soveltaa yhtä menetelmää kunkin ajan kuluessa täytettävän suoritevelvoitteen osalta. Jollei asiakas saa erillistä tavaraa tai palvelua liittymismaksua vastaan, se tulee kirjata tuotoksi, kun muut sopimuksen mukaiset tuotot kirjataan eli pääsääntöisesti sopimuskauden aikana. Tämä tulee muuttamaan Fingridin tuottojen kirjaamisperiaatetta liittymismaksujen kirjaamisen osalta, kun niiden kirjaamisajankohta muuttuu. Liittymissopimukset ovat pitkäaikaisia, irtisanottavissa aikaisintaan 15 vuoden kuluttua sopimuksen voimaanastumisesta. Aiemmin sopimuksen allekirjoitusajankohtana tuloutettu liittymismaksu tullaan jatkossa tulouttamaan 15 vuoden kuluessa siitä kun liittyminen sähköverkkoon on tapahtunut.

Fingridissä suoritevelvoitteiden tunnistamisen myötä ei synny merkittäviä muutoksia nykyisiin tuloutuskäytäntöihin.

Standardin käyttöön siirrytään kertyneen vaikutuksen menetelmää käyttäen. Standardin soveltamisesta aiheutuneet oikaisut kirjataan kertyneisiin voittovaroihin soveltamisen alkamisajankohtana eli 1.1.2018. Kertyneen vaikutuksen menetelmässä vertailukauden tiedot jätetään aiemmin sovellettujen standardien mukaisiksi.

Laskelma standardin vaikutuksista tilinpäätöksessä
Standardin soveltamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia yhtiön tulokseen ja taseeseen.
Jos vuonna 2017 myynnit olisi tuloutettu IFRS 15 tuloutusstandardin mukaisesti, sen vaikutus liikevaihtoon 31.12.2017 olisi ollut 1,2 milj. € liikevaihtoa pienentävä, jolloin liikevaihto olisi ollut 670,8 milj. €. Kertaluontoiset liittymismaksut on 31.12.2017 saakka tuloutettu kun liittymisestä on asiakkaan kanssa sovittu. Jos liittymismaksut olisi tuloutettu 15 vuoden kuluessa, sen vaikutus 31.12.2017 taseessa olisi ollut 35,1 milj. € omaa pääomaa pienentävä, ja kasvattanut laskennallisia verosaamisia ja siirtovelkoja. Kokonaisvaikutus taseessa olisi ollut 8,8 milj. €. Vaikutukset tuloslaskelmaan ja taseeseen on esitetty alla olevassa taulukossa.

 

 Harkinta ja arviot

Tasesähkön oston ja myynnin arvioiminen
Tasesähkökaupan tuotot ja kulut selviävät valtakunnallisen taseselvityksen kautta, joka perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön 9.12.2008 antamaan asetukseen sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta. Lopullinen taseselvitys valmistuu viimeistään 13 päivän kuluttua toimitustoimituspäivästä, minkä johdosta tilinpäätöksessä tasesähkökaupan tuotot ja kulut ovat osittain arvionvaraisia. Arviointi on tehty taseselvityksen antamien alustavien taseselvitystietojen perusteella. Ulkomaisten taseiden osalta laskelmat on varmistettu ulkomaisten vastapuolten kanssa.

Läpisiirtokorvaus
Sähkön läpisiirtokorvaus perustuu kantaverkkoyhtiöiden kesken tehtyyn ITC (Inter-Transmission System Operator Compensation)-sopimukseen. Laskennan tekee keskitetysti ENTSO-E:n (kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö). Läpisiirtokorvaus määräytyy verkon käytöstä ja siirtohäviöistä maksettavan korvauksen perusteella. Läpisiirtokorvaukset lasketaan huomioiden sähkön siirrot eri ITC-sopimusmaiden välillä. Läpisiirtokorvaus voi olla kantaverkkoyhtiölle sekä tuottoa että kulua. Fingridin osuus läpisiirtokorvauksesta määräytyy Suomen rajojen yli tapahtuvien sähkön siirtojen sekä laskennallisten kantaverkkohäviöiden perusteella. Läpisiirtokorvaukset laskutetaan jälkikäteen kaikkien sopimusosapuolien hyväksyttyä summat. Tarkastelu tapahtuu kuukausitasolla. Tilinpäätöksessä on tämän johdosta arvioitu 2017 vielä laskuttamatta olevat läpisiirtokorvaukset. Arvio on tehty käyttäen toteutuneita sähköenergian siirtoja Suomen rajoilla sekä yksikkökorvauksia, jotka on arvioitu analysoimalla edellisten kuukausien toteumia ja tietoja verkon siirroista näinä kuukausina.