Konsernin rahavirtalaskelma

3.4 Konsernin rahavirtalaskelma
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA      
    1.1.–31.12.2017 1.1.31.12.2016
  Liitetieto 1 000 € 1 000 €
       
Liiketoiminnan rahavirrat:      
Tilikauden voitto 21 130 841 138 673
Oikaisut:      
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa:      
Poistot   96 889 99 222
Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot (-/+)   -321 -3 792
Osuus osakkuusyritysten tuloksista   -1 734 -511
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien varojen ja velkojen arvostamisesta   -8 884 -35 378
Korkokulut ja muut rahoituskulut   23 261 19 385
Korkotuotot   -478 -689
Osinkotuotot   -5 -5
Verot   32 901 35 192
Sijoituksen käyvän arvon muutoksen vaikutus   101 203
Käyttöpääoman muutokset:      
Myynti- ja muiden saamisten muutos   -13 056 -13 121
Vaihto-omaisuuden muutos   -1 260 396
Osto- ja muiden velkojen muutos   7 990 7 371
Pullonkaulatuotot   25 752 39 863
Varausten muutos 25 -7 -187
Maksetut korot   -17 756 -20 496
Saadut korot   344 440
Maksetut verot   -41 911 -33 887
Liiketoiminnan nettorahavirta   232 668 232 679
       
Investointien rahavirrat:      
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin 11 -100 271 -138 084
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 12 -7 111 -4 108
Luovutustulot muista sijoituksista   119 152
Aineellisten hyödykkeiden myynti   544 5 885
Myönnetyt lainat   0 -1 500
Saadut osingot   1 119 565
Aktivoidut maksetut korot 17 -1 223 -2 016
Investointien nettorahavirta   -106 823 -139 106
       
Rahoituksen rahavirrat:      
Pitkäaikaisten lainojen nostot   100 000 80 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -149 732 -164 824
Lyhytaikaisten lainojen muutos   25 926 44 430
Maksetut osingot 21 -98 000 -90 000
Rahoituksen nettorahavirta   -121 806 -130 394
       
Rahavirtalaskelman rahavarojen muutos   4 039 -36 822
       
Rahavirtalaskelman rahavarat tilikauden alussa   79 729 116 550
       
Rahavirtalaskelman rahavarat tilikauden lopussa 19,20 83 768 79 729
Tilikauden 2016 rahavirta