Konsernitase

3.2 Konsernitase
VARAT      
    31.12.2017 31.12.2016
  Liitetieto 1 000 € 1 000 €
PITKÄAIKAISET VARAT      
       
Aineettomat hyödykkeet: 12    
Liikearvo   87 920 87 920
Muut aineettomat hyödykkeet   99 795 96 580
    187 715 184 500
       
Aineelliset hyödykkeet: 11    
Maa- ja vesialueet   15 974 15 701
Rakennukset ja rakennelmat   209 792 193 716
Koneet ja kalusto   562 049 578 281
Voimajohdot   786 237 825 038
Muut aineelliset hyödykkeet   7 060 7 602
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat   94 888 69 825
    1 675 999 1 690 162
       
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 24 14 303 14 158
Myytävissä olevat sijoitukset   0 101
Johdannaisinstrumentit 23 27 762 29 657
Laskennalliset verosaamiset 10 13 918 6 155
       
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ   1 919 696 1 924 733
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
       
Vaihto-omaisuus 8 13 529 12 269
Johdannaisinstrumentit 23 245 2 861
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 96 068 82 191
       
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 20 63 465 57 790
Rahavarat 19 20 303 21 939
       
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ   193 610 177 050
VARAT YHTEENSÄ   2 113 306 2 101 782
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
    31.12.2017 31.12.2016
  Liitetieto 1 000 € 1 000 €
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 21 55 922 55 922
Ylikurssirahasto 21 55 922 55 922
Arvonmuutosrahastot 21 0 59
Muuntoerot 21 -888 -413
Kertyneet voittovarat 21 687 100 654 258
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ   798 057 765 749
       
PITKÄAIKAISET VELAT      
Laskennalliset verovelat 10 127 003 125 778
Lainat 14 813 404 842 866
Varaukset 25 1 474 1 481
Johdannaisinstrumentit 23 12 387 18 567
    954 268 988 692
       
LYHYTAIKAISET VELAT      
Lainat 14 269 304 264 865
Johdannaisinstrumentit 23 8 190 7 859
Ostovelat ja muut velat 7 83 488 74 617
    360 981 347 341
VELAT YHTEENSÄ   1 315 249 1 336 033
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   2 113 306 2 101 782