Tuloslaskelma

3.1 Tuloslaskelma
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA      
    1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016
  Liitetieto 1 000 € 1 000 €
LIIKEVAIHTO 1 671 992 586 120
Liiketoiminnan muut tuotot 2 2 933 12 689
Materiaalit ja palvelut 5 -301 948 -248 359
Henkilöstökulut 9 -29 385 -28 598
Poistot 11,12 -96 889 -99 222
Liiketoiminnan muut kulut 6,13 -61 918 -30 586
LIIKEVOITTO   184 786 192 045
Rahoitustuotot 17 483 694
Rahoituskulut 17 -23 261 -19 385
Rahoitustuotot ja -kulut   -22 778 -18 691
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta   1 734 511
VOITTO ENNEN VEROJA   163 742 173 865
Tuloverot   -32 901 -35 192
TILIKAUDEN VOITTO   130 841 138 673
       
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT      
Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi      
Rahavirran suojaukset     7 232
Muuntoerot   -475 318
Myytävissä olevat sijoitukset   -59 17
Muun laajan tuloksen eriin liittyvät verot     -1 450
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ   130 308 144 790
       
Tuloksen jakautuminen:      
Yhtiön osakkeenomistajille   130 841 138 673
Laajan tuloksen jakautuminen:      
Yhtiön osakkeenomistajille   130 308 144 790
       
Emoyhtiön omistajille kuuluva voitosta laskettu osakekohtainen tulos:      
Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, €   39 351 41 706
Keskimääräinen painotettu osakemäärä, kpl   3 325 3 325
       
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
Tilikauden 2016 voiton muodostuminen