Henkilöstö ja palkitsemisjärjestelmät

Fingridin palveluksessa oli vuoden lopussa, määräaikaiset työntekijät mukaan lukien 355 (334) henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrä oli 308 (291).

Henkilöstöstä oli vuoden lopulla naisia 24 (25) prosenttia ja miehiä 76 (75) prosenttia. Työntekijöiden keski-ikä oli 44 (44) vuotta.

Vuoden 2017 aikana käytettiin henkilöstön koulutukseen yhteensä 11 408 (11 647) tuntia, keskimäärin 32 (36) tuntia henkilöä kohden. Sairauspoissaolot vuoden aikana olivat 1 (1) prosenttia työajasta. Töiden vaativuuteen perustuvan palkkausjärjestelmän lisäksi käytössä on kannustepalkkiojärjestelmiä.

Henkilöstö on Fingridin kaltaiselle asiantuntijaorganisaatiolle tärkeä voimavara, josta huolehditaan hyvin. Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen tähtäävät avoimeen, yhteisölliseen, uudistuvaan ja tavoitteelliseen yrityskulttuuriin.

Fingridissä strateginen henkilöstöjohtaminen tarkoittaa ihmisten kyvykkyyksien ja osaamisen johtamista, osallistamista päätöksentekoon, palkitsemisjärjestelmien kilpailukykyisyyttä sekä ihmisten yhteistyön ja organisaation avoimuuden vahvistamista. Lisäksi henkilöstöjohtamisella tuetaan muutosjohtamista ja vahvistetaan henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista yhtiöön.

Fingridin henkilöstöstrategia pyrkii vastaamaan muutokseen tarjoamalla henkilöstölleen mahdollisuuksia kehittyä ja kasvattaa omaa osaamistaan. Osaamisen varmistaminen strategisena valintana parantaa henkilöstösuunnittelun laatua ja auttaa yhtiötä varautumaan paremmin tulevaisuuden tarpeisiin. Osaamisen varmistamisen lisäksi panostetaan henkilöstön kykyyn johtaa itse itseään.

Välittäminen ja hyvinvointi ovat yhtiön henkilöstöstrategian tavoitteita. Tämä ilmenee yksilöä tukevina ratkaisuina, kuten joustavina työaikajärjestelyinä, virkistäytymisen tukemisena ja kokonaisvaltaisena hyvinvointina. Fingridin henkilöstöpolitiikan mukaisesti henkilöstöä kohdellaan arvojen pohjalta kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteita noudattaen. Yhtiössä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat osa yrityskulttuuria. Tasapuolisuus on vastuullisuuden, avoimuuden ja tehokkuuden rinnalla yksi yhtiön arvoista.

Strategian onnistumista mitataan vuosittain eri tavoin. Corporate Spirit toteutti vuoden aikana Fingridissä PeoplePower-henkilöstökyselyn. Yhtiö osallistui myös Great Place to Work -selvitykseen, jolla mitataan sitä, miten työntekijät luottavat johtoon, kuinka ylpeitä he ovat tekemästään työstä, ja kuinka paljon he nauttivat työskentelystä työtovereidensa kanssa. PeoplePower-henkilöstökyselyn tulokset olivat muihin asiantuntijaorganisaatioihin verrattuna erinomaiset. Yhtiö sai parhaan AAA-luokituksen, jonka saavuttaa vuosittain vain noin kuusi prosenttia kaikista henkilöstötutkimuksen toteuttaneista yrityksistä. Yhtiö on menestynyt erinomaisesti myös Great Place to Work -selvityksessä, jonka mukaan Fingrid kuuluu Suomen parhaiden yhtiöiden joukkoon.