Sähkömarkkinat

Sähkömarkkinoiden keskihinta spot-sähkölle (systeemihinta) oli 29,41 (26,91) euroa megawattitunnilta. Sähkön tukkuhintojen kesällä 2016 alkanut nousu tasaantui vuonna 2017. Suomessa tukkumarkkinoiden hintataso oli muita Pohjoismaita korkeampi. Hintaerot ja sitä myötä pullonkaulatuotot kuitenkin pienenivät edellisvuodesta yleisen hinnannousun seurauksena.

Fingridille kertyi pullonkaulatuottoja Suomen ja Ruotsin rajajohtojen osalta 25,5 (37,5) miljoonaa euroa. Näistä 10,5 (29,9) miljoonaa euroa kertyi vuoden alkupuoliskon aikana ja 15,1 (7,6) miljoonaa euroa vuoden loppupuolella. Suomen ja Ruotsin aluehintojen ero pienentyi yleisen sähkönhinnannousun seurauksena, mikä myös vähensi pullonkaulatuntien määrää. Suomen ja Viron väliltä kertyi pullonkaulatuottoja 0,3 (2,4) miljoonaa euroa. Pullonkaulatuottoja koskevan sääntelyn mukaisesti Fingrid on käyttänyt vuodelta 2017 saamansa pullonkaulatuotot Hirvisuo-Pyhänselkä verkkoinvestointiin, joka tukee sähkönsiirtoa Pohjois-Ruotsista Etelä-Suomeen.  

Tuonti Venäjältä säilyi vuoden 2016 tasolla. Tuntikohtaiset tuontimäärät Venäjältä vaihtelevat suuresti. Sähkökauppaa on vähentänyt erityisesti Venäjän kapasiteettimekanismi.

Energiajärjestelmä ja sen myötä sähköjärjestelmä ovat keskellä suurta muutosta, jonka tavoitteena on tulevaisuuden puhdas sähköjärjestelmä. Muutoksen perimmäisenä tavoitteena on hillitä ja torjua ilmastonmuutosta. Tulevaisuuden puhdas sähköjärjestelmä tarvitsee tuekseen vahvat siirtoyhteydet ja markkinasääntöjen remonttia.

Keväällä 2017 Fingrid julkaisi toimenpideohjelman ”Johtokatu - tiekartta vihreään sähköjärjestelmään". Julkaisu sisältää aloitteita ja toimenpiteitä sekä käynnissä olevia hankkeita markkinoiden kehittämiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmä julkaisi loppuvuodesta 2017 väliraportin, jossa etsitään ratkaisukeinoja energiamurroksen toteutumiselle älykkään sähköjärjestelmän avulla. Fingrid on ollut aktiivisesti mukana työryhmän toiminnassa. Älykäs sähköjärjestelmä lisää kykyä tasapainottaa sähkön tuotanto ja kulutus, ja tällä tavoin mahdollistaa lisääntyvän puhtaan energian hyödyntämisen.

Fingrid on hankkimassa tytäryhtiönsä Fingrid Datahub Oy:n kautta vähittäismarkkinoiden toimintaa edistävää keskitettyä tiedonvaihtoratkaisua niin sanottua datahubia. Se mahdollistaa toteutuessaan lähes reaaliaikaiset prosessit myyjänvaihtoon ja antaa sähkönmyyjille paremmat edellytykset palvella asiakasta.

Eurooppalaisella sähkömarkkinalla otetaan käyttöön nykyistä lyhempi, 15 minuutin kaupankäyntijakso. Tätä koskeva lainsäädäntö tuli voimaan joulukuussa 2017 ja se edellyttää 15 minuutin käyttöönottoa vuoden 2020 loppuun mennessä, ellei käyttöönottoa siirretä viranomaisen päätöksellä. Fingrid käynnisti varttitasehankkeen tukemaan siirtymän suunnittelua.

Pohjoismaista yhteistyötä on varjostanut kantaverkkoyhtiöiden välinen erimielisyys tasehallinnan kehityksestä ja tulevasta tasehallintamallista. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat kuitenkin jatkaneet neuvotteluita yhteisymmärryksen saavuttamiseksi tulevasta tasehallintamallista ja siihen liittyvästä päätöksenteosta.

Sähkömarkkinat 1-12/17 1-12/16 7-12/17 7-12/16
Nord Pool systeemihinta €/MWh, keskihinta 29,41 26,91 29,54 29,83
Suomen aluehinta €/MWh, keskihinta 33,19 32,45 34,44 34,55
Pullonkaulatuotot Suomen ja Ruotsin välillä M€* 51,0 75,0 30,1 15,2
Pullonkaulatunnit Suomen ja Ruotsin välillä %** 24,0 32,7 26,6 19,3
Pullonkaulatuotot Suomen ja Viron välillä M€* 0,5 4,7 0,2 0,2
Pullonkaulatunnit Suomen ja Viron välillä % 1,4 9,7 1,4 1,7