Sähköjärjestelmä

Suomessa kulutettiin vuonna 2017 sähköä 85,5 (85,1) terawattituntia. Fingridin verkossa siirrettiin sähköä 66,2 (68,5) terawattituntia, joka vastasi 75,5 (77,3) prosenttia Suomen kokonaissähkönsiirrosta (kulutus ja läpisiirto).

Sähkön tuonti- ja tuotantokapasiteetti riittivät kattamaan vuoden kulutushuipun. Sähkönkulutuksen tuntikeskiteho oli suurimmillaan 5.1.2017 kello 17-18 välisenä aikana, jolloin kulutus nousi 14 300 megawattiin. Suomessa tuotettiin sähköä kulutushuipun hetkellä 10 000 megawatin teholla, ja loput tuotiin naapurimaista. Samana päivänä saavutettiin sähkön tuonnin kaikkien aikojen korkein määrä, 4 750 megawattia. Sähkön riittävyys Suomessa ei ollut vaarassa huippukulutustilanteiden aikana eikä tehoreservikapasiteettia käynnistetty kulutushuipun aikana.

Suomen ja Ruotsin välinen sähkönsiirto oli pääosin runsasta tuontia Ruotsista Suomeen. Sähköä tuotiin Ruotsista Suomeen vuoden 2017 aikana 15,6 (15,7) terawattituntia ja vietiin Suomesta Ruotsiin 0,4 (0,3) terawattituntia. Suomen ja Viron välisessä sähkönsiirrossa sähköä viettiin pääasiallisesti Suomesta Viroon 1,7 (3,1) terawattituntia. Tuonti Virosta oli 0,9 (0,7) terawattituntia. Sähkön tuonti Venäjältä säilyi edellisvuoden tasolla, ja oli 5,8 (5,9) terawattituntia. Siirtokapasiteettia oli tarjolla lähes täysimääräisesti. Norjasta tuotiin Suomeen vuoden 2017 aikana sähköä 0,3 (0,2) terawattituntia ja vietiin Suomesta Norjaan 0,0 (0,1) terawattituntia.

Siirtovarmuus pysyi erinomaisella tasolla ja oli 99,9997 (99,9999) prosenttia. Fingridin verkon häiriöistä aiheutunut keskeytysaika kantaverkon liittymispisteissä oli keskimäärin 2,2 (1,4) minuuttia, joka on selvästi 10 vuoden keskiarvoa lyhyempi aika. Häiriökeskeytysten aiheuttama haitta (KAH) oli 2,8 (3,1) miljoonaa euroa. Pikajälleenkytkennät mukaan lukien haitan arvo oli 5,0 miljoonaa euroa. Merkittävin yksittäinen häiriö tapahtui joulukuussa 2017 Porvoo-Ahvenkosken 110 kilovoltin voimajohdolla. Johdon rakenteeseen kertynyt runsas lumi vaurioitti tuolloin pylväsrakennetta ja ukkosjohdinta.
 
Tasasähköyhteyksien luotettavuus oli vuonna 2017 ennätyksellisen hyvä. Käyttöhäiriöitä Fingridin neljällä tasasähköyhteydellä oli vain neljä kappaletta, ja häiriöiden kokonaiskesto jäi noin kymmeneen tuntiin. Yhteyksien kokonaiskäytettävyys oli paras viimeiseen viiteen vuoteen. Luotettavuutensa ja käytettävyytensä ansiosta vastakauppakustannukset pienenivät merkittävästi. Tasasähköyhteyksien häiriöillä ei ollut vaikutuksia sähkömarkkinoiden käytettävissä olevaan siirtokapasiteettiin.

Kantaverkon häviöiden määrä väheni edellisestä vuodesta ja oli 1,2 (1,3) terawattituntia. Tämä oli 1,4 (1,4) prosenttia koko siirretyn sähkön määrästä. Häviöiden vähenemisen taustalla oli läpisiirron vähentyminen edellisestä vuodesta. Häviöiden vuosittaiseen vaihteluun vaikuttaa pohjoismainen sähköntuotantotilanne, erityisesti vesivoiman tuotannon suuri vaihtelu. Häviöitä on vähennetty pitämällä siirtoverkon jännite mahdollisimman korkeana sekä tekemällä energiatehokkaita kantaverkkoinvestointeja ja laitehankintoja.

Vastakaupat 1-12/17 1-12/16 7-12/17 7-12/16
Vastakaupat Suomen ja Ruotsin välillä M€ 0,4 2,5 0,1 1,1
Vastakaupat Suomen ja Viron välillä M€ 0,1 0,1 0,0 0,0
Vastakaupat Suomen sisäisillä yhteyksillä M€ 1,3 1,2 0,0 0,4
Vastakaupat yhteensä M€ 1,8 3,9 0,1 1,5
         

Sähköjärjestelmän tehotasapainon ylläpidossa tarvittavia reservejä hankittiin Suomesta, Pohjoismaista, Baltiasta ja Venäjältä. Vastakauppakustannukset olivat 1,8 (3,9) miljoonaa euroa. Vastakaupat ovat sähkönsiirtojen hallintaan tehtyjä erikoissäätöjä, joita käytetään kantaverkon lyhytaikaisten pullonkaulojen (sähköverkosta aiheutuva sähkönsiirron rajoitus) poistamiseen. Fingrid takaa vahvistamansa maiden väliset rajasiirtokapasiteetit ostamalla ja myymällä sähköä vastakaupoin käyttövuorokauden loppuun. Tarve vastakaupoille voi johtua esimerkiksi voimalaitosten tai verkon keskeytyksistä tai häiriöistä.

Sähköjärjestelmän käyttö 1-12/17 1-12/16 7-12/17 7-12/16
Sähkön kulutus Suomessa TWh 85,5 85,1 41,8 41,5
Sähkön läpisiirto Suomessa TWh 2,1 3,5 1,3 0,9
Sähkön siirto Suomessa TWh 87,6 88,6 43,1 42,4
Fingridin siirtovolyymi TWh 66,2 68,5 33,4 33,2
Fingridin sähkönsiirto asiakkaille TWh 63,9 64,9 32,0 32,2
Fingridin häviösähkövolyymi TWh 1,2 1,3 0,6 0,6
Sähkön siirto Suomi-Ruotsi        
vienti Ruotsiin TWh 0,4 0,3 0,3 0,3
tuonti Ruotsista TWh 15,6 15,7 8,1 6,8
Sähkön siirto Suomi-Viro        
vienti Viroon TWh 1,7 3,1 1,1 0,6
tuonti Virosta TWh 0,9 0,7 0,3 0,6
Sähkön siirto Suomi-Norja        
vienti Norjaan TWh 0,0 0,1 0,0 0,0
tuonti Norjasta TWh 0,3 0,2 0,2 0,1
Sähkön siirto Suomi-Venäjä        
tuonti Venäjältä TWh 5,8 5,9 2,8 2,9