Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt

Fingridiä vastaan nostettiin joulukuussa 2016 kanne, jossa vaadittiin tarkentumatonta vahingonkorvaussummaa väitetyn sopimusrikkomuksen perusteella. Riita-asian oikeuskäsittely päättyi käräjäoikeuden joulukuussa 2017 antamaan välituomioon, jonka mukaan asiassa ei ollut näytetty Fingridin syyllistyneen sopimusrikkomukseen.

Fingrid on valittanut markkinaoikeuteen Energiaviraston 2.1.2017 antamasta päätöksestä siltä osin kuin Energiavirasto velvoitti Fingridin toimittamaan säätösähkösopimuksia koskevat ehdot ja maksujen määräytymisperusteet Energiaviraston vahvistettavaksi. Fingridin näkemyksen mukaan päätöksen antohetkellä voimassa ollut lainsäädäntö ei edellyttänyt säätösähkön hankintaan liittyvien ehtojen etukäteistä vahvistamista viranomaisella. Asian käsittely markkinaoikeudessa on yhä kesken. Oikeudenkäynnillä ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön tulokseen tai taloudelliseen asemaan.