Ympäristöasiat

Yhtiön toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät maiseman muutoksiin ja maankäytön rajoituksiin, luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen, sähkönsiirrossa tapahtuviin energiahäviöihin, mahdollisiin polttoaine- ja öljyvuotoihin poikkeustilanteissa sekä luonnonvarojen kulutukseen kantaverkon rakentamisessa ja kunnossapidossa.  

Ympäristöjohtamista kehitettiin toimintavuonna sertifioimalla varavoimalaitosten toimintaa koskeva ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmä. Urakoitsijat ja palvelutoimittajat sitoutettiin ympäristövastuullisiin toimintatapoihin ympäristöasioita koskevien sopimusehtojen, ympäristökoulutuksen ja auditointien avulla. Työmailla ympäristöasioita seurattiin osana työmaavalvontaa. Ympäristövaatimusten, työturvallisuuden ja tilaajavastuun toteutumista varmistettiin yhteensä 13 auditoinnissa. Lisäksi varavoimalaitoksilla tehtiin kaksi kokonaisturvallisuusauditointia.

Fingridin ympäristötavoitteisiin kuuluu kantaverkon investointiprojektien ja kunnossapidon onnistuminen ilman ympäristöpoikkeamia. Sähköasemien ja varavoimalaitosten kemikaaliturvallisuutta parannettiin useilla kehittämishankkeilla. Huutokosken varavoimalaitoksen perusparannushankkeen valmistuttua parani myös laitoksen ympäristöturvallisuus. Toiminnassa ilmeni vuoden aikana kuitenkin yksi merkittävä ympäristöpoikkeama, kun voimajohtotyömaalla työkoneen onnettomuustilanteessa vuoti hydrauliikkaöljyä noin 120 litraa. Poikkeamalla ei ollut merkittävää ympäristövaikutusta tai taloudellista vaikutusta.
 
Fingrid osallistuu aktiivisesti maankäytön suunnitteluun varmistaakseen turvallisuuden ja kantaverkon maankäyttövaraukset. Yhtiö antoi toimintavuonna noin 260 kaavoitusta ja ympäristövaikutusten arviointeja koskevaa lausuntoa. Lisäksi yhtiö ohjasi kantaverkon läheisyydessä tapahtuvaa rakentamista antamalla turvallisuusohjeita ja maankäytön rajoituksia sisältäviä lausuntoja. Näitä lausuntoja annettiin noin 510 kappaletta.

Toimintavuonna ympäristövaikutuksia selvitettiin neljässä voimajohtohankkeessa. Voimajohtojen Pyhänselkä—Keminmaa ja Pyhänselkä—Nuojua ympäristövaikutusten arviointimenettelyt käynnistyivät uudistuneen YVA-lainsäännön mukaisesti. Ympäristöselvitys laadittiin kahdesta voimajohtohankkeesta (Imatra-Huutokoski ja Kittilänjärvi-Taivalkoski). YVA ry palkitsi Hyvä YVA -palkinnolla edellisvuonna päättyneen Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen tarvitsemien voimajohtojen YVA-menettelymme.

Voimajohdon rakentamisen, käytön ja kunnossapidon mahdollistamiseksi Fingrid lunastaa johtoalueeseen käyttöoikeuden. Lunastuslupapäätös saatiin Hikiä—Orimattila voimajohtoja varten. Lakisääteisen tiedottamisen lisäksi lähetettiin yhteensä yli 10 000 kirjettä maanomistajille liittyen muun muassa ympäristövaikutusten arviointiin, voimajohtojen rakentamiseen ja voimajohtoalueiden kasvuston käsittelyyn.

Voimajohtojen kunnossapitotöitä ja kasvustonkäsittelyä tekevät palvelutoimittajat ohjeistetaan huomioimaan maanomistajat ja ympäristöasiat. Toimintavuonna Fingrid edisti voimajohtoalueiden hyödyntämistä luonnon ja ihmisten hyväksi julkaisemalla maanomistajille aiheesta ideakortteja ja tarjoamalla starttirahaa perinneympäristöjen hoitoon. Myös kunnille viestittiin maankäytön suunnittelun mahdollisuuksista edistää johtoalueiden kestävää hyödyntämistä.

Fingridin varavoimalaitokset ovat ympäristölupavelvollisia ja kuuluvat Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän piiriin. Polttoaineen kulutuksen mittaus- ja raportointijärjestelmien toiminnan oikeellisuuden todentaa virallinen akkreditoitu päästökauppatodentaja. Päästöoikeuksia palautettiin yhteensä 5 817 (10 335) yksikköä (tCO2), joista noin 10 prosenttia oli ostettuja ja 90 prosenttia oli saatuja päästöoikeusyksiköitä. Fingridille ei ole myönnetty maksuttomia päästöoikeuksia päästökauppakaudelle 2013-2020. Päästöoikeuksia on ostettu 4150 yksikköä vuonna 2017. Päästökaupan taloudellinen merkitys oli Fingridille vähäinen.