Yritysvastuu

Vastuullisuus on Fingridin yritysarvo ja vastuullinen liiketoimintatapa on yhtiön strateginen valinta. Fingridille olennaista ovat yhtiön yhteiskunnallisesti merkittävässä perustehtävässä onnistumisen lisäksi seuraavat asiat: turvallisuus, hankintakäytännöt, sidosryhmien luottamus, taloudellinen tulos, toimintaperiaatteet ja työyhteisöstä huolehtiminen. Yhtiön asettamilla strategiatavoitteilla ohjataan yritysvastuun toteutumista. Tavoitteet on asetettu olennaisten asioiden tunnistamisen kautta. Olennaisuusanalyysin päivitystarpeet arvioidaan vuosittain osana strategiaprosessia toimintaympäristö- ja sidosryhmäanalyysin sekä strategiapäivityksen perusteella. Tavoitteiden saavuttamista käytetään johtoryhmän ja henkilöstön palkitsemisen perusteena.

Yritysvastuuta johdetaan Fingridin johtamisjärjestelmään integroituna. Fingridin hallitus hyväksyy Fingridin toimintaperiaatteet ja seuraa yhtiön toiminnan vastuullisuutta. Yritysvastuun johtamisen järjestämisestä ja integroimisesta osaksi liiketoimintaa vastaa yhtiön hallitus. Toimitusjohtaja ja toimintojen johtajat vastaavat yritysvastuun toteutumisesta omilla vastuualueillaan. Kaikessa päätöksenteossa ja toimintaa arvioitaessa otetaan taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla huomioon sosiaaliset kysymykset ja ympäristövaikutukset.

Fingridin ihmisoikeussitoumus on annettu osana yhtiön toimintaperiaatteita. Yhtiö on varmistanut ymmärryksen ihmisoikeusvaikutuksista tekemällä yleisarvioinnin YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden huolellisuusvelvoiteprosessin mukaisesti ja päivittänyt toimintasuunnitelman toimintavuonna.

Toimintaperiaatteiden mukaisesti Fingrid on vastuullinen veronmaksaja ja omalta osaltaan torjuu harmaata taloutta sekä kieltäytyy rahanpesusta ja korruptiosta, kuten kiristys ja lahjonta. Toimintavuonna ei ilmennyt korruptioon ja lahjontaan liittyviä tapauksia. Fingrid raportoi verojalanjäljestään, eikä tee erityisjärjestelyitä verojen minimoimiseksi.

Toimintaperiaatteiden toteutuminen varmistetaan esimiestyön ja koko työyhteisön kautta. Uusien työntekijöiden on läpäistävä toimintaperiaatteiden verkkoperehdytys. Henkilöstön käytössä on luottamuksellinen, riippumaton ilmoituskanava epäiltäessä toimintaperiaatteiden vastaista toimintaa. Toimintavuonna toteutetusta kyselystä saatiin erinomainen AAA-arvosana, kun Fingridin henkilöstö arvioi yhtiön toimintatapojen vastuullisuutta. Asiakaskyselystä saatiin asiakasstrategian toteutumista ja asiakkaiden luottamusta mittaavan niin sanotun luottamusmittarin arvosanaksi 3,9, kun asteikko oli 1-5.

Fingrid on sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteeseen ja yhtiön toimintaperiaatteet ovat linjassa aloitteen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristönsuojeluun ja korruptionvastaisuuteen liittyvien periaatteiden kanssa. Hankinnoissa Fingridin edellyttää sopimuskumppaneilta sitoutumista Fingridin yritysvastuuvaatimuksiin ja valvoo niiden toteutumista riskiperusteisesti. Toistuvissa sähköasema- ja voimajohtohankinnoissa käytettävissä toimittajarekistereissä yritysvastuuvaatimukset ovat pääsyehtona. Lisäksi sopimuskumppaneille asetetaan erillisiä sopimusehtoja liittyen alihankintaan ja työvoiman käyttöön, työturvallisuuteen ja ympäristöasioihin. Toimintavuonna Fingridin työmaita auditoitiin tilaajavastuun, työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinnan varmistamiseksi 13 kertaa, mikä osoitti työmaiden toimintojen ja perehdytyksen olevan yleisesti hyvällä tasolla. Kansainvälisiin tavarahankintoihimme liittyen vakiinnutettiin käyttöön kolmannen osapuolen tarjoama auditointipalvelu. Yritysvastuuvaatimusten toteutumista varmistettiin yhteensä 11 toimittaja-auditoinnilla.

Toiminnan läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi yritysvastuusta raportoidaan kansainvälisen GRI-viitekehyksen (Global Reporting Initiative) mukaisesti. Yhtiön integroidun ja tavoitteellisen yritysvastuutyön teoista ja luvuista liittyen esimerkiksi henkilöstön hyvinvointiin, työturvallisuuteen, ympäristövaikutuksiin ja verojalanjälkeen kerrotaan aina kyseisen vastuullisuuden osa-alueen yhteydessä.