Taloudellinen tulos

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

Konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen samoja laskentaperiaatteita kuin vuonna 2016.
Konsernin liikevaihto oli 672,0 (586,1) miljoonaa euroa. Kantaverkkotuotot kasvoivat 412,1 (382,4) miljoonaan euroon vuoden alussa toteutetun kantaverkkohinnoittelun muutoksen ja sähkön kulutuksen kasvun seurauksena. Kuluneen vuoden sähkön kulutus oli 85,5 (85,1) terawattituntia. Fingrid siirsi verkossaan sähköä 66,2 (68,5) terawattituntia, joka on 75,5 (77,3) prosenttia kokonaissähkönsiirrosta Suomessa. Tasesähkön myynti oli 213,9 (153,9) miljoonaa euroa. Tasesähkön myynnin kasvu oli seurausta taseselvityksen siirtymisestä eSett Oy:n  hoidettavaksi, minkä johdosta rajatasevastaaville myyty tasesähkö raportoidaan ulkoisena liikevaihtona. Rajasiirtotuotot laskivat Suomen ja Venäjän väliseltä yhteydeltä 20,7 (24,0) miljoonaan euroon, mikä oli seurausta alhaisemmasta toteutuneesta Venäjän siirtotariffista. Venäjän tuonnissa on käytössä siirtotariffi, joka perustuu Suomen aluehinnan ja Luoteis-Venäjän alueellisen hinnan väliseen eroon. Fingridin saamat pullonkaulatuotot Suomen ja Ruotsin välisiltä yhteyksiltä laskivat 25,5 (37,5) miljoonaan euroon, jotka on käytetty Hirvisuo-Pyhänselkä verkkoinvestointiin. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 2,9 (12,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muiden tuottojen lasku johtui vuonna 2016 tehdystä 6,3 miljoonan euron pullonkaulatuottojen tuloutuksesta, joka tehtiin rajakapasiteetin ylläpidosta ja vastakaupasta syntyneitä kustannuksia vastaan sääntelyn mukaisesti sekä 3,5 miljoonaa euroa alhaisemmista käyttöomaisuuden myyntivoitoista.

Konsernin kulut olivat 499,0 (442,2) miljoonaa euroa. Tasesähkön kulut kasvoivat edellisvuotisesta tasosta 186,0 (121,7) miljoonaan euroon johtuen edellä mainitusta taseselvityksen siirrosta eSett Oy:n hoidettavaksi. Häviösähkökulut olivat 47,5 (57,6) miljoonaa euroa. Häviösähkökulujen laskuun on vaikuttanut alhaisempi häviösähkön hankintahinta ja laskenut häviösähkön määrä. Toteutunut häviösähkön hankinnan keskihinta oli 37,62 (43,87) euroa megawattitunnilta. Kantaverkon käyttövarmuuden varmistavien reservien kulut olivat 51,5 (50,5) miljoonaa euroa. Poistot olivat 96,9 (99,2) miljoonaa euroa. Kantaverkon kunnonhallintakulut olivat 24,5 (24,1) miljoonaa euroa ja henkilöstökulut 29,4 (28,6) miljoonaa euroa.

[1] *eSett Oy on Suomen, Ruotsin ja Norjan kantaverkkoyhtiöiden yhteisesti omistama yhtiö, jonka tehtävänä on taseselvitys Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot, milj. €
  1-12/17 1-12/16 7-12/17 7-12/16
Kantaverkkotuotot 412,1 382,4 191,8 184,4
Tasesähkön myynti 213,9 153,9 128,9 79,3
Rajasiirtotuotot 20,7 24,0 9,9 13,3
Tehoreservituotot* 8,3 7,0 4,7 3,5
Läpisiirtotuotot 8,6 13,2 4,8 5,3
Muu liikevaihto 8,4 5,6 5,8 3,0
Liiketoiminnan muut tuotot 2,9 12,7 1,9 4,4
Liikevaihto ja muut tuotot yhteensä 674,9 598,8 347,8 293,2
         
Kulut (milj. €)
  1-12/17 1-12/16 7-12/17 7-12/16
Tasesähkön osto 186,0 121,7 116,3 63,6
Häviösähkökulut 47,5 57,6 26,2 26,9
Poistot 96,9 99,2 48,4 51,0
Reservikulut 51,5 50,5 26,6 26,4
Henkilöstökulut 29,4 28,6 14,7 14,3
Kunnonhallintakulut 24,5 24,1 14,9 14,7
Tehoreservikulut* 8,0 6,6 4,6 3,3
Läpisiirtokulut 13,0 12,6 6,4 6,9
Muut kulut 42,4 41,1 21,0 19,6
Kulut yhteensä 499,0 442,2 279,1 226,7
Liikevoitto ilman hyödykejohdannaisten arvonmuutoksia 175,9 156,6 68,7 66,5
Konsernin liikevoitto, IFRS 184,8 192,0 81,0 91,6
* Pullonkaulatuottojen käsittelyssä on tehty muutos ja niitä ei raportoida liikevaihdossa vuoden 2016 alusta alkaen.

Konsernin liikevoitto oli 184,8 (192,0) miljoonaa euroa. Sähköjohdannaisten sekä investointeihin ja liiketoiminnan muihin kuluihin liittyvien valuuttajohdannaisten käyvän arvonmuutoksista kirjattiin liikevoittoon 8,9 (35,4) miljoonaa euroa. Konsernin voitto ennen veroja oli 163,7 (173,9) miljoonaa euroa. Suurimmat erot viime vuoteen selittyvät johdannaisten markkina-arvon muutoksilla (muutos -33,1 miljoonaa euroa), liiketoiminnan muiden tuottojen laskulla (-9,8 miljoonaa euroa) ja kantaverkkotuottojen kasvulla (muutos +29,7 miljoonaa euroa). Tilikauden voitto oli 130,8 (138,7) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 37,8 (36,4) prosenttia.

Emoyhtiön liikevaihto oli 665,4 (581,4) miljoonaa euroa, tilikauden voitto 123,4 (103,9) miljoonaa euroa ja jakokelpoiset varat 201,3 miljoonaa euroa.

Yhtiön oman laskelman mukaisesti kantaverkkotoimintaa sääntelevän valvontamallin mukainen tulos päätyy vuodelta 2017 noin 5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Yhtiö päätti loppuvuodesta 2017 säilyttää kantaverkkopalvelumaksut ennallaan vuonna 2018.