Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Koska yhtiöllä on huomattava tehtävä suomalaisessa yhteiskunnassa, merkittävien riskien vaikutus arvioidaan yhtiön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Strategisiksi riskeiksi on tunnistettu:

Yhtiön suurimpia liiketoimintariskejä–ja yhteiskunnan kannalta suurin riski–on sähköjärjestelmän toimivuuteen liittyvä suurhäiriö. Sähköjärjestelmän mittavat häiriöt voivat johtua useammasta samanaikaisesta viasta kantaverkossa tai sähköntuotannossa. Häiriö voi syntyä myös teknisen vian ja inhimillisen käyttövirheen yhdistelmästä, yllättävän sääilmiön seurauksena, työvirheestä, onnettomuudesta, ilkivallasta tai tietoisesta tunkeutumisesta kriittisiin käytön tietojärjestelmiin. Häiriön laajuutta voi pahentaa tai kestoa lisätä yhtiön käytönvalvontajärjestelmään tai muuhun järjestelmään liittyvä käyttötoimintaa estävä vakava vika. Suurhäiriö voi aiheuttaa Fingridille ja yhteiskunnalle merkittäviä taloudellisia ja fyysisiä vahinkoja. Olemme varautuneet laajaan Suomea tai pohjoismaista sähköjärjestelmää koskevaan häiriöön tekemällä investointeja kantaverkkoon ja varavoimaan. Kehitämme käyttötoimintaa yhdessä muiden kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Strategiassamme panostamme käytönvalvontajärjestelmän monipuoliseen hyödyntämiseen, häiriöselvityksen nopeuttamiseen ja tehopulatilanteiden hallintaan. Valmistaudumme häiriötilanteisiin jatkuvuudenhallinnan keinoin: erilaisin reservein, toimintaohjein, jatkuvuussuunnitelmin ja harjoituksin. Fingrid rajaa kaikissa häiriötapauksissa taloudellista korvausvastuuta sopimuksellisesti ja vakuutuksin.

Fingridin ja yhteiskunnan kannalta sähkömarkkinoiden toimimattomuus on merkittävä riski. Syynä riskin toteutumiseen voi olla energiapolitiikan alueellinen koordinoimattomuus, markkinoita vääristävät valtiontuet ja sähkön hinnan muodostuksen ongelmat. Vaikutukset näkyvät markkinaehtoisten investointien puuttumisena ja säätökykyisen kapasiteetin poistumisena markkinoilta kannattamattomana. Sähkömarkkinoiden häiriötilanteessa sähköpörssissä sähkölle ei pystytä laskemaan hintaa, joka ohjaisi tuotantolaitoksia ja sähkön käyttöä. Riskiä pyritään hallitsemaan edistämällä markkinaintegraatiota kotimaisella ja pohjoismaisella tasolla. Kysyntäjouston edistäminen, vähittäismarkkinoiden älyverkkoratkaisujen kehittäminen, rajasiirtokapasiteetin lisääminen ja investoinnit, jotka mahdollistavat Suomen pitämisen yhtenä tarjousalueena, vähentävät sähkömarkkinoihin kohdentuvaa riskiä.

Yhteiskunnan ja Fingridin kannalta merkittävimmät ympäristöön liittyvät riskit ovat ympäristövahingot ja epäonnistuminen toiminnalle asetettavien ympäristövelvoitteiden ennakoimisessa. Konkreettisimpana riskinä näemme polttoaine- ja öljyvuodot sekä säiliö- tai muuntajapalot. Keskeistä näihin riskeihin varautumisessa ovat ennakoiva ympäristövaikutusten selvittäminen, lainsäädännön muutosten seuraaminen, ennalta ehkäisevä vahinkojen torjunta teknisin ratkaisuin, ympäristöasioita koskevat sopimusehdot ja auditoinnit.

Vakavat tapaturmat liittyvät kantaverkon sähköturvallisuuteen erityisesti rakennus- ja kunnostustöiden yhteydessä. Sähköturvallisuusriskit voivat kohdistua myös sivullisiin. Syynä riskin toteutumiseen voi olla esimerkiksi työvirhe tai vahinko jännitteisten osien lähellä, rakennustyössä tapahtuva virhe, jännitteisten rakenteiden vaurioituminen tai ilkivalta ja piittaamaton toiminta. Parannamme jatkuvasti kantaverkon turvallisuutta edistämällä työturvallisia toimintatapoja sekä kehittämällä esimerkiksi teknisiä ratkaisuja, työtapoja, osaamista ja viestintää.

Riskejä yhteiskunnalle

Investoinnit voivat joskus tapahtua väärään aikaan. Syynä investointien väärään ajoitukseen voivat olla esimerkiksi muutokset yleisessä taloustilanteessa, sääntelyssä tai sähkön kulutuksessa ja tuotannossa sekä lupaprosessin lykkääntyminen, resurssipula tai lakko. Energiapoliittisten tavoitteiden muuttuminen voi vaikuttaa investointeihin. Ajoituksen epäonnistuminen voi aiheuttaa rajoituksia sähkömarkkinoille, jolloin markkinat eivät toimi tehokkaasti. Suunnittelemme ja rakennamme keskeiset rajasiirto- ja runkoverkon vahvistamishankkeet huolella ja otamme huomioon markkinavaikutukset pitkäjänteisesti säännöllisesti päivitettävissä verkkosuunnitelmissa. Yhteistyö asiakkaiden, pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden ja muiden sidosryhmien kanssa sekä yhteistyö ylikansallisesti päättävien tahojen kanssa vähentävät väärän ajoituksen riskiä.

Siirtokapasiteetin pitkäaikaisten rajoitusten syynä voivat olla esimerkiksi tekniset viat tai käyttövarmuudesta ja muista toimijoista johtuvat rajoitukset. Rajoitukset ja keskeytykset sähkön jakelussa voivat aiheuttaa asiakkaille ja yhteiskunnalle taloudellista haittaa. Hallitsemme riskiä varmentamalla kriittisiä kohteita kantaverkossa ja rajasiirtoyhteyksillä sekä tehokkaalla keskeytyssuunnittelulla. Häiriönselvitysvalmiutta ylläpidämme osaamisen varmistamisella ja kehittämällä varallaoloa.

Merkittävä haitta asiakkaille voi syntyä palvelun tuottamisessa tai tekniikan toimivuudessa tapahtuneen ongelman tai virheen seurauksena. Seuraukset voivat ilmetä voimajärjestelmän tuottamien palveluiden tai sähkömarkkinoiden häiriintymisenä. Haittaa voi syntyä myös Fingridin ohjeistuksesta tai päätöksestä aiheutuneen virheen seurauksena.

Riskejä Fingridille

Fingridin toiminta on säänneltyä toimintaa, jota valvoo Energiavirasto. Sääntelyn epäsuotuisaan kehittymiseen liittyvät riskit, kuten muutokset suomalaisessa tai eurooppalaisessa sääntelyssä tai lainsäädännössä, voivat heikentää yhtiön taloudellista asemaa tai mahdollisuuksia toteuttaa sähkömarkkinoiden kehittämiseen liittyviä tavoitteita. Pyrimme luomaan toimivat yhteistyö- ja vuorovaikutusmallit sidosryhmiin ja osallistumaan aktiivisesti viranomaisten selvitystöihin ja työryhmiin sekä lisäämään ymmärrystä kantaverkkotoiminnasta.

Rahoitusriskejä ovat valuuttariskit, korkoriski, hyödykehintariskit, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit sekä luottoriskit. Toimintaympäristössämme tai liiketoiminnassamme tapahtuva merkittävä poikkeama, häiriö pääoma- ja rahamarkkinoilla, vastapuoliriskien realisoituminen johdannaisten tai sijoitusten osalta, liiketoiminnan luottoriskien toteutuminen tai maksuliikenteen keskeytys voivat aiheuttaa rahoitusriskejä. Maksuvalmiusriski voi aiheutua esimerkiksi markkinaehtoisten kulujen yllättävästä kasvusta tai tulojen yllättävästä laskusta. Riskejä pyritään rajaamaan sisäisen valvonnan, korkean ja vakaan luottoluokituksen sekä rahoituksen tasaisen erääntymisprofiilin ja monipuolisen rakenteen avulla. Ennakoimaton kulujen kasvu tai tulojen pieneneminen pyritään ehkäisemään kehittämällä konsernin talousohjausta ja -ennustamista sekä taloudellisen liikkumavaran arviointia. Suojaudumme sähkön hintaan liittyviltä vaihteluilta johdannaissopimuksin. Fingridin kanssa sopimussuhteessa olevien osapuolten velvoitteisiin liittyvää vastapuoliriskiä rajataan sopimuksellisesti, erilaisin limiitein ja tekemällä säännöllistä seurantaa vastapuolten taloudellisesta asemasta. Fingridin rahoitusriskeistä kerrotaan tarkemmin konsernitilinpäätöksen (IFRS) luvuissa 6.2 ja 6.3.

Henkilöstöriskit liittyvät osaamisen varmistamiseen. Henkilöstöön liittyviä riskejä pyrimme rajaamaan yhtiön strategisella pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelulla, henkilöstölle kohdennetuilla koulutusohjelmilla sekä laadukkaalla sidosryhmäviestinnällä. Varahenkilöjärjestelmien ja työturvallisuuden kehittäminen ovat osa henkilöstösuunnitteluamme. Energiatoimialalla pyrimme alan osaamisen kehittämiseen.

ICT-riskit voivat toteutua ICT-laitetiloissa tapahtuvan onnettomuuden, tietoliikenteen pitkäkestoisen toimimattomuuden tai vakavan ICT-järjestelmävian takia. Aiheuttaja voi olla myös työvirhe tai tietoturvaloukkaus. Näihin riskeihin varaudumme siten, että yhtiössä on riittävä ja vahva tietotekninen osaaminen ja toiminta on varmennettu laitetilojen, tietoliikenteen ja järjestelmien osalta. Varmistamme riittävän osaamisen myös palvelutoimittajien osalta. Olemme laatineet jatkuvuussuunnitelmat kriittisille järjestelmille, ja seuraamme ja ennakoimme mahdollisia tietoturva- ja kyberturvallisuusuhkia.

Omaisuusriski kattaa Fingridin omaisuuteen liittyvät merkittävät vahingot, kuten omaisuuden vikaantumisen korjauskelvottomaksi. Merkittävän omaisuuden, kuten kantaverkon, varavoimalan tai merikaapelin pysyvä vikaantuminen voi aiheuttaa mittavia vahinkoja. Vahingon syitä voivat lisäksi olla muut ennakoimattomat merkittävät tekijät, kuten hirmumyrsky, mielenilmaus tai sota. Omaisuusriskiä voidaan hallita kantaverkon turvallisuuden suunnittelulla, maantieteellisellä hajauttamisella, ennakoivalla kunnonhallintalla, keskeisten verkkokomponenttien vakuuttamisen, projektien ja kunnonhallinnan yksityiskohtaisen määrittelyn ja laadunvalvonnan kautta sekä koeteltua teknologiaa ja osaavia toimittajia käyttämällä.

Maineriskin voivat aiheuttaa esimerkiksi vakavat häiriötilanteet tai tapaturmat, hintamuutokset, maan lunastukset tai verkkoinvestointien myöhästyminen. Yrityksen toimintaan liittyvät vakavat syytökset tai erilaiset maineriskit mediassa, kuten korruptiosyytteet voivat lisätä kriittistä keskustelua yhtiön toimintaa kohtaan. Pyrimme vähentämään näitä riskejä tehokkaan riskien ja muutosten hallinnan sekä vastuullisen, avoimen ja tasapuolisen toiminnan, laadukkaan viestinnän ja aktiivisen sidosryhmätyön avulla.