Palkka- ja palkkioselvitys

13 Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista. Fingridin hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkat, kunkin vuoden palkitsemisjärjestelmät sekä henkilöstön palkitsemisen periaatteet.

14 Palkitsemisen keskeiset periaatteet Fingridissä

14.1 Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteä vuosipalkkio ja kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös valiokunnan kokouksista. Hallituksen jäsenillä ei ole käytössä osake- tai osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai lisäeläkejärjestelmiä. Fingrid ei myöskään maksa hallituksen palkkioista eläkemaksuja.

14.2 Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty erillisessä toimitusjohtajasopimuksessa, joka on hallituksen hyväksymä. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkekarttuma määräytyvät yleisen työeläkelainsäädännön mukaan.

Toimitusjohtajan kokonaispalkkaus muodostui vuonna 2017 kiinteästä kokonaispalkasta, yksivuotisesta bonusohjelmasta (enimmäismäärä 40 prosenttia ansaintavuoden vuosipalkasta) ja kolmevuotisesta pitkän tähtäimen kannustinohjelmasta (enimmäismäärä 35 prosenttia ansaintavuoden vuosipalkasta). Toimitusjohtajalla ei ole käytössä yhtiön puolesta osake- tai osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai lisäeläkejärjestelmiä.

Toimitusjohtajan yksivuotisessa bonusohjelmassa mitattiin vuonna 2017 kustannustehokkuutta, asiakastyytyväisyyttä, työyhteisön toimivuutta ja johtamista. Lisäksi mitattiin yhden strategisen hankkeen toteutumista eli onnistumista sähkömarkkinoiden kehittämisessä. Pitkäntähtäimen kannustinohjelman mittareina ovat käyttövarmuus, sähkömarkkinoiden toiminta ja omistaja-arvo. Yhteiskuntavastuu otetaan huomioon sekä yksivuotisessa että pitkäntähtäimen kannustinohjelmassa.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemminpuolisesti 6 kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi yhdeksän kuukauden kiinteää palkkaa vastaava rahasumma.

14.3 Yhtiön johdon palkitseminen

Johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkaus muodostuu kiinteästä kokonaispalkasta, yksivuotisesta bonusohjelmasta ja kolmevuotisesta pitkän tähtäimen kannustinohjelmasta. Yksivuotisen bonusohjelman enimmäismäärä on 20 prosenttia ansaintavuoden vuosipalkasta. Pitkän tähtäimen kannustinohjelman vuosittainen enimmäismäärä on 25 prosenttia ansaintavuoden vuosipalkasta.

Johdon yksivuotisessa bonusohjelmassa mitattiin vuonna 2017 kustannustehokkuutta, asiakastyytyväisyyttä, työyhteisön toimivuutta ja johtamista. Lisäksi mitattiin johtoryhmän jäsenten oman vastuualueen keskeisten tavoitteiden saavuttamista. Pitkän tähtäimen kannustinohjelman mittareina ovat käyttövarmuus, sähkömarkkinoiden toiminta ja omistaja-arvo. Yhteiskuntavastuu otetaan huomioon sekä yksivuotisessa että pitkäntähtäimen kannustinohjelmassa.

Fingridin johtoryhmän jäsenillä ei ole käytössä yhtiön puolesta osake- tai osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai lisäeläkejärjestelmiä.

14.4. Henkilöstön palkitseminen

Henkilöstön palkkaus määräytyy työtehtävän sisällön, pätevyyden, kokemuksen ja tuloksien mukaisesta peruspalkasta, strategian tehokasta toimeenpanoa ohjaavasta vuosittaisesta laatupalkkiosta sekä henkilökohtaisen suorituksen johtamista tukevista kannustepalkkioista. Palkitsemista täydentävät yhtiön järjestämät muut edut ja työaikajoustot. Laatupalkkioiden perustana olevia tuloksia mitataan vuosittain määriteltävillä yhtiö- ja toimintotason mittareilla. Kannustepalkkioita maksetaan hyvistä työsuorituksista osana henkilökohtaisen suorituksen päivittäisjohtamista.

Toimitusjohtajan ja henkilöstön mediaanivuosiansion suhde vuonna 2017 oli 6:1, ja naisten ja miesten välinen mediaanivuosiansion suhde 1:1.

15 Palkitsemisraportti

15.1 Hallitus

Varsinainen yhtiökokous vahvisti 24.5.2017 seuraavat kuukausipalkkiot hallituksen jäsenille:

  • hallituksen puheenjohtaja 2 400 euroa
  • hallituksen varapuheenjohtaja 1 300 euroa
  • hallituksen jäsenet 1 000 euroa.

Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen sekä valiokunnan kokouksesta, johon jäsen on osallistunut. Vuonna 2017 hallitus kokoontui 11 kertaa, tarkastusvaliokunta 5 kertaa ja palkitsemisvaliokunta 4 kertaa.

Hallitukselle maksetut kokonaispalkkiot vuonna 2017:

  Hallituksessa vuonna 2017 Palkkiot yhteensä 2017* Hallituksessa vuonna 2016 Palkkiot yhteensä 2016*
Puheenjohtaja Juhani Järvi 1.1.–31.12. 39 000 1.1.–31.12. 34 000
Varapuheenjohtaja
Juha Majanen
1.1.–31.12. 24 000 1.1.–31.12. 23 400
Sanna Syri, hallituksen jäsen 1.1.–31.12. 19 200 1.1.–31.12. 19 800
Esko Torsti, hallituksen jäsen 1.1.–31.12. 20 400 1.1.–31.12. 19 800

Anu Hämäläinen,

hallituksen jäsen
1.1.–31.12. 19 200 1.1.–31.12. 14 260
Helena Walldén, puheenjohtaja - - 1.1.–31.12. 11 140

* Sisältää kuukausipalkkiot ja kokouspalkkiot

15.2 Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Seuraava taulukko havainnollistaa toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten maksuperusteiset palkkiot ja etuudet vuodelta 2017:

  Palkat ja luontoisedut Muuttuva tulospalkkio* 2017 2016
Toimitusjohtaja 290 000 126 000 416 000 352 000
Johtoryhmä 1 011 000 293 000 1 304 000 1 218 000
YHTEENSÄ 1 301 000 419 000 1 720 000 1 570 000

* Vuodelta 2016 ansaittu ja vuonna 2017 maksettu tulospalkkio.