1. Yleistä

Fingrid on julkinen osakeyhtiö, ja sen hallinnointi perustuu osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, yhtiöjärjestykseen ja osakassopimuksiin. Fingrid noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoodia 2015 ("Hallinnointikoodi"), koska se on laskenut liikkeeseen Lontoon pörssissä noteerattuja joukkovelkakirjalainoja. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Fingridin osake ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena.

Yhtiön toimintaa säätelee ensisijaisesti sähkömarkkinalaki. Sähkömarkkinalain mukaan Fingridin hallinnon ja sen harjoittaman kantaverkkotoiminnan on oltava riippumatonta sähkön ja maakaasun tuotannosta ja myynnistä. Fingridin omistajien on huolehdittava siitä, että ne eriyttävät päätöksenteon koskien toisaalta Fingridiä ja toisaalta sähkön tai maakaasun tuotantoa tai myyntiä harjoittavia yrityksiä. Energiavirasto valvoo vahvistettujen valvontamenetelmien kautta Fingridin verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuutta sekä Fingridin mahdollisuuksia investoida riittävästi verkkoonsa ja kattaa kustannuksensa. Energiavirasto vahvistaa valvontajaksoittain yhtiön liiketoiminnan sallitun tuoton. Nykyiset valvontamenetelmät valvontajaksoille 2016–2019 ja 2020–2023 tulivat voimaan 1.1.2016.

Fingridin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Hallinnointikoodin raportointia koskevien vaatimusten mukaisesti. Selvitys on laadittu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena ja se on Fingridin hallituksen tarkastusvaliokunnan ja hallituksen käsittelemä. Fingridin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että sen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien kuvaus on yhdenmukainen yhtiön tilinpäätöksen kanssa.

Hallinnointikoodi on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.cgfinland.fi.