Yritysvastuun GRI-tunnusluvut

YLEINEN SISÄLTÖ
Standardi GRI:n sisältö Sijainti Lisätiedot                   Global Compact
Organisaation taustakuvaus
GRI 102-1 Raportoivan organisaation nimi   Fingrid Oyj  
GRI 102-2 Tärkeimmät toiminnot, tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut Fingrid lyhyesti    
GRI 102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti   Fingridin pääkonttori sijaitsee Helsingissä.  
GRI 102-4 Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun aiheiden osalta Fingrid lyhyesti    
GRI 102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Fingrid lyhyesti    
GRI 102-6 Markkina-alueet Fingrid lyhyesti    
GRI 102-7 Raportoivan organisaation koko Fingrid lyhyesti    
GRI 102-8 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna     6
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 2017 Miehiä Naisia 2016 Miehiä Naisia 2015 Miehiä Naisia
Vakituisia 308 237 71 291 220 71 280 211 69
  87 % 77 % 23 % 87 % 76 % 24 % 89 % 75 % 25 %
Määräaikaisia 47 34 13 43 30 13 35 27 8
  13 % 72 % 28 % 13 % 70 % 30 % 11 % 77 % 23 %
Kokoaikaisia 328 249 79 302 226 76 293 220 73
  92 % 76 % 24 % 90 % 75 % 25 % 93 % 75 % 25 %
Osa-aikaisia 27 22 5 32 24 8 22 18 4
  8 % 81 % 19 % 10 % 75 % 25 % 7 % 82 % 18 %
Yhteensä 355 271 84 334 250 84 315 238 77
Keskimäärin 352     336     319    
HENKILÖSTÖ TOIMIPAIKOITTAIN
  2017 2016 2015
Helsinki 303 285 267
Hämeenlinna 16 16 15
Oulunsalo 11 9 9
Petäjävesi 14 13 12
Rovaniemi 1 2 2
Varkaus 10 9 10
  Urakoitsijoiden henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan sekä alueellisesti jaoteltuna   Raportoitu palvelutoimittajien työtunnit, jotka ovat Fingridin sisäisessä seurannassa. Kantaverkon kunnossapito- ja rakennustoiminnassa tehtiin vuoden 2017 aikana yhteensä noin 751 789 työtuntia vastaten 442 henkilötyövuotta. 6
HENKILÖKUNNAN JA PALVELUTOIMITTAJIEN HENKILÖTYÖVUODET
  2017 2016 2015
Oman henkilökunnan henkilötyövuodet 321 300 287
Palvelutoimittajien henkilötyövuodet 442 575 593
Henkilötyövuodet yhteensä 763 876 880
GRI 102-9 Organisaation toimitusketju   Fingrid edellyttää palvelu- ja tavarantoimittajiltaan sitoutumista Fingridin yritysvastuuvaatimuksiin (Supplier Code of Conduct) tai omiin vastaaviin. Asetettavat vaatimukset liittyvät muun muassa liiketoimintatapoihin, ihmisoikeuksiin, työelämän oikeuksiin, työturvallisuuteen ja ympäristöasioihin. Yritysvastuuvaatimuksia sovelletaan vähintään
30 000 euron arvoisissa hankinnoissa ja ne liitetään esimerkiksi materiaali-, laite- tai ICT-hankintojen hankintasopimuksiin. Toteutumista valvotaan riskiperusteisesti. Toistuvissa sähköasema- ja voimajohtohankinnoissa käytettävissä toimittajarekistereissä yritysvastuuvaatimukset ovat pääsyehtona. Lisäksi sopimuskumppaneille asetetaan erillisiä sopimusehtoja liittyen alihankintaan ja työvoiman käyttöön, työturvallisuuteen ja ympäristöasioihin.

Kantaverkon rakentaminen toteutetaan projektipohjaisesti erillisinä sähköasema- ja voimajohtoprojekteina niin sanottuina avaimet käteen -urakoina. Fingridin sopimuskumppanina oleva pääurakoitsija vastaa kohteen yksityiskohtaisesta suunnittelusta, materiaali- ja laitehankinnoista sekä rakentamisesta ja asentamisesta käyttöönottoon asti. Pääurakoitsijalla voi olla kussakin projektissa lukuisia aliurakoitsijoita, joista pääasialliset sopimuskumppanin on hyväksytettävä Fingridillä.

Kantaverkon rakentamisen ja kunnossapidon urakoitsijoiden ja palvelutoimittajien pätevyys varmistetaan pääasiallisesti erillisten toimittajarekisterien ja esivalintamenettelyjen kautta. Voimajohtojen ja sähköasemien peruskunnossapidossa on käytössä lisäksi kelpuutusmenettely töiden tekemiseen tarvittavan työntekijöiden henkilökohtaisen pätevyyden varmistamiseksi. Fingridin välittömiä sopimuskumppaneita on noin 60, joista 10 suurinta vastaa noin 90 prosentista hankintojen rahallisesta arvosta. Aluejaon mukaisesti tehtyjä sopimuksia on voimajohtokunnossapidossa kahden ja sähköasemakunnossapidossa neljän yhtiön kanssa. Kantaverkon rakennustoiminnassa urakoitsijoiden ja niiden alihankkijoiden työvoima on pääosin kotimaista. Ulkomaista työvoimaa muun muassa Espanjasta, Italiasta, Kroatiasta, Latviasta, Liettuasta, Portugalista, Ruotsista ja Virosta on ollut merkittävässä määrin lähinnä voimajohtotyömailla, mutta jonkin verran myös sähköasematyömailla. Kantaverkon kunnossapitotoiminnassa palvelutoimittajien ja niiden alihankkijoiden työvoima on kotimaista. Ulkomaista työvoimaa on käytössä jonkin verran voimajohtojen raivaustoiminnassa ja joillakin erikoisosaamisen alueilla.
 
GRI 102-10 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla Hallituksen toimintakertomus Ei merkittäviä muutoksia  
KANTAVERKKOON LIITETYT ASIAKKAAT Joulukuu 2017 Joulukuu 2016 Joulukuu 2015
  Asiakkaat Liittymispisteet Asiakkaat Liittymispisteet Asiakkaat Liittymispisteet
Jakeluverkot 62 412 62 412 62 414
Tuotanto 34 58 32 56 29 54
Teollisuus 24 48 24 48 25 49
Institutionaaliset asiakkaat 1 43 1 43 1 44
Yhteensä 121 561 119 559 117 561
  Sähköverkoston pituus (ilma- ja maakaapelit/siirto- ja jakelulinjat)   Fingridin omistamaan kantaverkkoon kuuluu 400, 220 ja 110 kilovoltin voimajohtoja noin 14 400 kilometriä sekä 115 sähköasemaa ja 4 HVDC-asemaa.  
  Hiilidioksidipäästöoikeudet päästökauppajärjestelmän mukaan Hallituksen toimintakertomus ​Fingridin varavoimalaitokset kuuluvat Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän piiriin. Polttoaineen kulutuksen mittaus- ja raportointijärjestelmien toiminnan oikeellisuuden todentaa virallinen akkreditoitu päästökauppatodentaja. Päästöoikeuksia palautettiin yhteensä 5 817 (10 335) yksikköä (tCO2), joista noin 10 % oli ostettuja ja 90 % oli saatuja päästöoikeusyksiköitä. Fingridille ei ole myönnetty maksuttomia päästöoikeuksia päästökauppakaudelle 2013-2020. Päästöoikeuksia on ostettu 4150 yksikköä vuonna 2017. Päästökaupan taloudellinen merkitys oli Fingridille vähäinen.  
GRI 102-11 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Ympäristö
Varovaisuusperiaate sisältyy Fingridin toimintaperiaatteisiin ja YK:n Global Compact -aloitteeseen, johon Fingrid on sitoutunut. Uusien voimajohtohankkeiden ympäristövaikutukset selvitetään ympäristövaikutusten arviointimenettelylainsäädännön edellyttämällä YVA-menettelyllä tai vaikutuksiltaan vähäisemmissä hankkeissa ympäristö selvityksellä. Fingridin varavoimalaitokset ovat ympäristö lupavelvollisia.  
GRI 102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Toimitusjohtajan katsaus
Hallituksen toimintakertomus
Global Compact -aloite
Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus 2017–2025
 
GRI 102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa   ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators – Electricity), Energiateollisuus ry, Cigré (International Council on Large Electric Systems), Yritysvastuuverkosto FIBS, Suomalaisen Työn Liitto  
Strategia ja analyysi
GRI 102-14 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus    
GRI 102-15 Keskeisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kuvaus Strategia
Toimintaympäristö
Hallituksen toimintakertomus
   
Liiketoiminnan eettiset periaatteet
GRI 102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Yritysvastuu   1–10
GRI 102-17 Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto ja epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen   Yhtiön työntekijät saavat neuvoa Fingridin toimintaperiaatteiden soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä yhtiön lakipalveluilta. Epäilyt Fingridin toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta on viipymättä ilmoitettava esimiehelle, Fingridin johdolle tai sisäiselle tarkastukselle. Käytössä on myös riippumaton ns. whistleblowing-ilmoituskanava, jonka kautta ei tullut yhtään ilmoitusta toimintavuonna. Epäilyt periaatteiden vastaisesta toiminnasta tutkitaan luottamuksellisesti taaten yksityisyyden suoja ja varmistaen, että rikkeen ilmoittajalle ei aiheudu kielteisiä seurauksia. Toimintaperiaatteiden vastainen toiminta johtaa keskusteluun esimiehen kanssa ja tarpeen vaatiessa muihin kurinpitotoimiin. 110
Hallinto
GRI 102-18 Hallintorakenne ja valiokunnat Hallinto- ja ohjausjärjestelmä    
GRI 102-19 Vastuunjako Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Yritysvastuu
   
GRI 102-20 Vastuuhenkilöt Yritysvastuu    
GRI 102-22 Hallituksen kokoonpano Hallinto- ja ohjausjärjestelmä Raportoitu hallituksen kokoonpano ja hallitusjäsenten riippumattomuus.  
GRI 102-23 Hallituksen puheenjohtajan asema Hallinto- ja ohjausjärjestelmä    
GRI 102-24 Hallituksen valinta Hallinto- ja ohjausjärjestelmä Raportoitu jäsenten valinnasta ja siihen liittyvistä kriteereistä.  
GRI 102-25 Eturistiriitojen välttäminen Hallinto- ja ohjausjärjestelmä    
GRI 102-26 Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Yritysvastuu
   
GRI 102-29 Hallituksen rooli riskien tunnistamisessa ja riskien hallinnassa Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Hallituksen toimintakertomus
Kuvattu hallituksen vastuuta riskienhallinnan järjestämisessä.  
GRI 102-30 Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Hallituksen toimintakertomus
   
GRI 102-31 Riskiarviointien frekvenssi Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Hallituksen toimintakertomus
Kuvattu hallituksen rooli riskienhallinnan periaatteiden hyväksymisessä sekä riskien ja niiden hallintatoimenpiteiden määrittelyssä ja toteutuksessa.  
GRI 102-32 Yritysvastuuraportin hyväksyminen Hallinto- ja ohjausjärjestelmä Johtoryhmä hyväksyy yritysvastuuraportoinnin.  
GRI 102-35 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Palkka- ja palkkioselvitys Kuvattu hallituksen ja ylimmän johdon palkitsemisen periaatteita ja palkitsemisjärjestelmiä.  
GRI 102-36 Palkitsemisjärjestelmät Palkka- ja palkkioselvitys Raportoitu palkitsemisjärjestelmien hyväksyntäprosessista ja palkitsemisen muodoista.  
Sidosryhmävuorovaikutus
GRI 102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmäyhteistyö    
GRI 102-41 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö   Fingrid noudattaa energiateollisuuden toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksia. Työehtosopimusten piiriin kuuluu koko henkilöstö pois lukien johto. 3
  Yhtiölle työtä suorittavien urakoitsijoiden työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö maittain jaoteltuna   Tilaajavastuulain mukaisesti Fingridin työmailla niin kotimaisen kuin ulkomaisen työvoiman osalta koko urakointiketju on velvoitettu toimimaan soveltuvien suomalaisten työehtosopimusten mukaisesti.  
GRI 102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmäyhteistyö    
GRI 102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmäyhteistyö    
GRI 102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Asiakkaat
Yritysvastuu
Ympäristö
   
Raportin kuvaus
GRI 102-45 Konsernin laskentaraja Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet    
GRI 102-46 Raportin sisällön määrittely Strategia Arvio Fingridin toiminnasta aiheutuvista merkittävistä taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristö vaikutuksista sekä vaikutuksista sidosryhmien päätöksentekoon on päivitetty vuonna 2016 ottaen huomioon vastuullisuuden vahva strategia- ja liiketoimintayhteys, vaikutus Fingridin kykyyn luoda arvoa sekä GRI-raportointiohjeiston koko arvoketjuun ulottuvat vaatimukset. Päivitystyön lähtökohtana oli vuonna 2014 tehty perusteellinen olennaisuusanalyysi, joka sisälsi laajan tausta-analyysin, kymmeniä fingridiläisiä asiantuntijoita osallistaneet työkokoukset ja noin 700 henkilölle lähetetyn sidosryhmäkyselyn. Vuonna 2016 olennaisuusanalyysin päivitystarpeet arvioitiin Fingridin kehityspäällikköjen toimesta ja johtoryhmä vahvisti Fingridin toiminnalle tärkeimmät asiat sekä niiden johtamiskäytäntöjen riittävyyden. Vuonna 2017 johtoryhmä varmisti olennaisuusanalyysin olevan ajantasainen.  
GRI 102-47 Olennaiset aiheet Strategia
Toimintaympäristö
Fingridille olennaisimmiksi priorisoidut asiat ja niitä vastaavat GRI-raportoinnin aiheet on esitetty GRI-sisältöindeksissä.  
GRI 102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa   Mahdolliset muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa on esitetty tietojen yhteydessä.  
GRI 102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja laskentarajoissa   Ei merkittäviä muutoksia raportin laajuudessa tai laskentarajoissa.  
GRI 102-50 Raportointijakso   Raportointijakso on tilikausi 1.1.–31.12.2017.  
GRI 102-51 Edellisen raportin päiväys   Edellinen vuosikertomus julkaistiin 20.3.2017.  
GRI 102-52 Raportin julkaisutiheys   Vuosikertomus julkaistaan vuosittain.  
GRI 102-53 Raporttiin tai sen sisältöön liittyvät yhteystiedot   Palautetta ja kysymyksiä vuosikertomuksesta ja yritysvastuusta voi lähettää viestinta@fingrid.fi  
GRI 102-54 GRI-standardien mukainen sovellustaso   Fingridin yritysvastuuraportointi on toteutettu GRI-standardien peruslaajuuden (core) vaatimusten mukaisesti.  
GRI 102-55 GRI-sisältövertailu Yritysvastuun GRI-tunnusluvut    
GRI 102-56 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen   Yritysvastuun tietoja ei ole ulkoisesti varmennettu lukuun ottamatta hiilidioksidipäästöselvitystä, jonka on todentanut ulkopuolinen päästökauppatodentaja.  
OLENNAISET AIHEET
FINGRIDIN TOIMINNASSA OLENNAINEN ASIA FINGRIDIN JOHTAMISEN KÄYTÄNTÖ FINGRIDIN JOHTAMISEN MITTARI FINGRIDIN TOIMINNAN KANNALTA OLENNAISET AIHEET FINGRIDIN TOIMINNAN KANNALTA OLENNAINEN JULKAISTAVA TIETO
Sähköjärjestelmän toimintavarmuus Käyttövarmuuden hallinnan periaatteet Kantaverkon häiriöt: taloudellinen haitta asiakkaille GRI: Välilliset taloudelliset vaikutukset GRI 203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus
Reservipolitiikka Sähköjärjestelmän käyttövarmuus: häiriökeskeytysaika liittymispistettä kohti Sähkön saatavuus ja toimintavarmuus Sähkönjakeluhäiriöiden esiintymistiheys
Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen kesto
Varautumispolitiikka Järjestelmäreservien riittävyys Kysyntäjousto  
Varavoimalaitosten hallintapolitiikka Järjestelmätehokkuus Siirto- ja jakeluhäviöt
Tutkimus ja kehitys Sähkön toimitusvarmuuteen liittyvä T&K-toiminta ja -kulut
GRI: Energia GRI 302-1 Energian kulutus
GRI 302-2 Organisaation ulkopuolinen energian kulutus
GRI 302-3 Energiaintensiteetti
GRI: Päästöt Hiilidioksidipäästöoikeudet päästökauppajärjestelmän mukaan
GRI 305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1)
GRI 305-2 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2)
GRI 305-3 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 3)
GRI 305-4 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti
GRI 305-7 Nox- ja Sox-päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan
Sidosryhmävuorovaikutus Fingridin toimintaperiaatteet Asiakaskyselyn luottamusmittari GRI: Sidosryhmävuorovaikutus GRI 102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet  
Entso-E:n hintatasovertailun sijoitus GRI 102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet
Maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka Maanomistajakyselyn arvosana GRI: Paikallisyhteisövuorovaikutus
Viestintäpolitiikka GRI: Tuote- ja palvelutiedot Kotitalous-, teollisuus-, instituutio- ja  kaupallisten asiakkaiden määrä
Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset
Taloudellinen tulos Johtamisen periaatteet Luottoluokitus GRI: Taloudelliset tulokset GRI 201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen
Yritystalouden ja rahoitustoiminnan periaatteet Osingonmaksukyky GRI 201-4 Valtiolta saadut avustukset
Rahoitustoiminnan politiikka Kustannustehokkuus
Hankintakäytännöt Fingridin yritysvastuuvaatimukset toimittajille
Hankintapolitiikka
Poikkeamat tilaajavastuu- tai työsuhdeasioissa GRI: Ostokäytännöt GRI 102-9 Toimitusketjun kuvaus
Kantaverkon kehittäminen ja turvallisuus Kantaverkon kehittämisen ja kunnonhallinnan periaatteet Investointien toteutuminen GRI: Työterveys ja -turvallisuus GRI 403-2 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset
Varautumispolitiikka Kunnossapidon tehokkuus: sijoutus kansainvälisessä vertailussa (ITOMS, ITAMS) GRI: Työllistäminen Työturvallisuuskoulutukseen osallistuneiden alihankkijoiden ja urakoitsijoiden työntekijöiden osuus
Yritysturvallisuuspolitiikka Työtapaturmataajuus GRI: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus Ulkopuolisiin kohdistuneet vahingot sekä vahinkoihin liittyvät oikeudenkäynnit ja korvaukset
Verkon suunnittelu-, rakentamis- ja kunnonhallintapolitiikat Ympäristöpoikkeamat GRI: Määräystenmukaisuus (ympäristö) GRI 307-1 Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä
GRI: Luonnon monimuotoisuus GRI 304-1 Omistetut, vuokratut tai hallinnoidut toimipaikat, jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla
GRI: Jätteet GRI 306-2 Jätteet
Sähkömarkkinoiden toimivuus Sähkömarkkinoiden edistämisen periaatteet Asiakaskyselyn arvosana sähkömarkkinoiden edistämisessä GRI: Asiakkaiden yksityisyyden suoja GRI 418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset
Häviösähkön hankintapolitiikka
Siirtojenhallintapolitiikka
Avoin, yhteisöllinen, uudistuva ja tavoitteellinen työyhteisö Johtamisen periaatteet Työilmapiiri: henkilöstötutkimuksen tulos GRI: Työllistäminen GRI 102-8 Henkilöstön ja urakoitsijoiden määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna
Henkilöstöpolitiikka Johtaminen: Sijoittuminen Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksessa GRI 102-41 Työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma GRI 401-1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain
Eläkkeelle jäävien osuus seuraavien 5 ja 10 vuoden aikana
GRI: Koulutus GRI 404-1 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden, jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin
GRI 404-2 Osaamisen kehittämisen ja elinikäisen oppimisen ohjelmat
GRI 404-3 Suoritusarvioinnit ja kehityskeskustelut
GRI: Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet GRI 405-1 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus
GRI 405-2 Naisten ja miesten tasa-arvoinen palkitseminen
Yhtiön toimintaperiaatteet Fingridin toimintaperiaatteet Henkilöstökyselyn arvosana toimintatapojen vastuullisuudesta GRI: Liiketoiminnan eettisyys GRI 102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet
Johtamisen periaatteet GRI 102-17 Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto ja epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet GRI: Syrjinnän kielto GRI 406-1 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet
Henkilöstöpolitiikka GRI: Lahjonnan ja korruption vastaisuus GRI 205-3 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet
Tietoturvapolitiikka GRI: Poliittinen vaikuttaminen GRI 415-1 Poliittiset tuet
Tietosuojapolitiikka GRI: Kilpailun rajoittaminen GRI 206-1 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet
Dokumenttien hallintapolitiikka GRI: Määräystenmukaisuus (sosiaalinen ja taloudellinen) GRI 419-1 Merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät sakot ja muut sanktiot
Tunnus GRI:n sisältö Sijainti Lisätiedot  
Johtamistapa
GRI 103 Yleinen johtamistavan kuvaus Strategia
Fingridin strategiset tavoitteet ja mittarit
Henkilöstö
Yritysvastuu
Ympäristö
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Hallituksen toimintakertomus
 
TALOUDELLISEN VASTUUN STANDARDIT
Taloudelliset vaikutukset
GRI 201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen, €      
Tuotot asiakkailta 2017 2016 2015
  Liikevaihto   671 992 154 586 119 500 600 224 476
  Muut liiketoiminnan tuotot   2 933 448 12 688 847 5 199 164
    Saadut avustukset -170 141 -282 023 -199 475
  Osinkotuotot   1 119 088 564 840 555 518
  Tuotot sijoituksista ja lainoista   478 062 688 991 623 881
Yhteensä     676 352 612 599 780 155 606 403 565
           
Maksut toimittajille      
  Ostetut, materiaalit ja palvelut   301 947 504 248 358 502 240 642 741
    Omakäyttö-sähkön sähkövero -4 818 -18 978 -9 858
  Muut kulut   61 918 444 30 585 523 82 287 655
    Käyvän arvon muutokset 8 884 281 35 444 373 -24 275 675
    Vapaaehtoiset sivukulut ja kulukorvaukset (ei koulutus) -1 617 363 -1 533 407 -1 406 409
    Kiinteistöverot -421 385 -409 145 -393 259
    Lahjoitukset -28 014 -32 424 -79 538
Yhteensä     370 678 649 312 394 445 296 765 659
           
Korvaukset henkilöstölle      
    Palkat, palkkiot ja sosiaalikulut 29 384 630 28 597 902 25804350
    Vapaaehtoiset sivukulut ja kulukorvaukset (ei koulutus) 1 617 363 1 533 407 1 406 409
Yhteensä     31 001 993 30 131 309 27 210 758
           
Korvaukset rahoittajille ja osakkeen-omistajille      
  Osinko*   173 518 010 97 999 992 90 000 004
  Rahoituskulut   18 455 841 21 058 652 22 738 413
Yhteensä     191 973 851 119 058 645 112 738 417
           
Yleishyödylliset panokset ja verot      
  Tilikaudelta maksettava tulovero   30 576 223 25 780 172 30 807 079
  Kiinteistövero   421 385 409 145 393 259
  Omakäyttösähkön sähkövero   4 818 18 978 9 858
  Annetut lahjoitukset ja sponsorointi   28 014 32 424 79 538
Yhteensä     31 030 439 26 240 719 31 289 733
           
Fingridin toiminnan kehittämiseen jätetty jakamaton lisäarvo** 51 667 679 111 955 038 138 398 998
GRI 201-4 Valtiolta saadut avustukset Tilinpäätös, liitetieto 2, muut liiketoiminnan tuotot                  
  2017 2016 2015
Tekes 25 141 75 714 34 475
Huoltovarmuuskeskus 145 000 145 000 145 000
Real-Smart (EU) 0 0  
EU investointi-avustus 0 0 15 000 000
Muut avustukset 0 0  
Yhteensä 170 141 262 023 15 179 475
Välilliset taloudelliset vaikutukset
GRI 203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Sähköjärjestelmä    
Ostokäytännöt
GRI 103 Johtamiskäytäntö

Hallituksen toimintakertomus
Strategia
Yritysvastuu

Yritysvastuun tunnusluvut

Ks. GRI 102-9  
Korruption vastaisuus 10
GRI 205-3 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet   Ei korruptiotapauksia raportointikaudella.  
Kilpailun rajoittaminen
GRI 206-1 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet   Ei oikeustoimia raportointikaudella.  
Sähkön saatavuus ja toimitusvarmuus
GRI 103 Johtamiskäytäntö Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito
Sähköjärjestelmä
   
Kysyntäjousto
GRI 103 Johtamiskäytäntö Sähköjärjestelmä
Sähkömarkkinat
   
Tutkimus ja kehitys
GRI 103 Johtamiskäytäntö Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta    
Järjestelmätehokkuus
GRI 103 Siirto- ja jakeluhäviöt Sähköjärjestelmä Ks. myös GRI 302-1  
YMPÄRISTÖVASTUUN STANDARDIT
Energia
GRI 302-1, 302-2 Organisaation oma energiankulutus ja organisaation ulkopuolinen energiankulutus     7.8
ENERGIAN KULUTUS 2017 2016 2015
Suora        
Kevyt polttoöljy t 1 801 3 217 2 068
  GJ 77 425 138 320 88 905
Epäsuora        
Sähkönsiirron energiahäviöt GWh 1 223 1 270 1380
  GJ 4 402 800 4 572 000 4 968 431
Vuokravaravoimalaitosten polttoaineilla tuotettu energia GWh 0,9 1,3 3,4
  GJ 3 162 4 676 12 700
Varavoimalaitosten omakäyttösähkö GWh 10,3 9,9 9,4
  GJ 37 080 35 724 33 719
Varavoimalaitosten kaukolämpö GWh 0,6 0,6 0,6
  GJ 2 272 2 319 2 242
         
2017: Fingridin ympäristötietojen raportointi kattaa koko yhtiön, lukuun ottamatta sähköasemien sähkön sekä toimitilojen sähkön ja lämmön kulutustietoja ja näihin liittyviä hiilidioksidipäästöjä. Edellä mainittujen tietojen osalta tietojen keruuta tullaan tulevina vuosina. Palvelutoimittajien tekemien kuljetusten päästömäärät eivät sisälly raportointiin. Fingrid ei omista autokalustoa.
         
GRI 302-3 Energiaintensiteetti     7,8
ENERGIAINTENSITEETTI 2017 2016 2015
Fingridin kokonaisenergiankulutus jaettuna liikevaihdolla GJ/1 000 € 6,73 8,11 8,51
Luonnon monimuotoisuus
GRI 304-1 Omistetut, vuokratut tai hallinnoidut toimipaikat, jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla     8
    2017 2016 2015
Kantaverkon voimajohtoja luonnonsuojelu- tai Natura-alueilla(1 km 258 257 260
         
Raportoitu johtokilometrit luonnonsuojelu- ja Natura-alueilla.
Päästöt
GRI 305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1)     7, 8
Suorat päästöt (Scope 1) 2017 2016 2015
Varavoimalaitosten polttoaineet, tCO2 5 817 10 326 6 502
Sähköasemien rikkiheksafluoridi, Sähköasemien rikkiheksafluoridi, tCO2-ekv 547 479 1 459
Yhteensä, tCO2-ekv(1 6 364 10 805 11 000
         
GRI 305-2 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2)     7, 8
Epäsuorat päästöt (Scope 2) 2017 2016 2015
Siirtohäviöt, tCO2-ekv 221 363 265 430 303 626
Vuokravaravoimalaitosten polttoaineilla tuotettu energia, tCO2-ekv 638 775 897
Varavoimalaitosten omakäyttösähkö, tCO2-ekv 1 864 2 074 2 061
Varavoimalaitosten kaukolämpö, tCO2-ekv 111 118 116
Yhteensä, tCO2-ekv 223 976 268 397 306 700
GRI 305-3 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 3)     7, 8
Muut epäsuorat päästöt (Scope 3) 2017 2016 2015
Liikematkustaminen (lennot ja kilometrikorvatut työmatkat), tCO2-ekv 640 694 752
Yhteensä, tCO2-ekv 640 694 752(1
         
GRI 305-4 Kasvihuonekaasujen pääästöintensiteetti     7.8
KASVIHUONEKAASUJEN PÄÄSTÖINTENSITEETTI 2017 2016 2015
Fingridin suorat (Scope 1) ja epäsuorat (Scope 2) kasvihuonekaasupäästöt jaettuna liikevaihdolla KgCO2 /1 000 Eur 0,34 0,48 0,61
GRI 305-7 NOx ja SOx päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan     7.8
Varavoimalaitosten rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöt 2017 2016 2015
    tonnia tonnia tonnia
  Rikkidioksidi, SO2 0,90 0,80 0,50
  Typenoksidit, NOx 30 61 40
         
Jätevedet ja jätteet
GRI 306-2 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti     8
Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti 2017 2016 2015
  tonnia tonnia tonnia
Kokonaisjätemäärä 9 314 7 397 6 052
Vaarallista jätettä 355 481 333
Kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön 6 909 5 275 4 770
Muuhun hyödyntämiseen, esim. maarakentamisessa 1 943 1 195 955
Polttoon jätevoimalassa 24 40 37
Loppusijoitukseen, esim. kaatopaikka 438 887 290
Kierrätysaste % 74 63 76
Hyötykäyttöaste % 95 84 93
GRI 306-3 Merkittävien vuotojen määrä ja suuruus Hallituksen toimintakertomus
Ympäristö
Toimintavuonna yhtiön toiminnassa ilmeni yksi merkittävä ympäristöpoikkeama  
Määräystenmukaisuus 8
GRI 307-1 Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä   Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.  
SOSIAALISEN VASTUUN STANDARDIT  
Työllistäminen 6
GRI 401-1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain      
TYÖSUHTEET 2017 2016 2015
Uusia vakituisia työsuhteita 18 15 10
Päättyneiden työsuhteiden määrä 8 7 7
Eläkkeelle jääneet 1 3 8
Keskimääräinen eläköitymisikä 63 65 65
Keskimääräinen työsuhteen pituus* (v) 15,0 10,3 8,3
Irtisanottujen määrä 0 0 0
Tulovaihtuvuus 5,8 % 5,2 % 3,6 %
Lähtövaihtuvuus 2,9 % 3,4 % 4,6 %
       
Tulo- ja lähtövaihtuvuusprosentteja ei raportoitu ikäryhmittäin ja sukupuolittain. Raportoitu absoluuttiset luvut ja vaihtuvuuden vähäisyyden johdosta jätetty prosenttiosuudet raportoimatta.
*Fingrid perustettiin 1996, operatiivinen toiminta käynnistyi 1997 ja henkilöt siirtyivät yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä.Tulo- ja lähtövaihtuvuusprosentteja ei raportoitu ikäryhmittäin ja sukupuolittain. Raportoitu absoluuttiset luvut ja vaihtuvuuden vähäisyyden johdosta jätetty prosenttiosuudet raportoimatta.
       
UUDET VAKITUISET TYÖSUHTEET JAOTELTUNA IKÄRYHMITTÄIN 2017 2016 2015
  henkilöä henkilöä henkilöä
Alle 29 .v 5 2 3
30–39 v. 7 7 4
4049 v. 4 5 2
5059 v. 1 1 1
6069 v. 1 0 0
       
       
PÄÄTTYNEIDEN VAKITUISTEN TYÖSUHTEIDEN MÄÄRÄ IKÄRYHMITTÄIN 2017 2016 2015
  henkilöä henkilöä henkilöä
Alle 29 .v 0 1 0
3039 v. 3 5 3
4049 v. 3 1 2
5059 v. 1 0 2
60–69 v. 1 3 6
       
  Eläkkeelle jäävien osuus seuraavien 5 ja 10 vuoden aikana   Eläkkeelle jäävien osuus seuraavien 5 vuoden aikana %: 14 % Toimihenkilöt 5 % Ylemmät toimihenkilöt 95 %      
      Eläkkeelle jäävien osuus seuraavien 10 vuoden aikana %: 26 % Toimihenkilöt 5 % Ylemmät toimihenkilöt 95 %      
      *Arvio eläkkeelle jäävien osuudesta perustuu lakisääteisen eläkejärjestelmän alimpaan mahdolliseen ikään jäädä vanhuuseläkkeelle.
  Alihankkijoiden ja urakoitsijoiden rakennus-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä toimivien työntekijöiden työpäivien määrä   Raportoitu palvelutoimittajien kokonaistyöaika ks. GRI 102-8                    
  Työturvallisuuskoulutukseen osallistuneiden alihankkijoiden ja urakoitsijoiden työntekijöiden osuus Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito Raportoitu työturvallisuuden kehityshankkeesta.                    
Työterveys ja -turvallisuus 6
GRI 403-2 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteltuna alueittain ja sukupuolen mukaan      
TYÖTAPATURMIEN MÄÄRÄ JA SAIRAUS-POISSAOLOT 2017 2016 2015
Sairauspoissaoloprosentti 1 % 3,2pv/ hlö 1 % (3,4pv/ hlö) 2 % (3,6pv/hlö)
  Työpaikka Työmatka Työpaikka Työmatka Työpaikka työmatka
Poissaoloon johtaneita tapaturmia 2 0 0 0 1 0
Ei poissaoloa aiheuttaneita tapaturmia 0 4 1 1 3 3
Tapaturmataajuus (tapaturmia/ miljoona työtuntia)* 3,7 0 0,0 0 2,1 0
Työhön liittyvät kuolemantapaukset 0 0 0 0 0 0
Ammattitaudit Ei tapauksia Ei tapauksia Ei tapauksia
Ei todettuja ammattitautitapauksia vuonna 2017. Raportoitu tapaturmien lukumäärä ja tapaturmataajuus, kuolemantapaukset sekä sairauspoissaoloprosentti.
  Urakoitsijoiden ja alihankkijoiden suoriutuminen terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito Raportoitu tapaturmien lukumäärä ja vakavuus, tapaturmataajuus sekä kuolemantapaukset  
Koulutus   6
GRI 404-1 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden, jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin                        
KOULUTUSTUNNIT HENKILÖSTÖ-RYHMITTÄIN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 2017 2016 2015
  h h h
Koulutustunnit sukupuolen mukaan, naiset 34 40 32
Koulutustunnit sukupuolen mukaan, miehet 32 34 40
Koulutustunnit henkilöstöryhmittäin, toimihenkilöt 19 21 23
Koulutustunnit henkilöstöryhmittäin, ylemmät toimihenkilöt 34 38 40
VAKITUISEN HENKILÖSTÖN KOULUTUSASTE 2017 2016 2015
Perus- ja keskiaste 20 21 21
Alin korkea-aste 33 34 33
Alempi korkeakouluaste 109 104 101
Ylempi korkeakouluaste 137 123 116
Tutkijakoulutus 9 9 9
Koulutuspäiviä/hlö 4 5 5
GRI 404-2 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa Henkilöstö   6
GRI 404-3 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus      
KEHITYS-KESKUSTELUT
  2017 2016 2015
Osallistui, % 99 99 99
Kehityskeskustelut koskevat kaikkia vakituisia työntekijöitä. Kaksi kertaa vuodessa käytävät kehityskeskustelut sisältävät keskustelun henkilökohtaisista tavoitteista ja tuloksista sekä henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet 6
GRI 405-1 Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti Hallinto- ja ohjausjärjestelmä    
VAKITUISEN HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA 2017 2016 2015
Alle 29 v. 27 25 22
30–39 v. 86 80 81
4049 v. 91 91 86
5059 v. 75 76 75
6069 v. 29 19 16
Keskimääräinen ikä 44 44 44
SUKUPUOLI-JAKAUMA HENKILÖSTÖ-RYHMITTÄIN 2017 2016 2015
  Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
Hallitus 3 2 3 2 3 2
Johto 6 3 6 2 7 1
Ylemmät toimihenkilöt 230 59 213 57 203 56
Toimihenkilöt 1 9 1 12 1 12
             
Raportoitu hallituksen ja henkilöstöryhmien sukupuolijakauma. Raportoitu vakituisen henkilöstön ikäjakauma. (lukumäärät)
GRI 405-2 Naisten ja miesten tasa-arvoinen palkitseminen Palkka- ja palkkioselvitys    
Syrjinnän kielto 6
GRI 406-1 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet   Ei syrjintätapauksia raportointikaudella.  
Paikallisyhteisöt 1
  Maanomistajakyselyn tulos Ympäristö    
Poliittinen vaikuttaminen 10
GRI 415-1 Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain   Fingrid ei suoraan tai välillisesti tue poliittista toimintaa, käsittäen myös ei-rahalliset tuet.  
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
  Ulkopuolisiin kohdistuneet vahingot sekä vahinkoihin liittyvät oikeudenkäynnit ja korvaukset Sähköjärjestelmä Ei tiedossa olevia ulkopuolisiin kohdistuneita henkilövahinkoja raportointikaudella. Yhtiölle ei ole esitetty tällaisiin vahinkoihin liitttyviä vaatimuksia raportointijaksolla.  
Saatavuus
  Sähkönjakeluhäiriöiden esiintymistiheys Sähköjärjestelmä    
  Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen kesto Sähköjärjestelmä    
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
GRI 418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset   Ei tapauksia raportointikaudella.  
Määräystenmukaisuus
GRI 419-1 Merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät sakot ja muut sanktiot   Ei merkittäviä sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.